Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

O Pooblaščencu

Arhiv javih razpisov

+ -

Številka: 023-2/2010/18
Datum: 29. 7. 2014

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja


 PRODAJO PREMIČNINE Z JAVNO DRAŽBO

1.    Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana

2.    Opis predmeta prodaje:
Premičnina, rabljeno osebno vozilo Peugeot 607, VF39UUHZJ92238095, komercialna oznaka 607/2.7/turbo HDI V6 AUT, leto izdelave 2009, moč motorja 150, z delovno prostornino motorja 2720 ccm (inventarna številka 1215000721), prevoženih 129.284 km*, s pripadajočimi štirimi zimskimi pnevmatikami in letno vinjeto 2014, vozilo je v dobrem voznem stanju.

*  prevoženi km so podani s stanjem na dan 21. 7. 2014

3.    Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe:
Prodaja premičnine iz 2. točke se izvede po načelu »videno - kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem (najugodnejšim dražiteljem) se sklene prodajna pogodba.

4.    Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Izklicna cena je 8.000,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 50,00 EUR.

5.    Način in rok plačila kupnine:
Najugodnejši dražitelj bo moral kupnino plačati na transakcijski račun Informacijskega pooblaščenca, najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, zmanjšano za že vplačano višino varščine. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6.    Kraj javne dražbe:
Javna dražba bo potekala v prostorih Informacijskega pooblaščenca, Zaloška 59, Ljubljana.

7.    Čas javne dražbe:
V sredo, 10. 9. 2014, z začetkom ob 13.00 uri.

8.    Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov:
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom.

9.    Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe:
Pred začetkom javne dražbe morajo dražitelji plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, to je 800,00 EUR, in sicer na transakcijski račun Informacijskega pooblaščenca: SI56 01100-6300109972 sklic na št. 18 12157-7201001-2014 odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, z obvezno navedbo namena nakazila »Javna dražba – Peugeot 607«. 

Plačilo varščine se pred začetkom javne dražbe izkaže s potrdilom o vplačani varščini, kar se šteje za dano ponudbo za posamično premičnino najmanj po izklicni ceni, s katero dražitelji sprejmejo obveznost, da pristopijo k dražbi. V primeru odstopa od dražbe varščina zapade v korist Proračuna Republike Slovenije.

Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju posamične premičnine se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi. 

10.    Ogled predmeta javne dražbe:
Ogled premičnine, ki je predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo (cenitveno poročilo), bo možen v torek, 2. 9. 2014 in na dan javne dražbe, od 9.00 do 12.00 ure. Vsi, ki so zainteresirani za ogled, se v navedenem terminu zglasijo na recepciji Informacijskega pooblaščenca, na Zaloški 59, Ljubljana. 

Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri g. Nini Komočar, tel. št. 01/2309730 vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro; e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

11.    Opozorilo:
Organizator javne dražbe oz. prodajalec premičnine na podlagi objave javne dražbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine z uspelim dražiteljem. Informacijski pooblaščenec oziroma pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi brez obrazložitve, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. Odškodninska odgovornost zaradi nesklenitve pravnega posla s katerimkoli dražiteljem je pri tem izključena.

12.    Pravila javne dražbe:

 • dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti najmanj dveh članov komisije,
 • dražitelji pred pričetkom javne dražbe predložijo komisiji:

  • potrdilo o plačilu varščine za premičnino, ki je predmet dražbe,
  • zastopniki dražitelja predložijo pooblastilo,
  • številko transakcijskega računa in naziv imetnika računa za primer vračila varščine,

 • za motorno vozilo, ki je predmet dražbe lahko posamezni dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek 50,00 EUR,
 • dražitelj je vezan na svojo zadnjo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba,
 • na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno za motorno vozilo, ki je predmet dražbe,
 • dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno,
 • v primeru, da najvišjo izklicno ceno za motorno vozilo, ki je predmet dražbe, ponudi več kot en dražitelj, se končnega kupca med temi dražitelji določi z žrebom,
 • ugovore proti dražbenem postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, ugovore rešuje predsednik komisije po posvetu s člani komisije,
 • dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno določeno za motorno vozilo, ki je predmet dražbe.


13.    Rok sklenitve pogodbe:
Z najugodnejšim dražiteljem se bo pogodba sklenila najkasneje v 15 dneh po zaključku dražbe.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino.

14.    Prenos in izročitev premičnin: 
Prenos in izročitev prodanega motornega vozila se opravi po plačilu celotne kupnine.

15.    Davščine:
Motorno vozilo je že bilo registrirano v Republiki Sloveniji, zato ni predmet obdavčitve z davkom na motorna vozila.REPUBLIKA SLOVENIJA                           

Informacijski pooblaščenec

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
Informacijska pooblaščenka
                                

Priloga:
vzorec prodajne pogodbe