Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Nova pravila za uporabo brezpilotnih zrakoplovov (dronov)

+ -
05.01.2021

Z začetkom leta 2021 je v veljavo stopila Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (C/2019/3824).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 določa pravila in postopke za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov in se neposredno uporablja v vseh državah članicah EU. Poleg omenjene uredbe se za brezpilotne zrakoplove (drone) uporabljata tudi slovenska Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Ur. l. RS št. 195/20) ter Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (C/2019/1821), ki velja za proizvajalce, uvoznike, distributerje in podobne subjekte. V Sloveniji bo prehodno obdobje trajalo eno leto, ko bodo do izteka veljavnosti obstoječih veljala še stara potrdila ali dovoljenja za izvajanje letalske dejavnosti.


Evropska uredba deli brezpilotne zrakoplove na tri kategorije: odprto, posebno in certificirano. Pomembna novost z vidika varovanja osebnih podatkov je, da jih je treba registrirati, če imajo senzorje, ki lahko zajamejo osebne podatke, kot so npr. kamere. Države članice morajo vzpostaviti register brezpilotnih certificiranih zrakoplovov in register operaterjev. Register mora biti digitalen in interoperabilen, pristojni organi držav članic so dolžni drug drugemu omogočiti dostop do registra. Evropska uredba prav tako določa pravila glede dovoljenih področjih letenja in oddaljenosti ob objektov ter ljudi.

Uredba o izvajanju izvedbene uredbe pa  določa, da lahko državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil zaradi varnosti, varovanja, zasebnosti ali varstva okolja zahtevajo določitev prepovedanih ali omejenih geografskih območij v skladu z veljavno zakonodajo. Določitev geografskega območja mora temeljiti na zakonu ali odloku samoupravne lokalne skupnosti ali na predpisu, izdanem na njuni podlagi.

Podrobna pravila o uporabi brezpilotnih zrakoplovov so na voljo na spletni strani Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije:

https://www.caa.si/brezpilotni-zrakoplovi.html

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka