Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Javni natečaji

+ -

Datum objave: 11. 10. 2021

Rok za prijavo: 19. 10. 2021

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, s spremembami in dopolnitvami) Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta:

 

 

ASISTENT SVETOVALCA

 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska izobrazba pravne, upravne ali družboslovne smeri pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna (v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja) VII/2

 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj;

 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;

 • znanje uradnega jezika;

 • osnovna raven znanja angleškega jezika;

 • državljanstvo Republike Slovenije;

 • opravljen strokovni izpit iz ZUP;

 • ne smejo biti pravnomočno obsojene zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti pravnomočno obsojene na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

 • poznavanje računalniških pisarniških programov (Microsoft Office ali OpenOffice.org ipd.) in elektronskega komuniciranja (internet, e-pošta).

 

Kot delovne izkušnje štejejo tiste izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se visokošolska izobrazba pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna, se predpisane delovne izkušnje lahko skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialističen študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da ima kandidat opravljeno obvezno usposabljanje, v kolikor ima opravljen državni izpit iz javne uprave.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem pravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Na delovnem mestu Asistent svetovalca se opravljajo naslednje naloge:

 • pomoč svetovalcu pri opravljanju zahtevnejših strokovnih in preiskovalnih opravil

 • pomoč svetovalcu pri izdelavi poročil, predlogov in mnenj Pooblaščenca

 • opravljanje drugih opravil iz pristojnosti Pooblaščenca

 • druga dela in naloge po nalogu Pooblaščenca.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Asistent svetovalca opravljal v nazivu višji svetovalec II., z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I.. Izhodiščni plačni razred prostega delovnega mesta je 37 (1.807,29 EUR bruto).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca na Dunajski 22 v Ljubljani.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. izjavo osebe, da:
  1. je državljan/ka Republike Slovenije,
  2. ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  3. zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Informacijskemu pooblaščencu pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

 

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – Asistent svetovalca«, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana. Rok za vlaganje prijave je 8 dni. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno oddana na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami.

Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v katerem kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave. V izbirni postopek se ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Kandidatu se o tem izda sklep.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi pregleda vloge, pisnega preizkusa in razgovora.

Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi obveščanje v elektronski obliki.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Sanja Vraber, tel: (01)-230-97-51 (od 10.00 do 11.00)

(V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.)

 

VLOGA ZA ZAPOSLITEV

----------------------------------

 

Datum objave: 11. 10. 2021

Rok za prijavo: 19. 10. 2021

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, s spremembami in dopolnitvami) Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas s polnim delovnim časom:

 

NADZORNIK POOBLAŠČENCA II

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska izobrazba pravne, družboslovne, ekonomske, naravoslovne ali tehnične smeri pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna (v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja),

 • najmanj 5 let delovnih izkušenj;

 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po službeni dolžnosti;

 • ni bil pravnomočno obsojen za nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;

 • da ni v kazenskem postopku zaradi prej navedenega naklepnega kaznivega dejanja;

 • da obvlada slovenski jezik;

 • da je državljan RS;

 • opravljen strokovni izpit za inšpektorja po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor;

 • opravljen strokovni izpit iz ZUP;

 • vozniški izpit B kategorije;

 • da obvlada osnovno raven angleškega jezika;

 • poznavanje računalniških pisarniških programov (Microsoft Office ali OpenOffice.org ipd.) in elektronskega komuniciranja (internet, e-pošta);

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

 

Kot delovne izkušnje štejejo tiste izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se visokošolska izobrazba pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna, se predpisane delovne izkušnje lahko skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialističen študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da ima kandidat opravljeno obvezno usposabljanje, v kolikor ima opravljen državni izpit iz javne uprave.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem pravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru se izjemoma za inšpektorja lahko imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti najkasneje v šestih mesecih od dneva imenovanja za inšpektorja. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem sodobnih informacijskih tehnologij in z izkušnjami pri sporazumevanju v angleškem jeziku.

Na delovnem mestu Nadzornik pooblaščenca II se opravljajo naslednje naloge:

 • izvajanje in načrtovanje najzahtevnejših nalog inšpekcijskega nadzora;

 • izvajanje najzahtevnejših preiskovalnih opravil;

 • izdelava najzahtevnejših poročil, predlogov, navodil in mnenj Pooblaščenca v zvezi z inšpekcijskim nadzorom;

 • nudenje pravne in strokovne pomoči na področju inšpekcijskega nadzora.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Nadzornik Pooblaščenca II opravljal v nazivu podsekretar, z možnostjo napredovanja v naziv sekretar.

Izhodiščni plačni razred prostega uradniškega delovnega mesta je 42 (2.198,84 EUR bruto).

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca na Dunajski 22 v Ljubljani.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. izjavo osebe, da:
  1. je državljan/ka Republike Slovenije,
  2. ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  3. zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Informacijskemu pooblaščencu pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

 

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – Nadzornik Pooblaščenca II«, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana. Rok za vlaganje prijave je 8 dni. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno oddana na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami.

Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v katerem kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave. V izbirni postopek se ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Kandidatu se o tem izda sklep.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi pregleda vloge, pisnega preizkusa in razgovora.

Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi obveščanje v elektronski obliki.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Sanja Vraber, tel: (01)-230-97-51 (od 10.00 do 11.00)

(V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.)

 

VLOGA ZA ZAPOSLITEV