Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Zdravstveni osebni podatki učenca v individualiziranem programu

+ -
Datum: 17.03.2023
Številka: 07120-1/2023/144
Kategorije: Zdravstveni osebni podatki, Šolstvo

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 6. 3. 2023 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko kot center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v individualiziran program učenca napišete naslednje zdravstvene podatke: 

- podatki o alergijah učenca,

- podatki o posebnostih prehrane, konsistenci hrane in dieti,

- vrsta terapije: npr. protibolečinska terapija, antiepileptična terapija, antipsihotična terapija.

Zanima vas, če lahko v IP učenca zapišete sklepe teh sestankov strokovne komisije, torej sklepe, za katere je zadolžena zdravstvena stroka oziroma medicinske sestre. Najmanj dvakrat letno se strokovna skupina sestane na skupnem sestanku. Pri posameznih učencih je prisotna tudi dietetičarka. V to skupino so sicer vključeni vsi strokovni delavci, ki delajo z določenim učencem (učitelj razrednik, predmetni učitelji, delovni terapevt, fizioterapevt, logoped, svetovalni delavec - psiholog, svetovalni delavec - socialni delavec, pomočnik ravnatelja in tudi medicinska sestra). Vsak s svojega področja poda v individualiziran program učenca svojo oceno funkcioniranja, cilje, evalvacijo, rezultate, oceni napredek. Gre za dokument, ki je dostopen samo strokovni skupini, ki z učencem dela. Pomembno je, da v ta dokument napiše določene vsebine tudi zdravstvena služba, medicinske sestre. Pedagoški delavci in terapevti morajo namreč nujno vedeti nekaj zdravstvenih podatkov, ki so ključni in pomembni za dobro obravnavo učenca, poznavanje okoliščin za njegovo počutje, funkcioniranje. Vse udeležene v strokovni skupini veže poklicna molčečnost. Z Individualiziranim programom se seznanijo tudi starši. Starši program tudi podpišejo. 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba), 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, ZVOPOKD) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Pojasnjujemo še, da se IP lahko dokončno opredeljuje do konkretnih primerov uveljavljanja pravic posameznikov le v nadzornih postopkih, zato je spodnje mnenje le informativno in načelno.

Dopustno je, da se v individualizirani program učenca zapišejo tudi ključni zdravstveni podatki, ki so s strokovnega vidika nujno potrebni za delo z učencem, če podatki izvirajo iz internih zbirk podatkov oziroma iz osebnih zaznav članov strokovne komisije.

O b r a z l o ž i t e v:

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) nima posebnih določb o tem, da se v individualizirani načrt vpišejo tudi določeni zdravstveni podatki otroka. V s skladu s tretjim odstavkom 36. člena se v načrtu določijo: - cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, - strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, - potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju, - uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, - izvajanje fizične pomoči, - izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, - prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, - časovna razporeditev pouka, - veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev.

Če gre za zdravstvene podatke, ki jih center že ima zakonito (npr. ker jih je ustvaril sam tekom dela z otrokom ali jih je pridobil neposredno od staršev ali jih je predhodno zakonito pridobil od drugih institucij), se ključni podatki lahko vpišejo tudi v individualizirani program, če je z vidika zdravstvene, pedagoške, psihološke ipd. stroke nujno potrebno za uspešno, varno in kakovostno delo z otrokom v centru. Enako velja za zapis osebnih zaznav uslužbencev – članov komisije, do katerih so se dokopali pri delu z učencem. Ob upoštevanju načela najmanjšega obsega podatkov iz 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov je namreč med zgoraj naštete široko opredeljene kategorije vsebine programa (36. člen ZUOPP-1) možno šteti tudi pomembne zdravstvene podatke o učencu (npr. nujne prilagoditve in ukrepi, vrsta terapije, alergije, pomembna zdravstvena stanja). To je tudi v skladu z namenom individualiziranega programa, ki je v tem, da se v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo določi organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih storitev in izvajanje učne pomoči (drugi odstavek 36. člena ZUOPP-1).

Glede na zgoraj navedeno je podlaga za obdelavo zdravstvenih osebnih podatkov v konkretnem primeru določena s (h) točko drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 36. členom ZUOPP-1.

Dodatno je dopustnost vpisovanja pomembnih zdravstvenih podatkov v program podprta še s sodelovanjem staršev zato:

-      ker lahko tudi sami prostovoljno prispevajo pomembne zdravstvene podatke in

-      ker s podpisom izdelanega programa izrazijo strinjanje z njegovo vsebino. Ne more pa se IP opredeljevati, ali gre v tem primeru za veljavno privolitev v smislu zahteve Splošne uredbe o varstvu podatkov, ker je to odvisno od konkretnih okoliščin konkretnega primera (npr. od konkretne vsebine programa, same privolitvene izjave ter pripadajočih pojasnil o obdelavi podatkov).

Če bi se v individualizirani program vpisovali zdravstveni podatki, ki bi bili posebej za ta namen pridobljeni od drugih upravljavcev (npr. od drugega centra, CSD, vrtca, šole, zdravstvenega doma), bi morala že za samo pridobitev podatkov obstajati veljavna privolitev staršev (gl. zlasti (11) točko 4. člena, 7. člen in (a) točko drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe) ali pa neka področna zakonska podlaga.

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka