Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Evropski odbor za varstvo podatkov objavil letno poročilo za leto 2018

+ -

Evropski odbor za varstvo podatkov je 16. julija 2019 objavil svoje prvo letno poročilo. Odbor s sedežem v Bruslju in katerega član je tudi Informacijski pooblaščenec, je od maja do decembra 2018 sprejel 26 mnenj na temo nacionalnih seznamov glede obveznosti izvajanja ocen učinkov v zvezi z varstvom podatkov, 4 nove smernice glede različnih tem, ki jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov (na temo certifikacije in kriterijev certifikacije, na temo izjem glede prenosa osebnih podatkov v tretje države, na temo ozemeljske veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov in na temo akreditacije teles za certifikacijo) ter potrdil 16 mnenj njegove predhodnice – Delovne skupine po členu 29 (Working party 29). V okviru obveznih postopkov sodelovanja na področju inšpekcijskega nadzora pa je bilo v tem obdobju odprtih 255 primerov, ki se nanašajo na čezmejno sodelovanje. Večina primerov izhaja iz prijav ali pritožb posameznikov (176 primerov). Preostalih 79 čezmejnih postopkov sodelovanja pa je bilo odprtih na podlagi drugih virov, kot na primer na podlagi inšpekcij, ki so jih nacionalni nadzorni organi začeli po uradni dolžnosti, iz poročanje medijev ipd.

 

Odbor s sedežem v Bruslju je bil ustanovljen na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov in deluje od maja 2018 kot neodvisni evropski organ za zagotavljanje dosledne uporabe pravil o varstvu podatkov v Evropski uniji in za spodbujanje sodelovanja med organi EU za varstvo podatkov. V odboru sodelujejo predstavniki vseh 28 neodvisnih nadzornih organov EU in EGS (Islandija, Norveška in Lihtenštajn), Evropske komisije in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

 

Ključne pristojnosti odbora v okviru postopkov sodelovanja nadzornih organov so:

  • sprejemanje pravno zavezujočih odločitev odbora v okviru mehanizma za skladnost v zvezi z nacionalnimi nadzornimi organi, da zagotovi dosledno uporabo Splošne uredbe;

  • sprejemanje splošnih smernic za podrobnejšo opredelitev pogojev evropske zakonodaje o varstvu podatkov, s čimer svojim deležnikom zagotavlja dosledno razlago njihovih pravic in obveznosti;

  • svetovanje Evropski komisiji v zvezi z vprašanji varstva podatkov in pripravo evropskih predpisov s področja varstva podatkov;

  • promocija sodelovanja in izmenjave izkušenj med nacionalnimi nadzornimi organi za varstvo podatkov.

 

Mehanizem za skladnost, kot je opredeljen v Splošni uredbi, poteka prek:

  • Izdaje mnenj odbora za zagotavljanje dosledne uporabe evropske zakonodaje o varstvu podatkov (po členu 64 Splošne uredbe), med drugim v določenih primerih glede sprejema seznama dejanj obdelave, za katere velja zahteva po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov; v zvezi kodeksom ravnanja s čezmejnim vplivom ter v določenih primerih glede odobritve meril za pooblastitev organa za spremljanje skladnosti s kodeksom ravnanja; v zvezi z določitvijo standardnih določil o varstvu podatkov v zvezi s prenosi podatkov v tretje države; v zvezi z odobritvijo pogodbenih določil ali zavezujočih poslovnih pravil.

  • Reševanja sporov med nadzornimi organi (po členu 65 Splošne uredbe), na primer glede nasprotujočih si stališč o vsebini odločitve v čezmejnih primerih; o tem, kateri nadzorni organ je vodilni v določenem čezmejnem postopku; ter v primeru nespoštovanja mnenja odbora s strani posameznega nadzornega organa.

  • Reševanja nujnih postopkov (po členu 66 Splošne uredbe) s sprejemom začasnih ukrepov v izjemnih primerih, ko je ukrepanje potrebno zaradi varstva pravic in svoboščin posameznikov.

 

Sodelovanje nadzornih organov v postopkih (inšpekcijskega) nadzora poteka prek informacijskega sistema za notranji trg (Internal Market Information System, IMI) Evropske Komisije; ta zagotavlja varno in zaupno komunikacijo med nadzornimi organi ter omogoča izvajanje posameznih faz in postopkov čezmejnega sodelovanja, v za to določenih rokih.

 

Delo odbora, ki se vsak mesec sestaja na plenarni ravni, poteka v 12 podskupinah strokovnjakov. Te obravnavajo različna področja dela odbora, v njih pa sodelujejo predstavniki vseh nadzornih organov.

 

Letno poročilo v angleškem jeziku je na voljo na spletni strani Evropskega odbora za varstvo podatkov: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/annual-report/edpb-annual-report-2018_en.

 

Več informacij o delovanju Evropskega odbora za varstvo podatkov na: https://edpb.europa.eu/edpb_en