Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 22.10.2007
Naslov: Pridobitev zapisnika o svetovalnem razgovoru pri CSD
Številka: 0712-949/2007/2
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovana,

prejeli smo vašo elektronsko pošto z dne 17.10.2007, v kateri navajate, da ste kot stranka sodelovali v svetovalnem razgovoru na centru za socialno delo. Šlo je za svetovalni razgovor, na katerega te napoti sodišče ob razvezi, kadar so vpleteni tudi mladoletni otroci. O svetovalnem razgovoru niste prejeli v podpis zapisnika in svojega izvoda zapisnika, kljub temu, da ste kasneje, na podlagi Pravilnika o postopku in vsebini izvajanja svetovalnega razgovora, izvedeli, da bi to morali. CSD ste zaprosili za vpogled v poročilo o svetovalnem razgovoru, ki ga pristojna svetovalka posreduje sodišču, vendar so vam odgovorili, da morate podati pisno prošnjo, o kateri bo odločala komisija, ki pa doslej še ni nikomur odobrila tovrstnega vpogleda.
Zanima vas, ali imate pravico do vpogleda in/ali kopije poročila svetovalne delavke sodišču, še posebej iz razloga, ker je svetovalna delavka kršila omenjeni pravilnik in ni sestavila zapisnika in ga dala v podpis strankam v postopku?

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07-ZUstS in 67/07; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

Odgovor na vaše vprašanje je pritrdilen. Pravno podlago za vpogled v poročilo pri CSD predstavlja ZVOP-1, ki v 30. členu ureja pravico posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. V 31. čl. ZVOP-1 pa je urejen postopek seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Zato vam svetujemo, da vložite pisno ali ustno zahtevo na podlagi 30. čl. v povezavi z 31. čl. ZVOP-1 na upravljavca osebnih podatkov, torej na CSD. V primeru, da bo vaša zahteva zavrnjena, pa vložite pritožbo na Pooblaščenca, ki bo šele v tej fazi pristojen, da v skladu s 4. odstavkom 2. čl. ZInfP o zadevi odloči.


Obrazložitev:

Kot navajate že sami, obravnavano področje ureja Pravilnika o postopku in vsebini izvajanja svetovalnega razgovora (Ur. l. SRS, št. 41/1989, v nadaljevanju Pravilnik), ki v 6. čl. CSD-ju nalaga, da o ugotovitvah in dogovorih svetovalnega razgovora strokovni delavec vodi zapisnik, ki ga zakonca ob zaključku razgovora podpišeta. V 7. čl. Pravilnika pa je nadalje določeno, da na podlagi zapisnika o svetovalnem razgovoru strokovni delavec sestavi poročilo, ki ga CSD pošlje na pristojno sodišče. Postopek je torej urejen v Pravilniku, ugotavljanje oziroma presojanje o tem, ali ga CSD tudi spoštuje, pa ni v pristojnosti Pooblaščenca.

Pri tem pa Pooblaščenec opozarja, da ne glede na določbe Pravilnika, vpogled v lastne osebne podatke specialno ureja ZVOP-1.

Omenjeni zakon v 30. členu ureja pravico posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. V zvezi s tem mora upravljavec osebnih podatkov posamezniku na njegovo zahtevo med drugim:
1. omogočiti vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov;
2. potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
3. posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
4. posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
5. dati informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
6. dati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
7. pojasniti tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Postopek seznanitve z osebnimi podatki je urejen v 31. čl. ZVOP-1, ki v 1. odst. določa, da se zahteva iz 30. člena tega zakona vloži pisno ali ustno na zapisnik pri upravljavcu osebnih podatkov. Zahteva se lahko vloži enkrat na tri mesece, glede obdelave občutljivih osebnih podatkov in osebnih podatkov po določbah 2. poglavja VI. dela ZVOP-1 pa enkrat na mesec. Kadar je to potrebno za zagotavljanje poštene, zakonite ali sorazmerne obdelave osebnih podatkov, zlasti kadar se osebni podatki posameznika v zbirki osebnih podatkov pogosto ažurirajo ali posredujejo ali bi se lahko pogosto ažurirali ali posredovali uporabnikom osebnih podatkov, mora upravljavec osebnih podatkov posamezniku omogočiti, da vloži zahtevo tudi v krajšem ustreznem roku, ki ni krajši od petih dni od dneva seznanitve z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj ali zavrnitve te seznanitve. Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku omogočiti vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo po 1. in 2. točki prvega odstavka 30. člena ZVOP-1 praviloma istega dne, ko je prejel zahtevo, najpozneje pa v 15 dneh, ali pa ga v 15 dneh pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih vpogleda, prepisa, kopiranja ali izdaje potrdila ne bo omogočil. Izpis iz 3. točke, seznam iz 4. točke, informacije iz 5. in 6. točke ter pojasnilo iz 7. točke prvega odstavka 30. člena tega zakona mora upravljavec osebnih podatkov posredovati posamezniku v 30 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, ali ga v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih mu izpisa, seznama, informacij ali pojasnila ne bo posredoval. Če upravljavec ne ravna v skladu z drugim in tretjim odstavkom 31. čl., se šteje, da je zahteva zavrnjena. Stroške v zvezi z zahtevo in vpogledom iz tega člena krije upravljavec osebnih podatkov. Za prepis, kopiranje in pisno potrdilo po 2. točki ter za izpis iz 3. točke, seznam iz 4. točke, informacije iz 5. in 6. točke ter pojasnilo iz 7. točke prvega odstavka 30. člena tega zakona lahko upravljavec osebnih podatkov posamezniku zaračunava zgolj materialne stroške po vnaprej določenem ceniku, s tem, da so ustno potrdilo po 2. točki, ustna informacija po 5. točki, ustne informacije po 6. točki in ustno pojasnilo po 7. točki brezplačne. Če posameznik kljub pridobitvi ustnih potrdil, informacij ali pojasnil po 2., 5., 6. in 7. točki prvega odstavka 30. člena tega zakona zahteva potrdilo, informacijo ali pojasnilo v pisni obliki, mu mora upravljavec osebnih podatkov to zagotoviti. Minister za pravosodje je na podlagi predloga Informacijskega pooblaščenca, s pravilnikom že predpisal cenik zaračunavanja materialnih stroškov iz prejšnjega odstavka in ga objavil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 85/2007, ki velja od 25.9.2007.

V primeru, da upravljavec seznanitve z lastnimi osebnimi podatki po 30. členu ne omogoči, ima posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, pravico vložiti pritožbo pri Pooblaščencu po določbi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP). Po tem pa je po 34. členu ZVOP-1 zagotovljeno tudi sodno varstvo v upravnem sporu pred upravnim sodiščem.

Na podlagi navedenega vam svetujemo, da vložite pisno ali ustno zahtevo na podlagi 30. čl. v povezavi z 31. čl. ZVOP-1 na upravljavca osebnih podatkov, torej na CSD. V primeru, da bo vaša zahteva zavrnjena, pa vložite pritožbo na Pooblaščenca, ki bo šele v tej fazi pristojen, da v skladu s 4. odstavkom 2. čl. ZInfP, o zadevi odloči.

S spoštovanjem.

Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka