Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pridobitev podatka o številu opravljenih zdravniških pregledov študentov s strani fakultete in vabljenje ter druga obdelava podatkov v zvezi s cepljenjem proti KME prek ŠIS

+ -
Datum: 22.05.2023
Številka: 07121-1/2023/701
Kategorije: Zdravstveni osebni podatki, Šolstvo, Anonimizacija/psevdonimizacija

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 19. 5. 2023 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem:

1.   ali je ustrezno, da zdravstveni dom po izvedenih sistematskih pregledih študentov posreduje matični fakulteti povratno informacijo v anonimizirani obliki o skupnem številu študentov fakultete, ki so sistematski pregled opravili. Fakulteta podatek o številu potrebuje za namen spodbujanja preventivnih zdravstvenih pregledov, oziroma za objavo vabila študentom na ponovne razpisane termine pregleda;

2.   ali je ustrezno, da bi študent v študentskem informacijskem sistemu (ŠIS) prejel vabilo na cepljenje proti KME, ki bi se izvedlo v zdravstvenem domu. Preko tega vabila bi študent imel tudi na razpolago proste termine cepljenja. Študent bi se tako preko ŠIS sam naročil na termin cepljenja. Na tem mestu bi študentom zagotovili tudi vse informacije po 13. členu GDPR ter jim hkrati dali možnost, da obkljukajo (podajo privolitev), da fakultete od zdravstvenega doma pridobijo povratno informacijo o tem, ali ima študent veljavno potrdilo o cepljenju, skupaj z datumom veljavnosti. V kolikor se študent ne bo želel preko ŠIS naročiti na termin cepljena, bo to še vedno lahko storil sam v lastni režiji. Enako velja glede privolitve o povratni informaciji. Če študent soglasja preko ŠIS ne bi podal, bo odgovornost na študentu, da bo potrdilo sam predložil v referatu fakultete. Nekatere fakultete imajo namreč v svojem študijskem redu kot pogoj za sodelovanje pri terenskem delu določeno obveznost celjenja proti KME.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov (Splošna uredba), 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, ZVOPOKD) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

I. Posredovanje zgolj zbirnega podatka o številu opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov študentov v določenem obdobju matični fakulteti je praviloma dopustno tudi brez privolitve študentov.

II. Po mnenju IP ŠIS ne more biti hkrati tudi sistem za naročanje na zdravstvene storitve. Ne bi pa bilo sporno, če bi ŠIS študentu ponudil dodatno funkcionalnost na način, da se lahko študent ločeno oziroma neodvisno od ŠIS elektronsko naroči na cepljenje neposredno pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

Posredovanje potrdil o cepljenju s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti neposredno fakulteti je dopustno le na podlagi veljavne privolitve študenta.

O b r a z l o ž i t e v:

I.    Če je možno podatek o številu opravljenih pregledov šteti kot popolnoma anonimiziran podatek, potem pravna podlaga (zakon ali privolitev) za posredovanje tega podatka s strani zdravstvenega doma fakulteti, ni potrebna. Pri tem je treba biti pozoren na morebitne spremljajoče podatke ali na posebne okoliščine, zaradi katerih bi tudi podatek o številu lahko bil v resnici neanonimiziran oziroma le psevdonimiziran. V tem primeru bi bila potrebna zakonska podlaga, ki nam v tem trenutku ni znana. Tudi privolitev verjetno ne bi bila ustrezna rešitev, ker zdravstveni pregled za študenta ni obvezen in fakulteta tega podatka nujno ne potrebuje.

II.   Po mnenju IP ŠIS ne more biti hkrati tudi sistem za naročanje na zdravstvene storitve, (1) ker gre za obdelavo podatkov o zdravstvenem stanju (tudi podatek o načrtovani zdravstveni storitvi je namreč zdravstveni podatek), za katero upravljavec ŠIS nima zakonske podlage, (2) ker gre pri upravljavcu ŠIS za upravljavca, ki ni izvajalec zdravstvene dejavnosti in (3) ker ta funkcionalnost ni primarni namen ŠIS. Neproblematično bi bilo, če bi ŠIS omogočal le aktualni pregled prostih terminov, samo naročanje pa bi prek povezave potekalo neposredno s pomočjo informacijske rešitve zdravstvenega doma, torej tako, da upravljavec ŠIS ali fakulteta ne bi (so)upravljala podatkov iz sistema za naročanje.

Če bi zdravstveni dom fakulteti posredoval potrdilo oziroma podatek o opravljenem cepljenju prek varne informacijske rešitve, bi bilo to dopustno na podlagi privolitve študenta, ki jo na splošno za nezdravstveno rabo dopušča četrti odstavek 44. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Vendar bi bila taka privolitev verjetno lahko ustrezna le, če je cepljenje proti KME absolutno obvezen in neizogiben pogoj za določene študente. Tega vprašanja IP ni pristojen presojati. Glede splošnih pogojev za veljavnost privolitve je na spletni strani IP že na voljo več mnenj.

 

Pripravil:

dr. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka