Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 22.08.2007
Naslov: Zavarovalna pogodba pokojnega očeta
Številka: 0712-737/2007/2
Vsebina: Vpogled v OP umrlih
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani!

Prejeli smo vaše vprašanje z dne 10.08.2007, v katerem nas sprašujete:

ali lahko preverite, ali je imel vaš oče sklenjeno zavarovalno pogodbo ... življenje?

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke 1. odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07 – ZUstS-A in 27/07 v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Pravico varstva osebnih podatkov umrlih posameznikov in s tem tudi pravico do vpogleda v dokumentacijo umrlega posameznika ureja ZVOP-1 v 23. členu. Ta v 1. odstavku določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje samo tistim uporabnikom osebnih podatkov, ki so za obdelavo pooblaščeni z zakonom (npr. za potrebe vodenja matične knjige umrlih ali pa sodišču pri reševanju zapuščinskih zadev in podobno). Ne glede na navedeni odstavek pa 2. odstavek nadalje določa, da upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje osebi, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, njegov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda (pokojnikov zakonec ali zunajzakonski partner in njegovi otroci ali njegovi starši), če za uporabo osebnih podatkov izkaže pravni interes, umrli posameznik pa ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov.

Kljub temu, da ZVOP-1 v obravnavanem 23. členu govori o posredovanju osebnih podatkov, Pooblaščenec pojasnjuje, da ta pojem smiselno po analogiji legis s 3. točko 1. odstavka 6. člena ZVOP-1 vključuje kakršenkoli način seznanitve, torej tudi fotokopiranje, vpogled, sporočanje, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago.

Izhajajoč iz navedenega Pooblaščenec meni, da lahko preverite ali je vaš oče sklenil zavarovalno pogodbo pri upravljavcu (na primer pri zavarovalnici), če imate za to pravno podlago v smislu 1. odstavka 23. člena ZVOP-1, ki pa Pooblaščencu za konkreten primer ni znana. Tako bi na primer kot pravna podlaga za dovolitev vpogleda v zavarovalno pogodbo v obravnavanem primeru v smislu omenjenega prvega odstavka lahko v poštev prišel 2, odstavek 153. člena Zakona o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 109/06, uradno prečiščeno besedilo), po določbi katerega dolžnost varovanja zaupnih podatkov v zavarovalništvu ne velja med drugim tudi v naslednjih primerih:
1.    če zavarovalec izrecno pisno pristane, da se sporočijo posamezni zaupni podatki,
2.    če so podatki potrebni za ugotavljanje dejstev v kazenskih postopkih in predložitev teh podatkov pisno zahteva oziroma naloži pristojno sodišče,
3.    določenih z zakonom o preprečevanju pranja denarja,
4.    če so ti podatki potrebni za odločitev o pravnih razmerjih med zavarovalnico in zavarovalcem oziroma zavarovancem oziroma drugim upravičencem iz zavarovanja v sodnem sporu,
5.    če so ti podatki potrebni v zapuščinskem postopku in predložitev teh podatkov zahteva oziroma naloži pristojno sodišče,
6.    če so ti podatki potrebni zaradi izvršbe na premoženje zavarovalca oziroma zavarovanca oziroma drugega upravičenca iz zavarovanja in predložitev teh podatkov pisno zahteva oziroma naloži pristojno sodišče,
7.    če te podatke potrebuje Agencija za zavarovalni nadzor oziroma drug nadzorni organ za potrebe nadzora, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti.
 
Nadalje Pooblaščenec še pojasnjuje, da vam mora upravljavec osebnih podatkov, torej zavarovalnica, ne glede na navedeno, po določbi 2. odstavka 23. člena ZVOP-1, kot dediču prvega reda omogočiti vpogled v sklenjeno pogodbo, če za to izkažete pravni interes, (na primer s predložitvijo potrdila o vloženi tožbi ali drugega dokazila, ki izkazuje udeležbo v nekem konkretnem postopku, recimo zapuščinskem) vaš oče pa za časa življenja posredovanja ni pisno prepovedal. 153. člen Zakona o zavarovalništvu namreč daje podlago za pridobivanje podatkov tudi tistim osebam, ki niso dediči prvega ali drugega dednega reda (recimo oporočni dedič…), 23. člen ZVOP-1 pa je v tem delu določba lex specialis, ki posredovanje osebnih podatkov ne glede na določbe drugih zakonov omogoča dedičem 1. ali 2. dednega reda zgolj z izkazanim pravnim interesom, torej brez odredbe sodišča.

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. pravnik
pooblaščenka