Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 30.08.2007
Naslov: Zaračunavanje fotokopije
Številka: 0712-781/2007/2
Vsebina: Vpogled v lastne OP
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani!

Informacijskemu pooblaščencu (v nadaljevanju: Pooblaščenec) v e-sporočilu navajate, da je zasebna splošna ambulanta ..., dr. med. ... (v nadaljevanju: ambulanta), dijakinji srednje šole v ., ... (v nadaljevanju: dijakinja), zaračunala fotokopijo ene strani iz lastnega ambulantnega kartona, na podlagi katerega bi uveljavljala nezgodno zavarovanje, in sicer 9 eurov. Ta cena (fotokopija ene A3 strani) se vam zdi pretirana, še posebej, ker živite od socialne podpore.

Pooblaščenec je z vidika pristojnosti, ki jih ima po 2. členu Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A), preučil vašo zadevo in vam, na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07-ZUstS-A in 67/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), podaja sledeče neobvezno pravno mnenje.

Varstvo osebnih podatkov je na podlagi Ustave Republike Slovenije človekova pravica in temeljna svoboščina opredeljena v 38. členu, po katerem je prepovedana uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Krovni oziroma sistemski zakon je ZVOP-1.

V 30. členu ZVOP-1 je v 2. točki prvega odstavka določeno, da mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo posameznika omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje in kopiranje. V 31. členu ZVOP-1 pa je postopek seznanitve podrobneje urejen. Pooblaščenec poudarja, da je bila določba 31. člena ZVOP-1 z novelo ZVOP-1 spremenjena in dopolnjena (Uradni list RS, št. 67/07). Namreč »stara« določba 31. člena ZVOP-1, ki se uporablja samo še do 24. 9. 2007, pravico zaračunavanja stroškov v zvezi z zahtevo in vpogledom ureja nekoliko drugače kot »nova« določba 31. člena ZVOP-1, ki se bo uporabljala od 25. 9. 2007 dalje, seveda ob dodatnem pogoju, da bo minister za pravosodje izdal in v Uradnem listu RS objavil pravilnik, ki bo določal cenik zaračunavanja materialnih stroškov. Pooblaščenec, zaradi lažjega razumevanja odgovora na Vaše vprašanje, v tem mnenju pojasnjuje tako »staro« kot »novo« določbo 31. člena ZVOP-1.

1.    »stara« določba 31. člena ZVOP-1:

Po»stari« določbi ZVOP-1, ki se uporablja še do 24. 9. 2007, se zahteva iz 30. člena ZVOP-1 vloži pisno ali ustno na zapisnik pri upravljavcu osebnih podatkov. Zahteva se lahko vloži enkrat na tri mesece, glede obdelave osebnih podatkov po določbah 2. poglavja VI. dela ZVOP-1 (videonadzor) pa enkrat na mesec (prvi odstavek 31. člena ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku omogočiti vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo po 1. in 2. točki prvega odstavka 30. člena ZVOP-1 najkasneje v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, ali ga v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih vpogleda, prepisa, kopiranja ali izdaje potrdila ne bo omogočil (drugi odstavek 31. člena ZVOP-1). Izpis iz 3. točke, seznam iz 4. točke, informacije iz 5. in 6. točke ter pojasnilo iz 7. točke prvega odstavka 30. člena tega zakona mora upravljavec osebnih podatkov posredovati posamezniku v 30 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, ali ga v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih mu izpisa, seznama, informacij ali pojasnila ne bo posredoval (tretji odstavek 31. člena ZVOP-1). Če upravljavec ne ravna v skladu z drugim in tretjim odstavkom 31. člena ZVOP-1, se šteje, da je zahteva zavrnjena (četrti odstavek 31. člena ZVOP-1) Stroške v zvezi z zahtevo in vpogledom iz 31. člena ZVOP-1 krije upravljavec zbirke osebnih podatkov (peti odstavek 31. člena ZVOP-1). V 30. členu ZVOP-1 je v 2. točki prvega odstavka določeno, da mora upravljavec osebnih podatkov, to je v vašem primeru ambulanta, na zahtevo posameznika, torej dijakinje, omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov (to je v zdravstvenem kartonu dijakinje) in se nanašajo nanj(o), ter njihovo prepisovanje in kopiranje. Iz navedene »stare« določbe izhaja obveznost ambulante, da sama nosi samo stroške vpogleda, ne pa tudi obveznosti stroškov kopiranja, zato ambulanta ni ravnala v neskladju z določbo 2. točke prvega odstavka 30. člena ZVOP-1 v povezavi s petim odstavkom 31. člena ZVOP-1. Odločitev o tem, ali bo ambulanta sploh zaračunala stroške, ki jih je imela s kopiranjem zdravstvenega kartona, je prepuščena svobodni odločitvi ambulante. Prav tako je odločitev o določitvi višine cene kopije prepuščena prosti odločitvi ambulante, ker višina cene za kopije ni predpisana. Pooblaščenec je sicer glede zaračunavanja in določanja višine stroškov fotokopiranja zdravstvenim institucijam že pred časom izdal priporočilo, da naj bodo cene fotokopij primerljive s cenami fotokopirnic na trgu, vendar pa je to zgolj priporočilo, ki zaradi navedene zakonske določbe, seveda ni obvezujoče. To možnost proste odločitve zaračunavanja stroškov in določitve višine cene za kopijo bo ambulanta lahko »izkoristila« samo še do uveljavitve pravilnika iz »novega« sedmega odstavka 31. člena ZVOP-1.


