Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Javni razpisi

+ -

Številka: 110-2/2018

Datum: 9. 3. 2018

 

Na podlagi  57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/12 - ZUJF) Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, objavlja interni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta,

 

 

INFORMATIK POOBLAŠČENCA

 

Kandidati, ki se bodo  prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo visokošolsko izobrazbo (prejšnja VII/2 stopnja) oz. 2. bolonjsko stopnjo, smer računalništvo, informatika, elektrotehnika ali telekomunikacije, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje (v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja)
 • aktivno morajo obvladati uradni jezik,
 • angleški jezik morajo obvladati na osnovni ravni,
 • obvladati morajo računalniške programe  in elektronsko komuniciranje,
 • najmanj 10 mesecev delovnih izkušenj,
 • pridobljeno imenovanje v naziv,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen strokovni izpit iz ZUP.

 

Delovne naloge:

 • koordiniranje in priprava podlag za vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Informacijskega pooblaščenca,
 • vzdrževanje in nadgradnja aplikacij,
 • zagotavljanje delovanja strežnikov, omrežja, delovnih postaj, spletne strani, baz podatkov, varnostnih rešitev in ostalih elementov informacijskega sistema Informacijskega pooblaščenca ,
 • pomoč pri komunikaciji s ponudniki IT storitev in opreme ter z drugimi državnimi organi, ki zagotavljajo informacijske rešitve Informacijskemu pooblaščencu (Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance in drugi),
 • zagotavljanje pomoči uporabnikom pri uporabi informacijskih sredstev,
 • sodelovanje pri inšpekcijskih postopkih na področju varstva osebnih podatkov ter in camera ogledih na področju dostopa do informacij javnega značaja.

 

 

Javni uslužbenci, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v državni upravi, pravosodnih organih, drugih državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, ki so po sporazumu z Vlado RS pristopili k »Dogovoru o vključitvi v interni trg dela.«

 

Kot delovne izkušnje štejejo tiste izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.

 

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se visokošolska izobrazba pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna, se predpisane delovne izkušnje lahko skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialističen študij.

 

Prijava mora vsebovati:

 • izjavo kandidata, da ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas;
 • izjavo kandidata o pridobljenem uradniškem nazivu, iz katere je razviden naziv, ki ga kandidat ima;
 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna  stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Informacijskemu pooblaščencu pridobitev podatkov iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z znanji na področjih: upravljanja Windows strežnikov (vključno z Active Directory), konfiguriranje mrežne opreme (usmerjevalniki, wifi dostopne točke in podobno), baz podatkov in sistemov za upravljanje z bazami podatkov (SQL/Oracle in podobno), sistemi elektronske pošte (MS Exchange, Lotus Domino), varnostnih rešitev (požarni zidovi, sistemi za beleženje dogodkov ipd.), poznavanje delovanja interneta (ISO/OSI in TCP/IP skladi protokolov, DNS, upravljanje domen ipd.).

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izpolnjevanje pogojev  za zasedbo delovnega mesta bo v skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139706 IN 104/10) preverjeno pred izvedbo izbirnega postopka na podlagi prijav kandidatov.

 

V izbirni postopek se bodo uvrstili kandidati, ki bodo pravočasno posredovali popolne prijave in izpolnjen obrazec iz česar bo razvidno izpolnjevanje razpisnih pogojev. Strokovno usposobljenost kandidatov bo presojala natečajna komisija.

 

Prijavni obrazec je v prilogi.

 

Izbrani kandidat bo na delovno mesto Informatik Pooblaščenca, na katerem se naloge opravljajo v nazivu Višji svetovalec II in Višji svetovalec I, premeščen s sklenitvijo aneksa k pogodbi o zaposlitvi oz. pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom 3 mesece.  Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca, Zaloška 59, v Ljubljani.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo "za prosto delovno mesto – Informatik Pooblaščenca", na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Za informacije o objavi je na voljo generalna sekretarka, mag. Sanja Vraber, med 9.30 in 10.30 uro (tel: 01 230 9 756).Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Vloga za zaposlitev

 

 


Številka: 110-1/2018

Datum: 7. 3. 2018

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) Informacijski pooblaščenec objavlja javni razpis za prosto delovno mesto, in sicer

 

PRIPRAVNIK – SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1

 

Kandidati, ki se bodo  prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska izobrazba, smeri računalništvo, informacijska varnost,elektrotehnika ali telekomunikacije,   pridobljena po študijskem programu prve stopnje ali podobna (v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja),
 • da obvlada slovenski jezik,
 • da obvlada osnovno  raven angleškega jezika,
 • poznavanje operacijskih sistemov in programskih jezikov,
 • poznavanje računalniških pisarniških programov (Microsoft Office ali OpenOffice.org ipd.) in elektronskega komuniciranja (internet, e-pošta)

 

Pripravnik je oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj, oseba, ki prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno njeni strokovni izobrazbi, da se usposobi za delo, oseba, ki še ni opravila pripravništva v predpisanem trajanju in oseba, ki ima delovne izkušnje, vendar ne dovolj in ustrezne za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njeni izobrazbi.

Delovne naloge

 • usposabljanje za vzdrževanje informacijskega sistema Informacijskega pooblaščenca,
 • usposabljanje za vzdrževanje in nadgradnjo aplikacij,
 • usposabljanje za pomoč pri komunikaciji s ponudniki IT storitev in opreme ter z drugimi državnimi organi, ki zagotavljajo informacijske rešitve Informacijskemu pooblaščencu (Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance in drugi),
 • usposabljanje za zagotavljanje pomoči uporabnikom pri uporabi informacijskih sredstev,
 • usposabljanje za sodelovanje pri inšpekcijskih postopkih na področju varstva osebnih podatkov ter in camera ogledih na področju dostopa do informacij javnega značaja

.

Prijava mora vsebovati:

 • pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna  stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z znanji na področjih: upravljanja Windows strežnikov (vključno z Active Directory), konfiguriranje mrežne opreme (usmerjevalniki, wifi dostopne točke in podobno), baz podatkov in sistemov za upravljanje z bazami podatkov (SQL/Oracle in podobno), sistemi elektronske pošte (MS Exchange, Lotus Domino), varnostnih rešitev (požarni zidovi, sistemi za beleženje dogodkov ipd.), poznavanje delovanja interneta (ISO/OSI in TCP/IP skladi protokolov, DNS, upravljanje domen ipd.).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V izbirni postopek se bodo uvrstili kandidati, ki bodo pravočasno posredovali popolne prijave in  izpolnjen obrazec iz česa bor razvidno izpolnjevanje razpisnih pogojev.

Prijavni obrazec je v prilogi.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje objavljenih pogojev.

Izbranemu kandidatu bo poslano obvestilo o izbiri, neizbranim kandidatom pa obvestilo, da niso izbrani.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja pripravništva, in sicer 8 mesecev, s polnim delovnim časom.

Plačni razred delovnega mesta Sistemski administrator VII/1 – pripravnik je 22.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca, Zaloška 59, v Ljubljani.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo "za prosto delovno mesto – Pripravnik  Sistemski administrator VII/1", na naslov: Informacijski pooblaščenec , Zaloška 59, Ljubljana,  in sicer najpozneje v roku 5 dni po objavi na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Obvestilo o končanem ali neuspelem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Za informacije o objavi je na voljo generalna sekretarka, mag. Sanja Vraber, med 9.30 in 10.30 uro (tel: 01 230 9 756).

Obvestilo o končanem javnem razpisu bo objavljeno na spletni strani Informacijskega pooblaščenca : www.ip-rs.si .

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Vloga za zaposlitev.