Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Neposredno trženje

+ -

ZVOP-1, nadzor nad katerim izvaja IP, ureja le izvajanje neposrednega trženja preko naslovljene pošte. IP je torej pristojen le za področje izvajanja neposrednega trženja preko naslovljenih poštnih pošiljk.

Področje izvajanja neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij, kamor sodijo nenaročena e-sporočila, telefonski klici in SMS sporočila, je urejeno v Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEkom-1, glej 158. člen), nad katerim izvaja nadzor Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS). Pošiljanje nenaročenih sporočil s pomočjo elektronskih komunikacij je dovoljeno le v naslednjih primerih:
-    če je posameznik za to podal predhodno soglasje ali
-    če je posameznik pri pošiljatelju kupil kakšen izdelek ali storitev in mu pri tem zaupal svoj e-naslov ali je dovoljeno trženje podobnih izdelkov ali storitev na ta e-naslov (natančne pogoje določa drugi odstavek 158. člena ZEKom-1).

Neposredno trženje preko navadne naslovljene pošte:

Prvi pogoj za dopustnost neposrednega trženja po ZVOP-1 je, da ponudnik osebne podatke posameznikov, ki jih uporablja za namene neposrednega trženja, pridobi bodisi iz javno dostopnih virov, bodisi v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, s čimer postane upravljavec zbirke osebnih podatkov in mora spoštovati tudi ostale določbe ZVOP-1, ki se nanašajo na upravljavce zbirk osebnih podatkov. Javno dostopen je tisti vir, ki je dostopen vsakomur. Tipični primeri javno dostopnih virov so telefonski imenik, svetovni splet, razne javne evidence ipd. Javno dostopne evidence so tudi tiste, ki so plačljive, a so vendarle dostopne vsakomur (takšne evidence so npr. delniške knjige). Druga možnost pa je, da ponudnik osebne podatke pridobi v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, torej dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, in ne v okviru dejavnosti nekega drugega subjekta ali opravljanja nezakonite dejavnosti.

ZVOP-1 ne ureja neposrednega trženja, pri katerem ponudniki uporabnike storitev ali kupce blaga izbirajo naključno (npr. z vročanjem nenaslovljenih oglaševalskih, marketinških in drugih reklamnih sporočil v poštne predalčnike) in ne s pomočjo predhodno pridobljenih osebnih podatkov porabnikov.

Upravljavec osebnih podatkov mora neposredno trženje izvajati tako, da:
•    posameznika ob izvajanju neposrednega trženja obvesti o njegovih pravicah glede prenehanja uporabe (posameznik namreč lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja), načina in stroških odjave ter dolžnostih upravljavca osebnih podatkov;
•    uporablja zgolj osebne podatke, ki jih je pridobil iz javno dostopnih evidenc ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti.