Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Postopanje ob najdbi izgubljene osebne lastnine

+ -
Datum: 14.05.2024
Številka: 07121-1/2024/567
Kategorije: Policijski postopki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje.  Opisujete dogodek, ko je stranka v nakupovalnem centru pri plačevanju na blagajni pozabila mobilni telefon. Ugotovili ste, da se je stranka že odpeljala s parkirnega prostora. Na voljo imate podatke o tipu in registraciji vozila (kar je razvidno iz kamer) ter ime in priimek na zaklenjenem telefonu. Sprašujete, ali je možno, da bi kakšnemu organu posredovali podatke za namen vzpostavitve kontakta z osebo zaradi najdbe njene lastnine?

* * *

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Predlagamo vam, da se glede najdenih predmetov obrnete na policijo.

O b r a z l o ž i t e v:

Pojasnjujemo, da prvi odstavek 51. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20, v nadaljevanju: SPZ) določa, da kdor najde in vzame premičnino v posest (najditelj), je dolžan o tem takoj obvestiti lastnika premičnine ali osebo, za katero utemeljeno meni, da je upravičena do prevzema premičnine. Drugi odstavek nadalje določa, da v primeru, če najditelj ne pozna osebe iz prejšnjega odstavka ali njenega naslova, je dolžan prijaviti najdbo na policiji. V zvezi z najdenimi predmeti se uporablja Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi (Uradni list RS, št. 90/15), v katerem je določen postopek in sicer policija ob prijavi najdbe stvari sestavi zapisnik in objavi seznam z opisom najdenih stvari na svoji spletni strani (https://www.policija.si/apps/predmeti/index.php#/).

Predlagamo vam, da najdbo skladno z zakonom prijavite na policiji, ki bo skladno s svojimi pooblastili pridobila dodatne podatke, ki bi lahko identificirali posameznika, ki je izgubil svojo lastnino.

Lepo vas pozdravljamo.

                                                                         

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

Barbara Žurej, univ. dipl. prav.,

svetovalka pooblaščenca za preventivo