Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 14.10.2007
Naslov: Neposredno trženje izdelkov, reklama dodana reviji
Številka: 0712-913/2007/2
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 08.10.2007 prejel vaše e-sporočilo, v katerem navajate, da ste pri Založbi ... naročnik na revijo Readers Digest. Ob zadnjem izvodu ste dobili v PVC ovoju skupaj z revijo reklamne kataloge za čevlje in kozmetiko, kljub temu, da imate na poštnem predalčku označeno, da tovrstnih publikacij ne želite prejemati. Ob tem tudi pojasnjujete, da ob naročilu na revijo niste nikjer označili, da dovoljujete pošiljanje reklamnih sporočil oz. posredovanje vaših podatkov tretjim osebam, ki bi vam potem pošiljale reklame. Zanima vas, ali je podjetje ... založba s tem ravnalo v nasprotju z določili ZVOP-1?

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07-ZUstS in 67/07; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji:

Založba ... lahko kot upravljavec, v skladu z 72. in 73. čl. ZVOP-1, določene osebne podatke, ki jih je zbrala v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti (obdelava osebnih podatkov za potrebe naročniškega razmerja), uporabi za namene neposrednega trženja brez vašega izrecnega predhodnega soglasja. Vse navedeno pa velja le v primeru, če upravljavec osebnih podatkov neposredno trženje z navadno pošto izvaja sam, oziroma prek pogodbenega izvajalca.

Upravljavec osebnih podatkov mora neposredno trženje obenem izvajati tako, da  vas ob izvajanju takega trženja obvesti o pravicah iz 73. člena ZVOP-1. Navedeni člen določa, da  lahko posameznik kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

O b r a z l o ž i t e v:

Pooblaščenec najprej ugotavlja, da iz vaših navedb izhaja, da ste reklamni material prejeli v ovoju skupaj z revijo, na katero ste naročeni in ki vam je bila poslana s strani Založbe ... (v nadaljevanju založba). Iz tega tako sledi, da  založba, kot upravljavec, vaših osebnih podatkov ni posredovala tretjim osebam, ampak vam je reklamni material posredovala sama. Upoštevaje navedeno, v konkretnem primeru ne moremo govoriti o posredovanju osebnih podatkov tretjim osebam, zato se je Pooblaščenec pri odgovoru na vaše vprašanje osredotočil predvsem na vprašanje dopustnosti neposrednega trženja.  
ZVOP-1 določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Neposredno trženje je urejeno v 72. in 73. čl. ZVOP-1. Prvi odstavek 72. čl. ZVOP-1 tako določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne določa drugače. Iz navedene določbe tako izhaja, da sme Založba ... kot upravljavec vaših osebnih podatkov, ki jih je zbrala v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti (obdelava osebnih podatkov za potrebe naročniškega razmerja) uporabiti za namene neposrednega trženja, za kar ne potrebuje vašega izrecnega soglasja.

Pri tem pa Pooblaščenec opozarja, da založba za neposredno trženje ne sme uporabiti katerihkoli osebnih podatkov naročnika, saj 2. odst. 72. čl. ZVOP-1 izrecno določa, da za namene neposrednega trženja lahko uporablja le naslednje osebne podatke, ki jih je zbrala v skladu s prejšnjim odstavkom: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte ter številko telefaksa. Na podlagi osebne privolitve posameznika lahko upravljavec osebnih podatkov obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna.  

V zvezi z vašim vprašanjem pa je pomembna tudi določba 3. odst. 72. člena, ki pravi, da mora upravljavec osebnih podatkov neposredno trženje izvajati tako, da posameznika ob izvajanju takega trženja obvesti o njegovih pravicah iz 73. člena ZVOP-1. Navedeni člen namreč določa, da lahko posameznik kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov mora v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj upravljavca osebnih podatkov v zvezi z zahtevo posameznika krije upravljavec.

Upoštevaje navedeno predlagamo, da v kolikor od upravljavca ne želite več prejemati neželenih reklamnih sporočil,  pisno ali na drug dogovorjen način zahtevajte, naj vaše osebne podatke preneha uporabljati za namene neposrednega trženja ter vas o tem obvesti v skladu s 73. čl. ZVOP-1.

Lepo vas pozdravljamo,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka