Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Spremljanje gladine vode s kamero

+ -
Datum: 04.12.2023
Številka: 07121-1/2023/1517
Kategorije: Definicija OP, Video in avdio nadzor

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da bi želelo vaše podjetje nad namestiti kamero, s katero bi spremljali gladino reke kot ukrep za preprečevanje škode zaradi poplav. Poudarjate sicer, da bi šlo zgolj za pregled stanja, torej samo za živo sliko in ne za shranjevanje posnetkov.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba), ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

V opisanem primeru spremljanja gladine vode s kamero se še ne ve, ali bi prišlo do obdelave osebnih podatkov ali ne. Če bi šlo za obdelavo osebnih podatkov, bi za njeno zakonitost morala biti podana ustrezna pravna podlaga. Glede na to, da opisujete snemanje gladine reke, IP sklepa, da bi šlo lahko za videonadzor javnih površin, zato morate biti posebej pozorni na določbe 80. člena ZVOP-2. Zato vam svetujemo, da si najprej preberete (posodobljene) Smernice IP glede izvajanja videonadzora, ki vam bodo dali osnovne napotke, če bi prišlo do obdelave osebnih podatkov. Poudarjamo pa, da se kot videonadzor štejejo tudi rešitve, ki zajemajo zgolj prenos žive slike brez snemanja (t.i. podaljšano oko).

O b r a z l o ž i t e v:

IP uvodoma poudarja, da konkretnega in dokončnega odgovora o zakonitosti obdelave osebnih podatkov v okviru mnenja v nobenem primeru ne more podati, saj lahko IP posamezne primere obdelave podatkov konkretno presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka.

Iz vašega dopisa izhaja, da je treba v prvi vrsti razčistiti vprašanje, ali bo pri snemanju oziroma prenosu žive slike gladine vode sploh prišlo do obdelave osebnih podatkov. To mora glede na vse okoliščine primera presoditi v prvi vrsti upravljavec osebnih podatkov oziroma že naročnik rešitve spremljanja gladine vode s kamerami.

Na tem mestu naj poudarimo, da se kot videonadzor štejejo tudi rešitve, ki zajemajo zgolj prenos žive slike brez snemanja (t.i. podaljšano oko), kar je ustaljena praksa IP, ki so jo potrdila tudi že sodišča. Ločeno od tega pa je vprašanje, ali kamera zajema podatke posameznikov, torej določenih ali določljivih ljudi, in ali torej obdeluje njihove osebne podatke ali ne.

Če bi bile kamere namreč nameščene tako, da bi se v resnici snemala le gladina vode, na kateri se nikoli ne pojavljajo posamezniki z razpoznavnim obrazom, ne bi šlo za obdelavo osebnih podatkov. V takem primeru ne gre za obdelavo osebnih podatkov in zato ne veljajo varovalne določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov ter ZVOP-2.

V kolikor pa bi se lahko na sliki pojavili posamezniki (na primer, da gre za kopalno območje ali območje, kjer se tudi nedovoljeno kopajo ljudje, da slika zajema tudi morebitne bližnje sprehajalne poti ali v najslabšem primeru če bi bile kamere takšne ločljivosti, da bi bila možna prepoznava morebitnega utopljenca), bi že lahko šlo za obdelavo osebnih podatkov. Iz vašega opisa situacije tega ni mogoče ne potrditi ne ovreči, v vsakem primeru pa je dobro (in obvezno) takšno situacijo dodobra raziskati in preveriti. Če bi se na sliki lahko pojavili posamezniki, si lahko s tehničnimi nastavitvami in rešitvami pomagate, da do obdelave osebnih podatkov vseeno ne bi prišlo (na primer z nastavitvijo kota snemanja, ločljivostjo itd.).

Vsaka obdelava osebnih podatkov mora biti namreč zakonita, torej mora biti zanjo podana ustrezna pravna podlaga. Te so določene v prvem odstavku 6. člena Splošne uredbe in so sledeče:

  • privolitev (točka a)),
  • sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka b)),
  • zakonska obveznost (točka c)),
  • zaščita življenjskih interesov posameznika (točka d)),
  • izvajanje javne naloge (točka e) v zvezi s četrtim odstavkom 6. člena ZVOP-2),
  • zakoniti interesi upravljavca, če ne prevladajo interesi in pravice oz. svoboščine posameznika (točka f)).

Glede na to, da opisujete snemanje gladine reke, IP sklepa, da bi šlo lahko za videonadzor javnih površin, zato morate biti posebej pozorni na določbe 80. člena ZVOP-2.

Ker se v vašem primeru še ne ve, ali bi s snemanjem lahko prišlo do obdelave osebnih podatkov ali ne, vam svetujemo, da si najprej preberete (posodobljene) Smernice IP glede izvajanja videonadzora. V primeru nadaljnjih vprašanj pa se lahko ponovno obrnete na nas.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov