Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Zakonitost vzpostavitve sistema avtomatske prepoznave tablic

+ -
Datum: 28.11.2023
Številka: 07121-1/2023/1482
Kategorije: Moderne tehnologije, Pravne podlage, Video in avdio nadzor, Zakoniti interesi

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaše vprašanje, ali lahko podjetje po novem ZVOP-2 namesti sistem prepoznave tablic na parkirišče in na vstop/izstop na varovano območje.

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše nezavezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

1.     Deseti odstavek 80. člena ZVOP-2 na javnih površinah prepoveduje uporabo sistemov za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic in sistemov, s katerimi se obdelujejo biometrični osebni podatki. Prepoved obdelave osebnih podatkov iz te določbe se po mnenju IP lahko nanaša na sisteme za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, ki bi jih upravljavci na javnih površinah uporabljali ob izpolnjevanju pogoja iz c) ali e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (na podlagi zakona oz. izvajanja javne oblasti).

2.     Po mnenju IP pa se ta določba ne nanaša na primere, ko bi uporaba teh sistemov na javnih površinah temeljila na kateri drugi od pravnih podlag iz prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (po mnenju IP bi bila v praksi možna zgolj pravna podlaga po točki (f) – zakoniti interesi, a zgolj za upravljavce z zasebnega sektorja).

O b r a z l o ž i t e v:

IP najprej pojasnjuje, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali drugega upravnega postopka ne more in ne sme podajati konkretnih stališč v zvezi s posameznimi vprašanji s področja varstva osebnih podatkov in zato tudi ne more podajati konkretnih ocen o tem, ali lahko v podjetju namestite sisteme za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic ali ne. Konkretno presojo zakonitosti obdelave v posameznem primeru bi IP lahko opravil zgolj v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka, kajti vsaka presoja zakonitosti obdelave osebnih podatkov je vedno odvisna od konkretnih okoliščin posameznega primera (npr. za katerega upravljavca gre; ali je površino moč šteti kot javno površino; s katerim namenom in po kakšni potrebi bi se tak sistem uvedel; na podlagi katere pravne podlage bi se ti podatki obdelovali…).

IP vas pri tem napotuje zlasti na deseti odstavek 80. člena ZVOP-2, ki na javnih površinah prepoveduje uporabo sistemov za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic in sistemov, s katerimi se obdelujejo biometrični osebni podatki.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju ZUreP-3), na katerega glede opredelitve javne površine napotuje ZVOP-2, pomen tega pojma definira v 17. točki prvega odstavka 3. člena, ki določa, da je javna površina praviloma odprta prostorska ureditev, namenjena splošni rabi, naravna ali ustvarjena z gradbenimi ali drugimi posegi v prostor, kot so cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, otroško igrišče, športno igrišče ter druga površina za rekreacijo in prosti čas; javna površina je grajena ali zelena; javna površina je lahko v lasti države, občine ali v zasebni lasti; 259. člen ZUreP-3, ki ureja splošno in posebno rabo javnih površin v prvem odstavku določa, da je splošna raba takih površin raba, ki je namenjena prostemu gibanju oseb, predvsem za prehod in dostop do drugih javnih površin, zelenega sistema, bivališč, poslovnih objektov, gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture, ter rekreaciji, igri in drugim prostočasnim dejavnostim na prostem. Splošna raba javnih površin v zasebni lasti se izvaja v skladu s pravili, ki jih določi njihov lastnik, ali o katerih se občina ali država z lastnikom dogovori v skladu s pravili civilnega prava. Če se v skladu s tem zakonom na javni površini v zasebni lasti vzpostavi grajeno javno dobro, se splošna raba takih javnih površin izvaja v skladu s pravili iz akta iz šestega odstavka 260. člena tega zakona (tretji odstavek 259. člena ZUreP-3). Ali gre pri vašem parkirišču oz. na varovanem območju vašega podjetja za javno površino ali ne, boste morali presoditi sami.

Po mnenju IP se prepoved obdelave osebnih podatkov iz desetega odstavka 80. člena ZVOP-2 lahko nanaša na sisteme za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, ki bi jih upravljavci na javnih površinah uporabljali ob izpolnjevanju pogoja iz točke c) ali e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (torej izpolnitev zakonske obveznosti ali izvajanje javne naloge), ne pa tudi na primere, ko bi uporaba teh sistemov na javnih površinah temeljila na kateri drugi od pravnih podlag iz prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe.

V praksi bi kot pravna podlaga, na kateri bi lahko temeljila uporaba takih sistemov, eventualno prišla v poštev (zgolj) točka (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe in bi bila njihova uporaba torej zakonita pod pogojem, da bi bil upravljavec zmožen dokazati, da je obdelava osebnih podatkov na tak način potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Ta pravna podlaga pa se ne sme uporabljati za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

Glede na to, da smo se glede vprašanja zakonitosti sistemov avtomatske prepoznave tablic že večkrat opredeljevali v okviru drugih nezavezujočih mnenj vam predlagamo, da si le te tudi preberete: 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravil:

Grega Rudolf,

asistent svetovalca pri IP          

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka