Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

SIS - Kdo izvaja nadzor nad obdelavo osebnih podatkov v okviru SIS II?

+ -

Na podlagi 60. člena Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter 44. člena Uredbe (ES) št. 1987/2006 vsaka pogodbenica zagotovi, da neodvisen nacionalni nadzorni organ nadzira zakonitost obdelave osebnih podatkov v SIS II na svojem ozemlju in pri prenosu s svojega ozemlja, vključno z izmenjavo in nadaljnjo obdelavo dopolnilnih podatkov. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec.

Hkrati je za nadzor nad obdelavo osebnih podatkov v okviru SIS II pristojen tudi Evropski nadzornik za varstvo podatkov (EDPS).

EDPS je neodvisen nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti ter promocijo dobrih praks v organih in institucijah EU. Svoje poslanstvo izvaja preko:

  • nadzora obdelave osebnih podatkov v okviru uprave EU,
  • svetovanja glede politik in zakonodaje, ki se tiče zasebnosti ter
  • sodelovanja s sorodnimi organi za zagotavljanje usklajenosti varstva podatkov.

 

V okviru nadzora SIS II EDPS:

  • spremlja, da so dejavnosti obdelave osebnih podatkov organa za upravljanje centralnega SIS II izvedene v skladu s pravom, ki opredeljuje SIS II. Uporabljajo se dolžnosti in pooblastila EDPS, kot jih določa Uredba (EU) št. 2018/1725;
  • če države članice v dveh mesecih ne morejo doseči soglasja glede izbrisa oziroma popravka netočnih oziroma nezakonito vnesenih podatkov, država članica, ki ni izdala razpisa ukrepa, predloži zadevo EDPS, ki skupaj z zadevnimi nacionalnimi nadzornimi organi deluje kot posrednik;
  • zagotovi, da se vsaj na štiri leta izvede revizija dejavnosti organa za upravljanje centralnega SIS II v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Revizijsko poročilo se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, organu za upravljanje, Komisiji in nacionalnim nadzornim organom. Organ za upravljanje centralnega SIS II ima možnost podati pripombe pred sprejetjem poročila.

 

Z namenom zagotovitve usklajenega nadzora nad obdelavo osebnih podatkov v SIS II se predstavniki nacionalnih nadzornih organov vseh držav pogodbenic in EDPS redno srečujejo v okviru skupine SIS II Supervision Coordination Group.