Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 12.03.2006
Naslov: Iznos osebnih podatkov v tretje države, Srbija in Črna Gora
Številka: 751-01-14/2005
Vsebina: Iznos osebnih podatkov v tretje države
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

na Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje (njegove pristojnosti je 31.12.2005 prevzel Informacijski pooblaščenec, Zakon o informacijskem pooblaščencu, UL RS 113/2005) ste naslovili zgoraj navedeni dopis, s katerim prosite za informacijo o tem,

 

ali je Srbija in Črna gora uvrščena na seznam tretjih držav, za katere je ugotovljeno, da imajo v celoti ali delno zagotovljeno ustrezno raven varstva osebnih podatkov, oziroma prosite za mnenje o tem, ali podatek iz evidence o lastništvu motornih vozil lahko posredujete Centru za socialno delo v Srbiji in Črni gori. Pri tem navajate, da osebna privolitev posameznika ni bila podana.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) ter 2. in 18. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (ZInfP; Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje glede iznosa podatkov o lastništvu motornih vozil v Republiko Srbijo in Črno goro.

 

Uvodoma vam pojasnjujemo, da Republike Srbije in Črne gore ni na seznamu tretjih držav iz 66. člena ZVOP-1, za katere je ugotovljeno, da imajo v celoti ali delno zagotovljeno ustrezno raven varstva osebnih, ali da te nimajo zagotovljene. Za Republiko Srbijo in Črno goro za enkrat tudi ne vodimo postopka ugotavljanja ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, predvidenega v 63., 64. in 68. členu ZVOP-1.

 

V zvezi s posredovanjem osebnih podatkov uporabnikom osebnih podatkov v tretjih državah Pooblaščenec pojasnjuje, da morata biti za posredovanje osebnih podatkov tistim uporabnikom, ki niso ustanovljeni, nimajo sedeža ali niso registrirani v državi članici Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, izpolnjena dva pogoja, in sicer:

1. Za posredovanje oziroma sporočanje in dajanje osebnih podatkov na razpolago upravljavcu ali uporabniku osebnih podatkov v tretji državi mora obstajati katera izmed pravnih podlag, ki so za javni sektor določene v 9. členu ZVOP-1, za zasebni sektor pa v 10. členu ZVOP-1. V primeru posredovanja občutljivih osebnih podatkov mora biti izpolnjen tudi kateri od pogojev, ki jih določa 13. člen ZVOP-1.

2. Ob izpolnjenem prvem pogoju je posredovanje osebnih podatkov upravljavcu osebnih podatkov v tretji državi dopustno, če državni nadzorni organ (zdaj je to Informacijski pooblaščenec) izda odločbo, da država, v katero se iznašajo, zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Odločba ni potrebna, če je tretja država na seznamu tistih držav iz 66. člena ZVOP-1, za katere je ugotovljeno, da v celoti zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ali pa le to zagotavljajo delno, če se posredujejo tisti osebni podatki in za tiste namene, za katere je ugotovljena ustrezna raven varstva.   

 

Ob upoštevanju dejstva, da državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov (Informacijski pooblaščenec) za Republiko Srbijo in Črno goro še ni izdal odločbe, da navedena država zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov oziroma navedene države ni na seznamu tretjih držav iz 66. člena ZVOP-1, je v vašem primeru posredovanje osebnih podatkov v Republiko Srbijo in Črno goro dopustno, če je izpolnjen kateri izmed pogojev, ki jih taksativno določa 70. člen ZVOP-1.

 

Skladno z določbami 70. člena ZVOP-1 lahko osebne podatke o lastništvu vozila posredujete Centru za socialno delo ali kateremu drugemu upravljavcu ali uporabniku osebnih podatkov v tej državi, če:

1. tako določa drug zakon ali obvezujoča mednarodna pogodba;

2. je podana osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in je seznanjen s posledicami takšnega posredovanja;

3. je iznos potreben za izpolnitev pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem osebnih podatkov ali za izvršitev predpogodbenih ukrepov, sprejetih kot odgovor na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

4. je iznos potreben za sklenitev ali izvršitev pogodbe, ki je v korist posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, sklenjeno med upravljavcem osebnih podatkov in tretjo stranko;

5. je iznos potreben, da se pred hujšim ogrožanjem zavaruje življenje ali telo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

6. se iznos opravi iz registrov, javnih knjig ali uradnih evidenc, ki so po zakonu namenjene zagotavljanju informacij javnosti in so na voljo za vpogled javnosti na splošno ali katerikoli osebi, ki lahko izkaže pravni interes, da so v posameznem primeru izpolnjeni pogoji, ki jih za vpogled določa zakon;

7. upravljavec osebnih podatkov zagotovi ustrezne ukrepe zavarovanja osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov in navede možnosti njihovega uresničevanja ali varstva, predvsem v določbah pogodb ali v splošnih pogojih poslovanja.

