Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Informacijski pooblaščenec (IP) je zaključil postopek inšpekcijskega nadzora v primeru pridobivanja podatkov lastnikov oziroma uporabnikov motornih vozil

+ -

 

 

Sporočilo za javnost

 

IP je v inšpekcijskem postopku ugotovil, da je slovenska odvetniška družba v zvezi z izterjavo domnevno neplačanih parkirnin za družbo Euro Parking Collection plc (EPC) nezakonito pridobivala osebne podatke lastnikov oziroma uporabnikov motornih vozil, saj pogoji za pridobivanje osebnih podatkov na podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu (ZOdv) niso bili izpolnjeni. IP posebej poudarja, da postopek IP nima nobenega vpliva na obstoj dolgov zaradi neplačila parkirnin. Prav tako IP ne more nuditi pomoči v pravnih postopkih izterjave. Posamezniki naj glede vprašanj o tem, ali je dolg treba poravnati, ali ne, če želijo, poiščejo pravno pomoč.

 

IP je odvetniški družbi z odločbo odredil, da za družbo EPC preneha pridobivati osebne podatke, če to počne zgolj z namenom posredovanja podatkov družbi EPC, ter izbris vseh do trenutka izdaje odločbe nezakonito pridobljenih osebnih podatkov. Omenjena odločba IP še ni pravnomočna, saj lahko zavezanec zoper njo sproži upravni spor. IP ob tem še posebej opozarja, da izdana odločba ne pomeni, da hrvaški in drugi tuji upniki v bodoče ne bodo več pridobivali osebnih podatkov slovenskih lastnikov in uporabnikov vozil za namene izterjave, le da bodo to morali odslej početi na zakonit način.

 

Obravnavana odvetniška družba, ki podatkov ne potrebuje za opravljanje odvetniškega zastopanja, do podatkov ni upravičena. Naročnik pa je, kot je ugotovil IP, dejanja izterjave (npr. pošiljal opomine) opravljal sam in ne preko odvetniške družbe. Slednja je kljub temu na podlagi pooblastila družbe EPC od posameznih upravnih enot pridobivala osebne podatke lastnikov motornih vozil s seznama registrskih številk (pridobljenega od EPC) in jih nato posredovala družbi EPC. Z družbo EPC je imela odvetniška družba le ustni dogovor, da bo posamezna dejanja izterjave terjatev po potrebi eventualno opravila kasneje (na podlagi naročil družbe Contractum ltd).

 

Odvetnik sme v skladu z 10. členom ZOdv pridobivati osebne podatke od zakonsko določenih upravljavcev le takrat, ko te podatke potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi. Ne sme pa te pravice uporabiti na način, da za stranko izključno pridobiva osebne podatke na zalogo, ne da bi imel pri tem že v času pridobivanja podatkov namen (in naročilo) opraviti konkretno dejanje odvetniškega zastopanja, za katerega potrebuje podatke. Dogovor med odvetnikom in njegovo stranko, da bo zanjo pridobil osebne podatke, stranka pa jih bo najprej uporabila sama in šele kasneje morda za posle morebitne nadaljnje izterjave najela tega odvetnika, ni skladen s pogoji 10. člena ZOdv. Pomeni namreč pridobivanje osebnih podatkov na zalogo in po nepotrebnem najmanj za vse tiste primere, ko do nadaljnjega zastopanja s strani odvetnika sploh ne bo prišlo, ker bodo npr. upniki dolgove poravnali.

 

Kaj to pomeni za posameznike, ki so ali še bodo prejeli pozive na plačilo stroškov parkiranja v tujini?

 

V primerih, ko posamezniki so ali bodo prejeli pozive (opomine) na plačilo terjatev zaradi parkiranja v tujini od slovenske odvetniške družbe, najverjetneje ne gre za sum nezakonite obdelave osebnih podatkov. Zelo verjetno je namreč v teh primerih slovenski odvetnik pridobil osebne podatke skladno z 10. členom ZOdv, saj je na podlagi pridobljenih podatkov tudi opravil dejanje zastopanja – poslal opomin.

 

V primerih, ko posamezniki so ali bodo prejeli pozive (opomine) na plačilo terjatev iz naslova parkiranja v tujini izključno od EPC ali družbe Contractum ltd (brez predhodnega opomina slovenskega odvetnika), gre zelo verjetno za primer nezakonite obdelave osebnih podatkov, ki ga je obravnaval IP v že zaključenem inšpekcijskem postopku.

 

Posamezniki, kljub morebitnemu nezakonitemu pridobivanju njihovih osebnih podatkov, tako niso odvezani plačila dolga. Dejstvo namreč je, da upniki iz tujine (zakonito) razpolagajo s podatkom o registrski številki vozila, ki jim kadarkoli omogoča ugotavljanje identitete domnevnega dolžnika na zakonite načine.

 

V primeru, da prejemniki opominov menijo, da dolga niso dolžni poravnati, bodo morali ugovor uveljavljati zoper upnika ali njegovega pooblaščenca. Pri tem pa jim IP ne more pomagati.

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka