Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

SIS - Kateri osebni podatki se obdelujejo v SIS II?

+ -

Podatki, ki so shranjeni v SIS II, so potrebni za identifikacijo osebe (vključno s sliko in prstnimi odtisi) ter zajemajo vse ustrezne informacije o ukrepu (vključno s potrebnim ravnanjem). Pri tem vsebuje SIS II le in samo točno določene kategorije podatkov, ki jih vnašajo le države pogodbenice, če so podatki dovolj pomembni za vnos v SIS II in so v skladu s predhodno opisanim namenom.

Podatki o osebah veljajo kot osebni podatki in so skrbno varovani. Varstvo osebnih podatkov v okviru SIS II poleg določil Sklepa Sveta 2007/533/PNZ in Uredbe (ES) št. 1987/2006 (ter deloma še vedno Schengenske konvencije) določata predvsem Zakon o varstvu osebnih podatkov ter Konvencija Sveta Evrope o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov.

Kategorije razpisov v SIS II:

 • osebe, za katere se zahteva prijetje zaradi predaje ali izročitve (26. člen Sklep Sveta 2007/533/PNZ),
 • tujci, za katere je razpisana zavrnitev vstopa v Schengensko območje (24. člen Uredbe (ES) št. 1987/2006),
 • pogrešane osebe ali osebe, ki zaradi njihove lastne zaščite ali odvračanja nevarnosti potrebujejo začasno policijsko zaščito, predvsem mladoletne osebe (32. člen Sklepa Sveta 2007/533/PNZ),
 • priče oziroma osebe, ki se morajo v okviru kazenskega postopka zglasiti na sodišču ali jim je treba vročiti kazensko sodbo ali vabilo na prestajanje kazni (34. člen Sklepa Sveta 2007/533/PNZ) in
 • osebe za namene prikrite ali namenske kontrole (36. člen Sklepa Sveta 2007/533/PNZ).

 

Pri tem so lahko za osebe, za katere je bil izdan razpis ukrepa, zabeleženi samo naslednji podatki:

 • priimek(-ki) in ime(-na),
 • ime(-na) ob rojstvu ter prej uporabljana imena in morebitna privzeta imena,
 • morebitne objektivne fizične posebnosti, ki se ne spreminjajo,
 • kraj in datum rojstva,
 • spol,
 • fotografije,
 • prstni odtisi,
 • državljanstvo(-a),
 • ali je zadevna oseba oborožena, nasilna ali na begu,
 • razlog za razpis ukrepa,
 • organ, ki je izdal razpis ukrepa,
 • sklic na odločitev, na podlagi katere je bil izdan razpis ukrepa (npr. odločitev sodišča),
 • predlagana oblika ukrepanja,
 • vrsta kaznivega dejanja,
 • povezava z drugimi razpisi ukrepov, izdanimi v SIS II.

 

Vnos drugih osebnih podatkov, zlasti podatkov o rasnem poreklu, političnih, verskih ali drugih prepričanjih, zdravstvenem stanju in spolnem življenju, ni dovoljen.

Poleg navedenih osebnih podatkov pa SIS II vsebuje tudi podatke o:

 • vozilih, plovilih, zrakoplovih in zabojnikih, ki se jih vnese za namene izvajanja prikrite kontrole ali namenske kontrole ter
 • stvareh, ki se iščejo zaradi zasega ali za zagotovitev dokazov v kazenskih postopkih