2.    »nova« določba 31. člena ZVOP-1:

Po »novi« določbi 31. člena ZVOP-1, ki se bo uporabljala od 25. 9. 2007 dalje, se zahteva iz 30. člena ZVOP-1 vloži pisno ali ustno na zapisnik pri upravljavcu osebnih podatkov. Zahteva se lahko vloži enkrat na tri mesece, glede obdelave občutljivih osebnih podatkov in osebnih podatkov po določbah 2. poglavja VI. dela tega zakona (to je poglavje ZVOP-1 o videonadzoru) pa enkrat na mesec. Kadar je to potrebno za zagotavljanje poštene, zakonite ali sorazmerne obdelave osebnih podatkov, zlasti kadar se osebni podatki posameznika v zbirki osebnih podatkov pogosto ažurirajo ali posredujejo ali bi se lahko pogosto ažurirali ali posredovali uporabnikom osebnih podatkov, mora upravljavec osebnih podatkov posamezniku omogočiti, da vloži zahtevo tudi v krajšem ustreznem roku, ki ni krajši od petih dni od dneva seznanitve z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj ali zavrnitve te seznanitve (prvi odstavek 31. člena ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku omogočiti vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo po in 2. točki prvega odstavka 30. člena ZVOP-1 praviloma istega dne, ko je prejel zahtevo, najpozneje pa v 15 dneh, ali pa ga v 15 dneh pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih vpogleda, prepisa, kopiranja ali izdaje potrdila ne bo omogočil (drugi odstavek 31. člena ZVOP-1). Izpis iz 3. točke, seznam iz 4. točke, informacije iz 5. in 6. točke ter pojasnilo iz 7. točke prvega odstavka 30. člena tega zakona mora upravljavec osebnih podatkov posredovati posamezniku v 30 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, ali ga v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih mu izpisa, seznama, informacij ali pojasnila ne bo posredoval (tretji odstavek 31. člena ZVOP-1). Če upravljavec ne ravna v skladu z drugim in tretjim odstavkom 31. člena ZVOP-1, se šteje, da je zahteva zavrnjena (četrti odstavek 31. člena ZVOP-1) Stroške v zvezi z zahtevo in vpogledom iz 31. člena ZVOP-1 krije upravljavec osebnih podatkov (peti odstavek 31. člena ZVOP-1). Za prepis, kopiranje in pisno potrdilo po 2. točki ter za izpis iz 3. točke, seznam iz 4. točke, informacije iz 5. in 6. točke ter pojasnilo iz 7. točke prvega odstavka 30. člena ZVOP-1 lahko upravljavec osebnih podatkov posamezniku zaračunava zgolj materialne stroške po vnaprej določenem ceniku, s tem, da so ustno potrdilo po 2. točki, ustna informacija po 5. točki, ustne informacije po 6. točki in ustno pojasnilo po 7. točki brezplačne. Če posameznik kljub pridobitvi ustnih potrdil, informacij ali pojasnil po 2., 5., 6. in 7. točki prvega odstavka 30. člena tega zakona zahteva potrdilo, informacijo ali pojasnilo v pisni obliki, mu mora upravljavec osebnih podatkov to zagotoviti (šesti odstavek 31. člena ZVOP-1). Minister, pristojen za pravosodje, na podlagi predloga Informacijskega pooblaščenca s pravilnikom predpiše cenik zaračunavanja materialnih stroškov iz šestega odstavka 31. člena ZVOP-1 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (sedmi odstavek 31. člena ZVOP-1). Po »novi« določbi 31. člena ZVOP-1 je upravljavcu osebnih podatkov izrecno podana pravica zaračunavanja materialnih stroškov (torej tudi zaračunavanje kopij), vendar po ceniku, ki ga bo s pravilnikom predpisal minister, pristojen za pravosodje, na predlog Pooblaščenca. Pooblaščenec je predlog omenjenega pravilnika že posredoval Ministrstvu za pravosodje.  

S spoštovanjem,

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka