Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Policijski sistem Face Trace sicer temelji na biometrični obdelavi osebnih podatkov, a ne omogoča identifikacije

+ -
14.04.2021

Policijski sistem Face Trace sicer temelji na biometrični obdelavi osebnih podatkov, a ne omogoča identifikacije (kot npr. sistem Clearview), ampak le primerjavo po podobnosti opisanemu storilcu in deluje le znotraj policijskega informacijskega sistema – sistemske nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Informacijski pooblaščenec (IP) je po uradni dolžnosti uvedel inšpekcijski postopek zoper Policijo, v okviru katerega je ugotavljal zakonitost obdelave osebnih podatkov v njeni Evidenci fotografiranih oseb (v nadaljevanju Evidenca). Policija je podala več pojasnil, na inšpekcijskem ogledu pa je bilo pregledano tudi delovanje sistema Face Trace, ki ga Policija uporablja za namen avtomatizirane primerjave fotografij. Inšpekcijski postopek sistemskih nepravilnosti ni pokazal. 

Policija za namene avtomatske prepoznave obrazov uporablja fotografije obrazov posameznikov, ki se nahajajo v Evidenci, torej obrazov osumljencev storitve kaznivih dejanj, ki jih je Policija fotografirala v skladu z 2. odst. 149. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Policija fotografije iz Evidence obdeluje tudi v postopku primerjave v modulu Face Trace, ki je avtomatiziran način obdelave biometričnih podatkov. Ta je v skladu s 1. odst. 112. člena ZNPPol dopusten zgolj pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj, če je to glede na okoliščine storitve konkretnega kaznivega dejanja nujno in potrebno. Postopek prepoznave v modulu Face Trace poteka tako, da se fotorobot ali posnetek (npr. izdelan iz videonadzornega sistema) storilca kaznivega dejanja kot slika neznane osebe vnese v Evidenco, modul pa opravi avtomatsko primerjavo s fotografijami oseb iz Evidence. Rezultat te primerjave je seznam oseb, razvrščenih po podobnosti opisanemu storilcu, končno identifikacijo osebe pa vedno ročno opravi še strokovnjak za primerjavo obraznih značilnosti. 

Postopek avtomatizirane primerjave fotografij je po navedbah Policije mogoče izvesti zgolj znotraj policijskega sistema. IP v postopku ni ugotovil, da bi bilo modul Face Trace mogoče uporabljati na način, ki bi omogočal neposredno primerjavo fotografij, ki se nahajajo na spletu ali kje drugje izven sistema policije, s fotografijami iz Evidence. Policija mora torej fotografijo, ki jo želi primerjati s fotografijami iz Evidence, predhodno vedno vnesti (uvoziti) v svoj informacijski sistem, kjer potem lahko opravi primerjavo s pomočjo modula. Policija zanika uporabo Clearview aplikacije, nasprotno pa v postopku ni bilo ugotovljeno.

Policija zatrjuje, da avtomatizirano primerjavo fotografij z modulom Face Trace izvaja zgolj pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj, ne pa tudi pri opravljanju drugih policijskih nalog, IP pa v postopku ni odkril dokazov in indicev, ki bi kazali drugače. V praksi bi sicer lahko prihajalo do uporabe modula tudi za namene, ki jih zakon ne dopušča, a ima Policija hkrati  vzpostavljene tudi sistemske varovalke, ki na eni strani možnosti takih zlorab zmanjšujejo in na drugi omogočajo njihovo naknadno ugotavljanje. Policija ima ustrezno vzpostavljen sistem zagotavljanja revizijske sledi obdelave osebnih podatkov z modulom Face Trace, ki omogoča naknadno preverjanje zakonitosti opravljenih obdelav osebnih podatkov. 

V inšpekcijskem postopku, ki je potekal kot splošen pregled zakonitosti obdelave osebnih podatkov v Evidenci, IP sistemskih nepravilnosti ni ugotovil. To pa seveda ne pomeni, da modula Face Trace v praksi, kljub vzpostavljenim varovalkam, ni mogoče zlorabiti tj. uporabiti na način in za namene, ki niso zakoniti. IP je v zadnjih mesecih prejel nekaj informacij in prijav z izpostavljenim sumom, da bi Policija avtomatizirano primerjavo fotografij lahko uporabljala tudi za identifikacijo udeležencev različnih shodov v Sloveniji in jih po tako opravljeni identifikaciji potem sankcionirala v različnih prekrškovnih postopkih, kar pa bi pomenilo nezakonito uporabo modula Face Trace. IP te navedbe in konkretno uporabo modula oz. njegovo morebitno uporabo v prekrškovnih postopkih, preverja v dveh ločenih inšpekcijskih postopkih, ki sta osredotočena na zakonitost obdelave osebnih podatkov udeležencev protestnih shodov (v Mariboru in Trbovljah).  

 


Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka