Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Splošni komentar Odbora za otrokove pravice Združenih narodov: Otrokove pravice v digitalnem okolju

+ -
29.03.2021

Odbor za otrokove pravice Združenih narodov (CRC) je na  86. zasedanju sprejel in 25. 3. 2021 objavil splošni komentar št. 25 (2021) o  otrokovih pravicah v digitalnem okolju, ki je rezultat dveletnih konzultacij z državami, medvladnimi organizacijami, civilno družbo, nacionalnimi institucijami za človekove pravice in otroci.

V splošnem komentarju je poudarjeno, da morajo biti pravice vsakega otroka spoštovane, zaščitene in izpolnjene tudi v digitalnem okolju. Otroci morajo imeti dostop do digitalnih vsebin, ki jih opolnomočijo in so primerne njihovi starosti, ter dostop do informacij iz širokega nabora zaupanja vrednih virov. Smiseln dostop do digitalnih tehnologij lahko otroke opolnomoči in podpira pri realizaciji njihovih državljanskih, političnih, kulturnih, ekonomskih in socialnih pravic, obenem pa dostopnost tehnologij le za nekatere otroke vodi v neenakost.

Odbor izpostavlja štiri načela za določanje ukrepov, potrebnih za zagotavljanje uresničevanja otrokovih pravic v digitalnem okolju: nediskriminacija, otrokova korist, pravica do življenja, preživetja in razvoja ter spoštovanje mnenj otrok. Državam priporoča sprejetje zakonodajnih ukrepov ter celostnih politik in strategij, usklajevanje med akterji, razporejanje sredstev za to področje, zbiranje podatkov in izvajanje raziskav, neodvisni monitoring, izvajanje informacijskih kampanj, ozaveščanj in usposabljanj, sodelovanje s civilno družbo ter krepitev dostopa do pravnega varstva in pravnih sredstev. Države morajo otroke zaščititi tudi pred kršitvami njihovih pravic s strani podjetij, ki otrok ne smejo profilirati ali targetirati za komercialne namene na podlagi njihovih digitalnih profilov.

Poudarjene so tudi državljanske pravice in svoboščine - dostop do informacij, svoboda izražanja, svoboda misli, vesti in vere, svoboda združevanja in mirnega zborovanja, pravica do zasebnosti ter pravica do identitete, pravica do izobraževanja, kulture, prostega časa in igre.

Odbor državam predlaga sprejem zakonodajnih in administrativnih ukrepov, ki varujejo otroke v digitalnem okolju pred kakršnimkoli nasiljem, poškodbami ali zlorabami, zanemarjanju ali slabem ravnanju, izkoriščanju, vključno s spolnim izkoriščanjem in zlorabo, trgovino z otroki, kibernetsko agresijo, kibernetskimi napadi in informacijskimi vojnami.

Ključna je tudi zaščita otrokove zasebnosti - vsak poseg vanjo mora biti predviden z zakonom, ki upošteva načelo minimizacije podatkov, sorazmeren in oblikovan tako, da upošteva otrokove koristi ter ne sme biti v nasprotju z določbami in cilji Konvencije o otrokovih pravicah. Zakonodaja o varstvu podatkov mora spoštovati zasebnost in osebne podatke otrok v digitalnem okolju. Otroci in njihovi starši morajo imeti enostaven dostop do podatkov, ki jih hranijo upravljavci, ter možnost popravka in izbrisa. Kadar se za obdelavo podatkov otrok zahteva privolitev, morajo države zagotoviti, da to še pred obdelavo podatkov prosto da otrok ali, odvisno od otrokove starosti in zmožnosti, starš ali skrbnik. Odbor izpostavlja še pravico do umika privolitve, pomen informiranja otrok, staršev in skrbnikov ter načelo omejitve namena. Digitalni nadzor mora spoštovati pravico do zasebnosti in se ne sme izvajati brez njihove vednosti in informirane privolitve.

Posebej je poudarjen pomen digitalne pismenosti staršev in skrbnikov ter uporaba digitalnih tehnologij v okviru zdravstvenih storitev ter za spodbujanje zdravega načina življenja, posebno poglavje pa je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami.

Splošni komentar in terminološki glosar, pojasnila in otrokom prijazna različica so dostopni:  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx.

 

                                                                                                           Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                           informacijska pooblaščenka