Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 15.10.2007
Naslov: (ne) javnost OP članov društva
Številka: 0712-901/2007/2
Vsebina: Društva
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 3. 10. 2007 prejel vaše e-sporočilo, v katerem nas glede na mnenje Pooblaščenca št. 0712-872/2007/2 sprašujete, ali lahko sindikat in morebitne druge organizacije, pridobijo podatke o članih kolektivne organizacije, ki je organizirana kot društvo? V zvezi s tem pojasnjujete, da je g. ...želel pridobiti podatke o članih Združenja ... kot predsednik sindikata ZSVGS (v imenu sindikata) in ne kot član Združenja .... Združenje ... nima podatkov o tem, da so njegovi člani tudi člani sindikata ZSVGS. Poleg tega menite, da želi ...pridobiti osebne podatke članov za potrebe pregleda poslovanja Združenja ... in ne za potrebe sklica skupščine Združenja ..., kot to sicer zatrjuje v zaprosilu za izdajo zgoraj omenjenega mnenja.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07-ZUstS in 67/07; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

1. Izhajajoč iz mnenja Pooblaščenca št. 0712-872/2007/2 in na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZVOP-1 lahko od kolektivnega združenja (društva) pridobijo in obdelujejo določene osebne podatke članov tega združenja le njegovi člani (fizične ali pravne osebe) zase in kadar nastopajo v vlogi članov ter pod pogojem, da so podatki nujno potrebni za uveljavljanje zakonitih ali statutarnih pravic članov pri tem pa interesi posameznikov ne prevladajo nad zakonitimi interesi združenja (npr. v primeru obdelave osebnih imen in naslovov članov za potrebe sklica izredne seje skupščine).

2. Uporaba pridobljenih osebnih podatkov za namen, ki ni združljiv z namenom iz prejšnje točke, predstavlja kršitev določb ZVOP-1, za katero je v istem zakonu predpisana prekrškovna sankcija.
 
O b r a z l o ž i t e v:

1. Izhajajoč iz mnenja Pooblaščenca št. 0712-872/2007/2 je potrebno pojasniti, da je primer pridobivanja in nadaljnje uporabe osebnih podatkov članov društva za sklic izredne seje skupščine društva eden izmed primerov dopustne obdelave osebnih podatkov po določbi tretjega odstavka 10. člena ZVOP-1. Potencialno je mogoče, da tudi nekateri drugi nameni izpolnjujejo stroge pogoje po tretjem odstavku 10. člena, vendar je to odvisno od presoje v vsakem primeru posebej. Načeloma je mogoče trditi zgolj to, da uporaba nujno potrebnih (ustreznih in po obsegu primernih) osebnih podatkov za namene uveljavljanja pravic članov, kot jih določa Zakon o društvih (Uradni list 61/06; ZDru-1), drug predpis ali akt društva (ki ga predvideva ZDru-1), ni sporna.

Zaradi nepoznavanja dejanskega stanja, Pooblaščenec ne more oceniti, ali je namen »pregleda poslovanja Združenja ...« mogoče uvrstiti med izjeme po tretjem odstavku 10. člena ZVOP-1.

2. Ker so (izhajajoč iz zgoraj citiranega mnenja) do pridobitve osebnih podatkov za namen »sklica izredne skupščine« upravičeni le člani društva, je logično, da jih lahko zahtevajo in nadalje obdelujejo samo oni (sami ali po zastopniku) in jih je dopustno posredovati samo njim.

Zakoniti zastopnik bi lahko pridobival osebne podatka v imenu in na račun sindikata ZSVGS samo v primeru, ko bi bil ta sindikat član Združenja ... (po novem ZDru-1 je namreč lahko član društva tudi pravna oseba).

Če pa kot prosilec nastopa pravna oseba nečlanica Združenja ... preko zakonitega zastopnika (npr. predsednika sindikata), pa obdelava osebnih podatkov ni dopustna, saj zakoniti zastopnik (čeprav on sam sicer član Združenja ...) ne nastopa v svojstvu člana Združenja ..., pač pa zgolj v svojstvu zakonitega zastopnika pravne osebe - sindikata.

3. Če so do pridobitve osebnih podatkov upravičeni člani društva le za namen »sklica izredne skupščine«, je logično, da uporaba podatkov v drug namen, ki ne zdrži testa iz tretjega odstavka 10. člena ZVOP-1, ni dopustna.

Obdelava osebnih podatkov (npr. nadaljnja uporaba po tem, ko so že bili pridobljeni), ne da bi za to obstajala podlaga v zakonu  ali v osebni privolitvi posameznika (npr. niso izpolnjeni pogoji po eni izmed določb 10. člena ZVOP-1), pomeni kršitev 8. člena ZVOP-1, za katero je v 91. členu predpisana denarna globa. Posameznik ali organizacija lahko v primeru domnevno nezakonite obdelave osebnih podatkov, kršitev prijavi Pooblaščencu, ki je na podlagi določb ZVOP-1 in ZInfP pristojen za inšpekcijski nadzor na področju varstva osebnih podatkov.

Lepo vas pozdravljamo,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka