Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Informacijski pooblaščenec je Državnemu zboru RS posredoval letno poročilo za leto 2018

+ -

Preteklo leto je bilo na obeh področjih dela Informacijskega pooblaščenca (IP) v določeni meri prelomno. Na področju dostopa do informacij javnega značaja smo obeležili 15. obletnico uveljavitve Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. IP je pomemben mejnik obeležil z izdajo publikacije Vodnik po praksi Informacijskega pooblaščenca, ki podaja strnjen pregled najodmevnejših primerov. Na področju varstva osebnih podatkov je IP leto 2018 posvetil učinkovitemu začetku uporabe nove Splošne uredbe o varstvu podatkov, tako z vidika ozaveščanja zavezancev ter posameznikov o novostih (preko 2192 pisnih in 3230 ustnih mnenj ter 109 pro bono predavanj), podajanja pripomb v okviru priprav novega zakona o varstvu osebnih podatkov kot tudi z vidika reorganizacije in krepitve organa s ciljem zagotavljanja učinkovitega izvajanja nadzora in uveljavljanja pravic posameznikov ter drugih pristojnosti.

 

Nova uredba je za številne zavezance kot tudi za IP ob odsotnosti nacionalnih predpisov o njenem izvajanju pomenila precejšen izziv. IP je tako v letu 2018 vodil 1029 inšpekcijskih zadev (57% več kot leto pred tem). Občutno povečanje števila prijav je nedvomno rezultat večje ozaveščenosti posameznikov, saj se je o Splošni uredbi v medijih veliko govorilo in pisalo. Hkrati je bila v letu 2018 sprejeta prenovljena Konvencija Sveta Evrope o varstvu podatkov, s katero se ta trend sprememb širi bistveno preko meja EU.

 

Na področju dostopa do informacij javnega značaja je IP s 549 pritožbenimi postopki zabeležil trend rasti števila pritožbenih zadev in ob tem pomembno skrajšal čas obravnave posamezne zadeve (na povprečno 32 dni). Kljub temu, da IP sodelovanje z zavezanci ocenjuje kot zgledno (v letu 2018 zoper njih ni uvedel nobenega postopka zaradi prekrškov po ZDIJZ, ZInfP ali ZMed), velja izpostaviti ponovno porast števila pritožb zaradi t.i. molka organa in ponovno večje število vloženih pritožb zoper občine. Ob tem zaznavamo tudi pozitivne kazalnike. Na eni strani večjo seznanjenost prosilcev s pravico dostopa do informacij in na drugi strani boljše odzivanje zavezancev na njihove zahteve. Leta 2018 je hkrati stopila v veljavo novela ZDIJZ-F, ki v členu 26.a ureja institut stranske udeležbe specialno glede na splošno ureditev v zakonodaji, ki ureja upravni postopek.

Tudi v letu 2018 je IP prejel številna zaprosila za mnenja in stališča, ki jih nudi v okviru neformalnega svetovanja, na podlagi primerov iz prakse. Navedeno kaže, da so bili zavezanci v tem letu aktivni in odzivni. Da so zavezanci pripravljeni sodelovati z IP in da upoštevajo njegova priporočila, izhaja tudi iz relativno majhnega deleža upravnih sporov, ki so sproženi zoper odločbe IP.

 

Izkušnje prvega leta uporabe Splošne uredbe pa na področju varstva podatkov kažejo, da bo reforma na ravni EU terjala precejšnjo pozornost tudi v prihodnjih letih. Še posebej glede na to, da Slovenija Direktive, ki se nanaša na organe pregona, še ni prenesla v svoj pravni red in ni sprejela predpisov za izvedbo Splošne uredbe. To v praksi pomeni pravno negotovost tako za podjetja in druge organizacije, uveljavljanje pravic posameznikov kot tudi za izvajanje nadzora. IP na primer še nima možnosti izrekanja upravnih glob po Splošni uredbi.

 

Z uporabo Splošne uredbe je bistveno večji poudarek dela IP dobilo tudi mednarodno sodelovanje, predvsem v okviru novo ustanovljenega Evropskega odbora za varstvo podatkov. Gre za organ EU s svojstvom pravne osebe, ki ga sestavljajo predstavniki vseh 28 neodvisnih nadzornih organov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Odločitve odbora so za nacionalne organe pravno zavezujoče. Prav tako je IP dnevno vključen v postopke obravnave inšpekcijskih primerov s čezmejnim elementom in  mehanizme za zagotavljanje skladnosti.

Prijave, ki jih je v letu 2018 prejel IP, so se nanašale na naslednje sume kršitev določb Splošne uredbe in ZVOP-1: nezakonito razkrivanje osebnih podatkov: posredovanje osebnih podatkov nepooblaščenim uporabnikom in nezakonita objava osebnih podatkov, nezakonita obdelava osebnih podatkov pri izvajanju neposrednega trženja, nezakonito zbiranje oziroma zahtevanje osebnih podatkov, nezakonito izvajanje videonadzora, neustrezno zavarovanje osebnih podatkov, nezakonit vpogled v osebne podatke, obdelava osebnih podatkov v nasprotju z namenom zbiranja.

 

IP je v letu 2018 prejel 106 pritožb posameznikov v zvezi s kršitvami: pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravice do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo in pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo s strani drugih upravičenih oseb. Vložene pritožbe so v večini zadevale upravljavce iz javnega sektorja (zlasti državne organe, občine in javne zavode), med upravljavci iz zasebnega sektorja pa zlasti banke, zavarovalnice, operaterje elektronskih komunikacij ter druga podjetja, društva in zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti.

 

Z namenom ustreznega informiranja zavezancev in učinkovitega izvajanja teh obveznosti je IP vzpostavil številne postopke ter pripravil gradiva, med drugim: smernice o pogodbeni obdelavi, smernice o ocenah učinkov na varstvo osebnih podatkov, smernice o prenosu osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije, smernice IP za oblikovanje izjave o varstvu osebnih podatkov na spletnih straneh, smernice Informirani potrošniki - komu dajemo katere osebne podatke in zakaj. Novost preteklega leta so tudi infografike, ki posamezna tematska področja predstavijo na enostaven in učinkovit način, kljub dejstvu, da gre za  sicer kompleksne teme: pravne podlage za javni sektor; pravne podlage za zasebni sektor z veljavno privolitvijo; in neposredno trženje.

 

IP je s ciljem podpore zavezancem konec leta 2018 javnosti predstavil evropski projekt RAPiD.Si  (Raising Awareness on Data Protection and the GDPR in Slovenia), katerega glavni namen je izobraževanje in ozaveščanje manjših in srednje velikih podjetij ter posameznikov o reformi zakonodajnega okvira s področja varstva osebnih podatkov. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije.

 

Presek leta 2018 je povzet v spodnji infografiki, podrobno letno poročilo pa je dostopno na spletni strani IP.