 

Kot je mogoče sklepati iz informacij, ki ste nam jih posredovali, bi bilo posredovanje podatkov o lastništvu motornega vozila Centru za socialno delo ali kateremu drugemu upravljavcu osebnih podatkov v tej državi skladno z zgoraj citiranimi določbami 70. člena ZVOP-1 po našem mnenju lahko dopustno le v primeru:

1. če bi tako določal kakšen drug zakon;

2. če bi tako določala obvezujoča mednarodna pogodba, ali

3. če je podana osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in je seznanjen s posledicami takšnega iznosa.  

Ker ni izpolnjen že prvi pogoj, torej obstoj pravne podlage, se Pooblaščenec ni spuščal v presojo drugega, torej ugotavljanja ustrezne ravni varstva osebnih podatkov v Srbiji in Črni Gori.

Za svojo odločitev imate tako dve možnosti:

1.

Zahtevo Centra lahko zavrnete, saj ta ni izkazala pravne podlage, na podlagi katere bi lahko obdelovala osebne podatke, in ga opozorite na pravilno pot za pridobitev podatka.

Takrat bi bila pot za pridobitev podatka sledeča:

Kadar kakšna država oz. njen državni organ podatke potrebuje za namene vodenja sodnega postopka, je v takšnem primeru po določbi 1. točke prvega odstavka 70. člena ZVOP-1 posredovanje osebnih podatkov možno na podlagi podlage v zakonu, mednarodnih pogodb, ali ratificiranih konvencij. Zgolj v pojasnilo navajamo, da bi bilo v obravnavanem primeru torej posredovanje zahtevanih osebnih podatkov dopustno, če se le ti posredujejo na podlagi in v skladu s kakšno od veljavnih konvencij, npr. haaške Konvencije o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini, ki jo Slovenija je ratificirala (Uradni list RS, št. 76/00; Mednarodne pogodbe št. 19/00). Če Srbija in Črna gora ni podpisnica te konvencije (stanje držav podpisnic haaških konvencij lahko preverite na spletni strani http://www.hcch.net/index_en.php?act=states.listing), bi bila pravna podlaga za posredovanje podatkov lahko v vašem primeru zakon, konkretno so to določbe 5.. 6. in 7. odstavka 34. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki govorijo o pravni pomoči tujim organom (Uradni list RS, št. 80/99, s spremembami in dopolnitvami), in določajo vzajemnost. Zato bi lahko podatke Center za socialno delo pridobil na podlagi 1. točke 1. odstavka 70. člena ZVOP-1, a zgolj na podlagi načel vzajemnosti, ki jih presoja slovenska država. To pomeni, da bi bil  postopek pridobitve podatka sledeč (diplomatska pot):

Center mora za pravno pomoč zaprositi Ministrstvo za zunanje zadeve Srbije in Črne gore, to nato za posredovanje zahtevanih podatkov zaprosi slovensko Ministrstvo za zunanje zadeve, ki bo presojalo vidike vzajemnosti. Podatke torej vi, kot vmesni člen v tej verigi, lahko posredujete na zahtevo zgolj slovenskemu zunanjemu ministrstvu.

2.

Razmisliti morate pa še o enem vidiku obdelave osebnih podatkov, in sicer o osebni privolitvi posameznika. Če le ta privoli v obdelavo (posredovanje) v konkretnem primeru, bi podatek lahko posredovali celo Centru direktno, kar seveda pomeni, da bi lastnika motornega vozila morali seznaniti s celotno zahtevo in razkriti tistega, ki išče podatke. Pooblaščenec vam predlaga, da posameznika seznanite z zaprosilom za posredovanje njegovih osebnih podatkov, ga seznanite s posledicami takšnega posredovanja ter ga obenem zaprosite, da vam v primeru, ko meni, da je posredovanje osebnih podatkov v njegovo korist, posreduje svojo pisno privolitev.

 

Lep pozdrav,

Informacijski pooblaščenec:

Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,

pooblaščenka