Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Varstvo osebnih podatkov

+ -

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR):

1. izvršuje inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb ZVOP-1 (obravnava prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge, v katerih je izražen sum kršitve zakona);
2. odreja inšpekcijske ukrepe iz 54. člena ZVOP-1 (prepoved obdelave osebnih podatkov, anonimiziranje, blokiranje, brisanje ali uničenje osebnih podatkov kadar ugotovi da se obdelujejo v nasprotju z zakonom); 
3. odreja druge ukrepe inšpekcijskega nadzora v skladu za zakonom o inšpekcijskem nadzoru in zakonom o splošnem upravnem postopku (5. točka prvega odstavka 54. člena ZVOP-1);
4. opravlja preventivni inšpekcijski nadzor pri upravljavcih osebnih podatkov s področja javnega in zasebnega sektorja; 
5. opravlja naloge iz 57. člena GDPR ter uporablja pooblastila iz 58. člena GDPR; 7. vodi postopke o prekrških s področja varstva osebnih podatkov (hitri postopek); 
8. poda lahko kazensko ovadbo oziroma izvaja postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, če pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da obstaja sum storitve kaznivega dejanja ali prekrška; 
9. odloča o ugovoru posameznika glede obdelave osebnih podatkov na podlagi četrtega odstavka 9. člena; 
10. vodi upravne postopke za izdajo dovoljenj za povezovanje javnih evidenc in javnih knjig, kadar katera od zbirk osebnih podatkov, ki naj bi se jih povezovalo, vsebuje občutljive osebne podatke ali pa je za izvedbo povezovanja potrebna uporaba istega povezovalnega znaka (na primer EMŠO ali davčna številka); 
11. vodi upravne postopke za izdajo ugotovitvenih odločb o tem, ali je nameravana uvedba izvajanja biometrijskih ukrepov v zasebnem sektorju v skladu z določbami ZVOP-1; 
12. sodeluje z državnimi organi, pristojnimi organi Evropske unije za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, mednarodnimi organizacijami, tujimi nadzornimi organi za varstvo osebnih podatkov, zavodi, združenji ter drugimi organi in organizacijami glede vseh vprašanj, ki so pomembna za varstvo osebnih podatkov; 
13. daje in objavlja predhodna mnenja državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil o usklajenosti določb predlogov predpisov z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo osebne podatke; 
14. daje in objavlja neobvezna mnenja o skladnosti kodeksov poklicne etike, splošnih pogojih poslovanja oziroma njihovih predlogov s predpisi s področja varstva osebnih podatkov; 
15. pripravlja, daje in objavlja neobvezna navodila in priporočila glede varstva osebnih podatkov na posameznem področju; 
16. na spletni strani in na drug ustrezen način objavlja predhodna mnenja o usklajenosti predlogov zakonov in drugih predpisov z zakonom in drugimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov ter zahtev za oceno ustavnosti predpisov (48. člen ZVOP-1), izdaja notranje glasilo ter strokovno literaturo, objavlja odločbe in sklepe sodišč, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov ter neobvezna mnenja, pojasnila, stališča in priporočila glede varstva osebnih podatkov na posameznem področju (49. člen ZVOP-1); 
17. daje izjave za javnost o opravljanih nadzorih in pripravlja letna poročila o svojem delu v preteklih letih; 
18. odloča o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika glede pravice posameznika do seznanitve z zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov (pristojnost je določena v Zakonu o informacijskem pooblaščencu); 
19. sodeluje v delovnih skupinah za varstvo osebnih podatkov, oblikovanih znotraj EU, ki združujejo neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov držav članic (v Evropskem odboru za varstvo osebnih podatkov in v nadzornih organih, ki se ukvarjajo z nadzorom obdelave osebnih podatkov v Schengenskem informacijskem sistemu, v informacijskem sistemu za carino, v vizumskem informacijskem sistemu, v okviru Europola ter v sistemu Eurodac).