Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Ni le vodilni nadzorni organ tisti, ki lahko izvaja nadzor nad podjetji, ki čezmejno obdelujejo osebne podatke

+ -
17.06.2021

Sodišče Evropske unije (SEU) je v sodbi Facebook proti belgijskemu organu za varstvo osebnih podatkov odločilo, da nacionalni nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov pod določenimi pogoji lahko sprožijo postopke glede domnevnih kršitev Splošne uredbe o varstvu podatkov pred sodiščem v svoji državi članici tudi kadar niso vodilni nadzorni organ po določbah Splošne uredbe, ki urejajo postopke sodelovanja. V konkretnem primeru lahko belgijski organ za varstvo osebnih podatkov sproži postopek pred belgijskimi sodišči zoper družbo Facebook, čeprav ima ta svoj sedež na Irskem, kjer je vodilni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov.

SEU je preučevalo vprašanje, ali lahko nacionalni nadzorni organ, ki ni vodilni po določbah Splošne uredbe, sproži sodni postopek proti domnevnemu kršitelju zaradi kršitve določb Splošne uredbe pred nacionalnim sodiščem v svoji matični državi članici. Razsodilo je, da lahko nacionalni nadzorni organ izvaja svoja pooblastila tako, da sproži sodni postopek v svoji državi članici le, če:

  • Splošna uredba nadzornemu organu, ki ni vodilni nadzorni organ, daje pristojnost odločanja o tem, ali določena obdelava osebnih podatkov posameznikov krši pravila iz Splošne uredbe;
  • so spoštovani postopki sodelovanja in nadzora, določeni s Splošno uredbo.

SEU je sklenilo, da mora v takem primeru nacionalno sodišče ugotoviti, ali so bila v konkretnem primeru upoštevana pravila glede pristojnosti in postopkov sodelovanja, kot to določa Splošna uredba.  SEU poudarja, da je za sprejem odločitve še vedno pristojen vodilni nadzorni organ, kjer pa se zahteva tesno, lojalno in učinkovito sodelovanje z drugimi nacionalnimi nadzornimi organi. Pri izvrševanju svojih pristojnosti tako vodilni nadzorni organ ne sme prezreti stališč drugih nadzornih organov, temveč ima vsak ustrezen in utemeljen ugovor enega od ostalih nadzornih organov učinek začasne blokade sprejetja osnutka odločitve vodilnega nadzornega organa. S tem sodišče jasno poudari pomembnost sodelovanja med vodilnim in zadevnimi nadzornimi organi in tudi, da se vodilni nadzorni organ pri izvajanju svojih pristojnosti ne sme izogniti nujnemu dialogu ter lojalnemu in učinkovitemu sodelovanju z drugimi zadevnimi nadzornimi organi.

Sodišče tudi določi, da za izvrševanje pooblastil nacionalnih nadzornih organov ni pogoj to, da ima upravljavec glavno ali drugo poslovno enoto na ozemlju države članice nadzornega organa, temveč, da lahko nacionalni nadzorni organ, ki ni vodilni, v določenih primerih odloči glede kršitev Splošne uredbe tudi sam (npr. pri obdelavi izključno lokalne pritožbe z lokalnimi učinki oz. pri izdaji začasnega ukrepa v skladu z nujnim postopkom po Splošni uredbi).

Odločba SEU je dostopna na: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242821&pageIndex=0&doclang=SL&mode=req&dir=&occ=first&part=1

Povzetek sodbe v angleškem jeziku je dostopen na: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-06/cp210103en.pdf

Izjava za javnost belgijskega nadzornega organa je dostopna na: https://www.dataprotectionauthority.be/citizen/facebook-case-the-cjeu-has-ruled.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

Informacijska pooblaščenka