Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Informacijski pooblaščenec je v zakonskem roku zaključil pritožbeni postopek, ki ga je na zahtevo TSmedia (Siol.net) vodil zoper GEN-i

+ -
31.05.2022
 
Informacijski pooblaščenec je v zakonskem roku zaključil pritožbeni postopek, ki ga je na zahtevo TSmedia (Siol.net) vodil zoper GEN-i. Ker pogodba s SEE M.&C. ni bila sklenjena v času, ko je bil GEN-i zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, ne gre za informacijo javnega značaja.

Informacijski pooblaščenec (IP) je na zahtevo TSmedia (Siol.net), vodil pritožbeni postopek zoper Gen-i, glede dostopa do pogodb med Gen-i in podjetjem SEE M. & C. Pogodba z aneksi je bila sklenjena 22. 7. 2019, 8. 4. 2020, 29. 7. 2020 ter 30. 3. 2021. IP je presojal, ali je bil GENI-i v tem času zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, torej ali je Republika Slovenija imela prevladujoč vpliv na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali imela pravico nadzora večine ali lahko imenovala več kot polovico članov poslovodnega ali nadzornega organa. Poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava so namreč po 4.a členu ZDIJZ dolžni posredovati le informacije iz pravnih poslov, nastale v času, ko so bili pod prevladujočim vplivom Republike Slovenije. Kdo so zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja izhaja iz Registra zavezancev za informacije javnega značaja, ki pa je po 3b. členu ZDIJZ, le informativne narave. Če je pravna oseba vpisana v registru se domneva, da je zavezanec, a lahko pravna oseba dostop do informacij zavrne, če izkaže, da ne izpolnjuje pogojev za zavezanca ali da so informacije nastale v času, ko ni bila pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.

Ker je Gen-i ugovarjal statusu zavezanca, je bilo potrebno ugotoviti, ali je bil v času nastanka informacije zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po ZDIJZ. IP je na prošnjo Gen-i sicer podaljšal rok za predložitev dokumentacije, a je odločitev še vedno sprejel v zakonskem roku (pritožbo je prejel 13.4.2022 in odločbo izdal v okviru dvomesečnega roka, ki ga določa ZUP). Na podlagi  dokumentacije in dejstev je IP zaključil, da Gen-i v tem obdobju ni bil poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, pri čemer je glede načina ugotavljanja prevladujočega vpliva izhajal iz sodbe Upravnega sodišča RS št. IU 350/2017-21 z dne 22. 8. 2018. Iz sodbe izhaja, da se lastniških deležev države za izpolnjevanje pogoja prevladujočega vpliva iz 1.a člena ZDIJZ ne more enostavno seštevati, temveč se lahko upoštevajo zgolj deleži tistih družb, ki so tudi same v večinski lasti oseb javnega prava.  Ker  koncept dveh enakovrednih družbenikov v GEN-I tudi na relevantne datume bistveno ne odstopa od ugotovljenega dejanskega stanja iz sodbe, pogoji iz 2. odst. 1.a člena ZDIJZ glede prevladujočega vpliva niso podani, kar pomeni da družba GEN-I ni bila pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.

Ker torej GEN-I tedaj ni bil zavezan po ZDIJZ in ZMed, IP ni imel pravne podlage za nadaljnjo presojo ali zahtevane informacije predstavljajo informacijo javnega značaja po 4.a členu ZDIJZ. IP se zato tudi ni opredeljeval do morebitnega obstoja javnega interesa - tudi če gre za informacije, ki so sicer zanimive za javnost, te niso prosto dostopne, če družba v času njihovega nastanka ni bila zavezanka za dostop do informacij javnega značaja.

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka