Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Arhiv javih razpisov

+ -

Datum: 4.3.2020

Rok za prijavo 9. 3. 2020

 

Na podlagi 1. odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 in kasnejše spremembe) in 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, s spremembami in dopolnitvami) Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto za določen čas:

 

POSLOVNI SEKRETAR VII/1

 

Kandidati, ki se bodo  prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • visokošolska izobrazba, upravne ali družboslovne smeri pridobljena po študijskem programu prve stopnje ali podobna (v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja),
 • da obvlada slovenski jezik,
 • da obvlada osnovno raven angleškega jezika,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • poznavanje računalniških pisarniških programov (Microsoft Office ali OpenOffice.org ipd.) in elektronskega komuniciranja (internet, e-pošta).

 

 

Na delovnem mestu Poslovni sekretar VII/1 se opravljajo naslednje naloge:

 • samostojna priprava in organizacija poslovnih sestankov
 • vodenje evidenc
 • sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot
 • komunikacija s strankami
 • opravljanje zahtevnejših tajniških nalog

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno oddana na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami.

 

Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v katerem kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Nepopolnih vlog natečajna komisija ne bo obravnavala, kandidat pa ne bo uvrščen v izbirni postopek.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi pregleda vloge in s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov, kot primeroma pisni preizkus ali razgovor.

 

Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi obveščanje v elektronski obliki.

 

Neizbrane kandidate bomo o neizbiri pisno obvestili na podlagi 30. člena ZDR-1.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, do zaključka projekta IDecide (31.1.2022).

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca, na Dunajski 22 v Ljubljani.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo za delovno mesto – Poslovni sekretar VII/1 «, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana, in sicer v roku 3 dni po zadnji objavi na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in Zavoda RS za zaposlovanje.

 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati, ki bodo oddali prijavo, bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

 

Informacije o izvedbi postopka lahko kandidati dobijo po telefonu:  (01)-230-97-56.

 

(V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.)

 

Vlogo za zaposlitev si lahko prenesete na povezavi.

Datum:  20. 2. 2020

 

Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana, v skladu z drugo točko prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo in 65/08-v nadaljevanju ZJU) ter drugo alinejo prvega odstavka 54. člena Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 52/16 in 81/19) objavlja prosto uradniško delovno mesto za določen čas s polnim delovnim časom:

 

SVETOVALEC  POOBLAŠČENCA  II

 

Kandidati, ki se bodo  prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • visokošolska izobrazba pravne smeri pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna (v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja);
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po službeni dolžnosti;
 • ni bil pravnomočno obsojen za nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • da ni v kazenskem postopku zaradi prej navedenega naklepnega kaznivega dejanja;
 • da obvlada slovenski jezik;
 • da je državljan RS;
 • opravljen strokovni izpit iz ZUP,
 • da obvlada osnovno  raven angleškega jezika;
 • poznavanje računalniških pisarniških programov (Microsoft Office ali OpenOffice.org ipd.) in elektronskega komuniciranja (internet, e-pošta);

 

Kot delovne izkušnje štejejo tiste izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.

 

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se visokošolska izobrazba pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna, se predpisane delovne izkušnje lahko skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialističen študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem pravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu na področju dostopa do informacij javnega značaja.

 

Na delovnem mestu Svetovalec pooblaščenca II se opravljajo naslednje naloge:

 

 • opravljanje zahtevnejših strokovnih in preiskovalnih opravil,
 • izdelava poročil, predlogov in mnenj Pooblaščenca,
 • opravljanje drugih zahtevnih opravil iz pristojnosti Pooblaščenca,
 • druga dela in naloge po nalogu Pooblaščenca.

 

Kandidat, s katerim bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, na delovnem mestu Svetovalec pooblaščenca II, ne bo imenovan v naziv. V pogodbi o zaposlitvi se bodo kandidatu določile pravice oz. dolžnosti glede na naziv podsekretar (42. plačni razred – 2.198,84 EUR)

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca na Dunajski cesti 22 v Ljubljani.

 

 

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. izjavo osebe, da:
 • je državljan/ka Republike Slovenije,
 • ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

  4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Informacijskemu pooblaščencu pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

 

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. V izbirni postopek bodo uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje pogojev na dan vložitve prijave.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – Svetovalec Pooblaščenca II«, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana. Rok za vlaganje prijave je 1. 3. 2020. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana izključno na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno oddana na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami.

 

Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v katerem kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim  razgovorom, ki ga bo komisija opravila s kandidati, in/ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.

 

Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi obveščanje v elektronski obliki.

 

Neizbrane kandidate bomo o neizbiri pisno obvestili na podlagi 30. člena ZDR-1.

 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, in sicer za čas nadomeščanja odsotne javne uslužbenke, predvidoma do aprila 2021.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 12. ure na tel: (01)-230-97-56  (Sanja Vraber)

 

(V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.)

 


Številka: 110-3/2019

Datum: 26. 2. 2019

Rok za prijavo: 4. 3. 2019

 

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, s spremembami in dopolnitvami) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 in kasnejše spremembe) Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto

 

 

PROJEKTNI SODELAVEC V

 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • imajo srednjo strokovno izobrazbo,

 • obvladajo slovenski jezik,

 • obvladajo osnovno raven angleškega jezika,

 • poznajo računalniške pisarniške programe (Microsoft Office ali OpenOffice.org ipd.) in elektronsko komuniciranje (internet, e-pošta),

 • imajo najmanj 1 leto delovnih izkušenj.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.

Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Na delovnem mestu Projektni sodelavec V se opravljajo naslednje naloge:

 

 • zbiranje informacij in raziskovanje,

 • izdelovanje osnutkov gradiv in poročil,

 • koordinacija in izvajanje posameznih projektov,

 • druge naloge po navodilih vodje projekta.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno oddana na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami.

Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v katerem kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Nepopolnih vlog natečajna komisija ne bo obravnavala, kandidat pa ne bo uvrščen v izbirni postopek.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi pregleda vloge in s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov, kot primeroma pisni preizkus ali razgovor.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu na področju varstva osebnih podatkov.

Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi obveščanje v elektronski obliki.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca, na Dunajski 22 v Ljubljani.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – Projektni sodelavec V «, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana, in sicer v roku 3 dni po zadnji objavi na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in Zavoda RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati, ki bodo oddali prijavo, bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

 

Informacije o izvedbi postopka daje mag. Sanja Vraber, tel: (01)-230-97-56.

 

(V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.)

 


Številka: 110-6/2018

Datum: 22. 6. 2018

 

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, s spremembami in dopolnitvami) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 in kasnejše spremembe) Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto

 

 

PROJEKTNI SODELAVEC V

 

Kandidati, ki se bodo  prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imajo srednjo strokovno  izobrazbo,
 • obvladajo slovenski jezik,
 • obvladajo osnovno raven angleškega jezika,
 • poznajo računalniške pisarniške programe (Microsoft Office ali OpenOffice.org ipd.) in elektronsko komuniciranje (internet, e-pošta),
 • imajo najmanj 1 leto delovnih izkušenj.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.

Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Na delovnem mestu Projektni sodelavec V se opravljajo naslednje naloge:

 • zbiranje informacij in raziskovanje,
 • izdelovanje osnutkov gradiv in poročil,
 • koordinacija in  izvajanje posameznih projektov,
 • druge naloge po navodilih vodje projekta.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno oddana na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami.

Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v katerem kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Nepopolnih vlog natečajna komisija ne bo obravnavala, kandidat pa ne bo uvrščen v izbirni postopek.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi pregleda vloge in s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov, kot primeroma pisni preizkus ali razgovor.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu na področju varstva osebnih podatkov.

Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi obveščanje v elektronski obliki.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca, na Zaloški 59 v Ljubljani.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – Projektni sodelavec V «, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana, in sicer v roku 3 dni po zadnji objavi na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in Zavoda RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati, ki bodo oddali prijavo, bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Informacije o izvedbi postopka daje mag. Sanja Vraber, tel: (01)-230-97-56.

(V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.)

 

 


Številka: 110-2/2018

Datum: 9. 3. 2018

 

Na podlagi  57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/12 - ZUJF) Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, objavlja interni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta,

 

 

INFORMATIK POOBLAŠČENCA

 

Kandidati, ki se bodo  prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo visokošolsko izobrazbo (prejšnja VII/2 stopnja) oz. 2. bolonjsko stopnjo, smer računalništvo, informatika, elektrotehnika ali telekomunikacije, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje (v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja)
 • aktivno morajo obvladati uradni jezik,
 • angleški jezik morajo obvladati na osnovni ravni,
 • obvladati morajo računalniške programe  in elektronsko komuniciranje,
 • najmanj 10 mesecev delovnih izkušenj,
 • pridobljeno imenovanje v naziv,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen strokovni izpit iz ZUP.

 

Delovne naloge:

 • koordiniranje in priprava podlag za vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Informacijskega pooblaščenca,
 • vzdrževanje in nadgradnja aplikacij,
 • zagotavljanje delovanja strežnikov, omrežja, delovnih postaj, spletne strani, baz podatkov, varnostnih rešitev in ostalih elementov informacijskega sistema Informacijskega pooblaščenca ,
 • pomoč pri komunikaciji s ponudniki IT storitev in opreme ter z drugimi državnimi organi, ki zagotavljajo informacijske rešitve Informacijskemu pooblaščencu (Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance in drugi),
 • zagotavljanje pomoči uporabnikom pri uporabi informacijskih sredstev,
 • sodelovanje pri inšpekcijskih postopkih na področju varstva osebnih podatkov ter in camera ogledih na področju dostopa do informacij javnega značaja.

 

 

Javni uslužbenci, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v državni upravi, pravosodnih organih, drugih državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, ki so po sporazumu z Vlado RS pristopili k »Dogovoru o vključitvi v interni trg dela.«

 

Kot delovne izkušnje štejejo tiste izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.

 

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se visokošolska izobrazba pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna, se predpisane delovne izkušnje lahko skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialističen študij.

 

Prijava mora vsebovati:

 • izjavo kandidata, da ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas;
 • izjavo kandidata o pridobljenem uradniškem nazivu, iz katere je razviden naziv, ki ga kandidat ima;
 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna  stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Informacijskemu pooblaščencu pridobitev podatkov iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z znanji na področjih: upravljanja Windows strežnikov (vključno z Active Directory), konfiguriranje mrežne opreme (usmerjevalniki, wifi dostopne točke in podobno), baz podatkov in sistemov za upravljanje z bazami podatkov (SQL/Oracle in podobno), sistemi elektronske pošte (MS Exchange, Lotus Domino), varnostnih rešitev (požarni zidovi, sistemi za beleženje dogodkov ipd.), poznavanje delovanja interneta (ISO/OSI in TCP/IP skladi protokolov, DNS, upravljanje domen ipd.).

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izpolnjevanje pogojev  za zasedbo delovnega mesta bo v skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139706 IN 104/10) preverjeno pred izvedbo izbirnega postopka na podlagi prijav kandidatov.

 

V izbirni postopek se bodo uvrstili kandidati, ki bodo pravočasno posredovali popolne prijave in izpolnjen obrazec iz česar bo razvidno izpolnjevanje razpisnih pogojev. Strokovno usposobljenost kandidatov bo presojala natečajna komisija.

 

Prijavni obrazec je v prilogi.

 

Izbrani kandidat bo na delovno mesto Informatik Pooblaščenca, na katerem se naloge opravljajo v nazivu Višji svetovalec II in Višji svetovalec I, premeščen s sklenitvijo aneksa k pogodbi o zaposlitvi oz. pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom 3 mesece.  Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca, Zaloška 59, v Ljubljani.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo "za prosto delovno mesto – Informatik Pooblaščenca", na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Za informacije o objavi je na voljo generalna sekretarka, mag. Sanja Vraber, med 9.30 in 10.30 uro (tel: 01 230 9 756).Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Vloga za zaposlitev

 

 


Številka: 110-1/2018

Datum: 7. 3. 2018

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) Informacijski pooblaščenec objavlja javni razpis za prosto delovno mesto, in sicer

 

PRIPRAVNIK – SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1

 

Kandidati, ki se bodo  prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska izobrazba, smeri računalništvo, informacijska varnost,elektrotehnika ali telekomunikacije,   pridobljena po študijskem programu prve stopnje ali podobna (v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja),
 • da obvlada slovenski jezik,
 • da obvlada osnovno  raven angleškega jezika,
 • poznavanje operacijskih sistemov in programskih jezikov,
 • poznavanje računalniških pisarniških programov (Microsoft Office ali OpenOffice.org ipd.) in elektronskega komuniciranja (internet, e-pošta)

 

Pripravnik je oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj, oseba, ki prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno njeni strokovni izobrazbi, da se usposobi za delo, oseba, ki še ni opravila pripravništva v predpisanem trajanju in oseba, ki ima delovne izkušnje, vendar ne dovolj in ustrezne za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njeni izobrazbi.

Delovne naloge

 • usposabljanje za vzdrževanje informacijskega sistema Informacijskega pooblaščenca,
 • usposabljanje za vzdrževanje in nadgradnjo aplikacij,
 • usposabljanje za pomoč pri komunikaciji s ponudniki IT storitev in opreme ter z drugimi državnimi organi, ki zagotavljajo informacijske rešitve Informacijskemu pooblaščencu (Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance in drugi),
 • usposabljanje za zagotavljanje pomoči uporabnikom pri uporabi informacijskih sredstev,
 • usposabljanje za sodelovanje pri inšpekcijskih postopkih na področju varstva osebnih podatkov ter in camera ogledih na področju dostopa do informacij javnega značaja

.

Prijava mora vsebovati:

 • pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna  stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z znanji na področjih: upravljanja Windows strežnikov (vključno z Active Directory), konfiguriranje mrežne opreme (usmerjevalniki, wifi dostopne točke in podobno), baz podatkov in sistemov za upravljanje z bazami podatkov (SQL/Oracle in podobno), sistemi elektronske pošte (MS Exchange, Lotus Domino), varnostnih rešitev (požarni zidovi, sistemi za beleženje dogodkov ipd.), poznavanje delovanja interneta (ISO/OSI in TCP/IP skladi protokolov, DNS, upravljanje domen ipd.).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V izbirni postopek se bodo uvrstili kandidati, ki bodo pravočasno posredovali popolne prijave in  izpolnjen obrazec iz česa bor razvidno izpolnjevanje razpisnih pogojev.

Prijavni obrazec je v prilogi.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje objavljenih pogojev.

Izbranemu kandidatu bo poslano obvestilo o izbiri, neizbranim kandidatom pa obvestilo, da niso izbrani.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja pripravništva, in sicer 8 mesecev, s polnim delovnim časom.

Plačni razred delovnega mesta Sistemski administrator VII/1 – pripravnik je 22.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca, Zaloška 59, v Ljubljani.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo "za prosto delovno mesto – Pripravnik  Sistemski administrator VII/1", na naslov: Informacijski pooblaščenec , Zaloška 59, Ljubljana,  in sicer najpozneje v roku 5 dni po objavi na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Obvestilo o končanem ali neuspelem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Za informacije o objavi je na voljo generalna sekretarka, mag. Sanja Vraber, med 9.30 in 10.30 uro (tel: 01 230 9 756).

Obvestilo o končanem javnem razpisu bo objavljeno na spletni strani Informacijskega pooblaščenca : www.ip-rs.si .

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Vloga za zaposlitev.

Številka: 023-2/2010/18
Datum: 29. 7. 2014

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja


 PRODAJO PREMIČNINE Z JAVNO DRAŽBO

1.    Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana

2.    Opis predmeta prodaje:
Premičnina, rabljeno osebno vozilo Peugeot 607, VF39UUHZJ92238095, komercialna oznaka 607/2.7/turbo HDI V6 AUT, leto izdelave 2009, moč motorja 150, z delovno prostornino motorja 2720 ccm (inventarna številka 1215000721), prevoženih 129.284 km*, s pripadajočimi štirimi zimskimi pnevmatikami in letno vinjeto 2014, vozilo je v dobrem voznem stanju.

*  prevoženi km so podani s stanjem na dan 21. 7. 2014

3.    Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe:
Prodaja premičnine iz 2. točke se izvede po načelu »videno - kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem (najugodnejšim dražiteljem) se sklene prodajna pogodba.

4.    Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Izklicna cena je 8.000,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 50,00 EUR.

5.    Način in rok plačila kupnine:
Najugodnejši dražitelj bo moral kupnino plačati na transakcijski račun Informacijskega pooblaščenca, najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, zmanjšano za že vplačano višino varščine. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6.    Kraj javne dražbe:
Javna dražba bo potekala v prostorih Informacijskega pooblaščenca, Zaloška 59, Ljubljana.

7.    Čas javne dražbe:
V sredo, 10. 9. 2014, z začetkom ob 13.00 uri.

8.    Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov:
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom.

9.    Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe:
Pred začetkom javne dražbe morajo dražitelji plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, to je 800,00 EUR, in sicer na transakcijski račun Informacijskega pooblaščenca: SI56 01100-6300109972 sklic na št. 18 12157-7201001-2014 odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, z obvezno navedbo namena nakazila »Javna dražba – Peugeot 607«. 

Plačilo varščine se pred začetkom javne dražbe izkaže s potrdilom o vplačani varščini, kar se šteje za dano ponudbo za posamično premičnino najmanj po izklicni ceni, s katero dražitelji sprejmejo obveznost, da pristopijo k dražbi. V primeru odstopa od dražbe varščina zapade v korist Proračuna Republike Slovenije.

Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju posamične premičnine se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi. 

10.    Ogled predmeta javne dražbe:
Ogled premičnine, ki je predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo (cenitveno poročilo), bo možen v torek, 2. 9. 2014 in na dan javne dražbe, od 9.00 do 12.00 ure. Vsi, ki so zainteresirani za ogled, se v navedenem terminu zglasijo na recepciji Informacijskega pooblaščenca, na Zaloški 59, Ljubljana. 

Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri g. Nini Komočar, tel. št. 01/2309730 vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro; e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

11.    Opozorilo:
Organizator javne dražbe oz. prodajalec premičnine na podlagi objave javne dražbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine z uspelim dražiteljem. Informacijski pooblaščenec oziroma pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi brez obrazložitve, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. Odškodninska odgovornost zaradi nesklenitve pravnega posla s katerimkoli dražiteljem je pri tem izključena.

12.    Pravila javne dražbe:

 • dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti najmanj dveh članov komisije,
 • dražitelji pred pričetkom javne dražbe predložijo komisiji:

  • potrdilo o plačilu varščine za premičnino, ki je predmet dražbe,
  • zastopniki dražitelja predložijo pooblastilo,
  • številko transakcijskega računa in naziv imetnika računa za primer vračila varščine,

 • za motorno vozilo, ki je predmet dražbe lahko posamezni dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek 50,00 EUR,
 • dražitelj je vezan na svojo zadnjo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba,
 • na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno za motorno vozilo, ki je predmet dražbe,
 • dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno,
 • v primeru, da najvišjo izklicno ceno za motorno vozilo, ki je predmet dražbe, ponudi več kot en dražitelj, se končnega kupca med temi dražitelji določi z žrebom,
 • ugovore proti dražbenem postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, ugovore rešuje predsednik komisije po posvetu s člani komisije,
 • dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno določeno za motorno vozilo, ki je predmet dražbe.


13.    Rok sklenitve pogodbe:
Z najugodnejšim dražiteljem se bo pogodba sklenila najkasneje v 15 dneh po zaključku dražbe.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino.

14.    Prenos in izročitev premičnin: 
Prenos in izročitev prodanega motornega vozila se opravi po plačilu celotne kupnine.

15.    Davščine:
Motorno vozilo je že bilo registrirano v Republiki Sloveniji, zato ni predmet obdavčitve z davkom na motorna vozila.REPUBLIKA SLOVENIJA                           

Informacijski pooblaščenec

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
Informacijska pooblaščenka
                                

Priloga:
vzorec prodajne pogodbe