Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pridobivanje podatkov od CSD glede člana društva

+ -
Datum: 04.09.2023
Številka: 07121-1/2023/1102
Kategorije: Društva

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem sprašujete, ali smete kot predsednik društva pridobiti mnenje pristojnega Centra za socialno delo o socialnih razmerah člana vašega društva in njegove družine. Zanima vas še, ali lahko to predlaga krovna zveza svojim društvom.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba), ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP vam lahko odgovori (teoretično) le glede pridobivanja osebnih podatkov, ne pa za ustvarjanje poročil ali mnenj CSD o življenju posameznika in njegove družine. Takšna mnenja in poročila je po našem vedenju CSD namreč dolžen pripravljati le za sodišče.

Glede pridobivanja osebnih podatkov vas opozarjamo na nujnost ustrezne pravne podlage ali pooblastilnega razmerja s posameznikom. V vsakem primeru pa vas opozarjamo, da tudi če od CSD prejmete osebne podatke posameznika (če bi vam jih posredovali), bi tudi vi postali upravljavec osebnih podatkov z vsemi obveznostmi in odgovornostjo po Splošni uredbi in ZVOP-2.

O b r a z l o ž i t e v:

IP uvodoma poudarja, da konkretnega in dokončnega odgovora o zakonitosti obdelave osebnih podatkov v okviru mnenja v nobenem primeru ne more podati, saj lahko IP posamezne primere obdelave podatkov konkretno presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka.

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno in zakonito pravno podlago. Te so določene v prvem odstavku 6. člena Splošne uredbe in so sledeče:

  • privolitev (točka a)),
  • sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka b)),
  • zakonska obveznost (točka c)),
  • zaščita življenjskih interesov posameznika (točka d)),
  • izvajanje javne naloge (točka e) v zvezi s četrtim odstavkom 6. člena ZVOP-2),
  • zakoniti interesi upravljavca, če ne prevladajo interesi in pravice oz. svoboščine posameznika (točka f)).

Za vsako obdelavo osebnih podatkov mora torej obstajati ustrezna pravna podlaga, ki jo mora že pred obdelavo osebnih podatkov natančno razčistiti upravljavec osebnih podatkov, ki mora biti zmožen tudi dokazati zakonitost obdelave osebnih podatkov.

V primeru, ki ga predstavljate, bi moral torej CSD razčistiti, ali vam sme ali ne posredovati osebne podatke posameznika, ki ga je obravnaval v okviru izvrševanja njegovih pristojnosti, ter njegove družine.

Na prvi pogled se zdi, da za takšno posredovanje v zakonu nikakor ni pravne podlage, saj Zakon v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZSV) v 93. členu posredovanje zaupnih informacij, med drugim tudi osebnih podatkov, strogo varuje. Drugi odstavek 93. člena ZSV določa, da so strokovni delavci in strokovni sodelavci, ki opravljajo socialno varstvene storitve, dolžni varovati kot poklicno skrivnost podatke o materialnih in socialnih stiskah posameznika in o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja. Te podatke so po tretjem odstavku 93. člena ZSV dolžne varovati kot poklicno skrivnost tudi osebe, ki so jim ti podatki dosegljivi zaradi narave njihovega dela. Nadalje pa četrti odstavek istega člena določa, da se ti podatki ne smejo dajati drugim osebam oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, ki bi omogočal razkriti posameznika, na katerega se nanašajo. Dolžnost varovanja poklicne skrivnosti lahko strokovnega delavca ali sodelavca, razreši prizadeta oseba sama ali sodišče, za mladoletne osebe in za osebe pod skrbništvom pa starši oziroma skrbniki.

Če bi kot društvo takšne podatke potrebovali za opravljanje svojega poslanstva (na primer na humanitarnem področju) in bi vas prizadeta oseba razrešila varovanja poklicne skrivnosti, bi bilo nadalje treba preučiti, ali bi bila osebna privolitev za posredovanje osebnih podatkov takšne osebe v smislu Splošne uredbe veljavna. Osebna privolitev mora biti namreč prostovoljna, konkretna, informirana in nedvoumno izražena volja posameznika. Vendar pa moramo opozoriti, da je prostovoljnost privolitve denimo v primeru socialne, zdravstvene ali drugačne stiske posameznika lahko vprašljiva.

Poleg tega bi bilo v konkretnem primeru treba raziskati tudi druge pravne podlage, morebiti področno zakonodajo, ki ureja vaše delovanje, če ste na podlagi kakšnega zakona upravičeni do takšnih osebnih podatkov. Za takšno oceno v tem mnenju ima IP premalo informacij, sploh pa se v mnenju dokončno do zakonitosti takšnega pridobivanja osebnih podatkov ne more opredeljevati.

Prav tako bi bilo mogoče, da bi vas posamezni član društva pooblastil (v smislu običajnega civilno-pravnega pooblastiteljskega razmerja), da v njegovem imenu in za njegov račun pridobite njegove osebne podatke od CSD. Seveda pri tem govorimo izključno o posredovanju osebnih podatkov, ki jih CSD obdeluje, in ne o ustvarjanju mnenj in poročil o življenju posameznika, ki bi jih CSD šele "moral" (čeprav tega verjetno ni dolžan, razen na zahtevo sodišča) kreirati.

Opozarjamo vas, da če bi od CSD prejeli osebne podatke posameznika (če bi vam jih posredovali), bi tudi vi postali upravljavec osebnih podatkov z vsemi obveznostmi in odgovornostjo po Splošni uredbi in ZVOP-2.

Na vaše vprašanje, ali lahko takšno pridobivanje mnenj ali podatkov predlaga krovna zveza svojim društvom, pa ni v naši pristojnosti odgovarjati. Po eni strani najbrž zveza lahko predlaga marsikaj, društvo ter CSD pa morata v vsakem primeru, ne glede na (ustrezno ali morebiti neustrezno) priporočilo zveze ravnati zakonito.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov