Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov

+ -

Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov v drugem odstavku 21. člena določa, da Informacijski pooblaščenec izvaja nadzor nad izvajanjem petega odstavka 19. člena, ki določa, da mora operater pred izvajanjem letalskih dejavnosti izvesti oceno učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov na obrazcu iz Priloge 6, ki je sestavni del te uredbe, ter da mora Informacijskemu pooblaščencu posredovati izpolnjeni obrazec iz Priloge 6 in kopijo izpolnjenega obrazca iz Priloge 2 k tej uredbi (obrazec izjave za opravljanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov). V primeru ugotovljene kršitve lahko Informacijski pooblaščenec kršitelju izreče sankcijo po 29. členu uredbe.