Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Podatek o datumu vrnitve direktorice z bolniškega staleža

+ -
Datum: 31.05.2024
Številka: 07120-1/2024/218
Kategorije: Definicija OP, Delovna razmerja, Posredovanje osebnih podatkov, Varnost osebnih podatkov

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo prejeli vaše zaprosilo za mnenje glede upravičenosti dostopa do podatka o datumu vrnitve direktorice javnega zavoda z bolniškega staleža. Predviden datum vrnitve z bolniške je po mnenju namestnika direktorice osebni podatek, ki ga strokovni svet javnega zavoda ne sme prejeti. Zanima vas, ali ste člani strokovnega sveta javnega zavoda upravičeni do tega podatka.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Podatek o predvidenem trajanju bolniške odsotnosti je osebni podatek.

V primeru dostopa do osebnih podatkov znotraj upravljavca posameznik ne potrebuje ločene oziroma dodatne pravne podlage v smislu prvega odstavka 6. člena ZVOP-2, temveč morajo biti v okviru zagotavljanja varnosti osebnih podatkov ustrezno urejene dostopne pravice.

Pri presoji upravičenosti dostopa članov strokovnega sveta javnega zavoda do zahtevanega osebnega podatka je bistveno, kako to urejajo notranja pravila in ali je ta podatek res potreben za učinkovito izvajanje nalog, za katere so člani pooblaščeni.

O b r a z l o ž i t e v:

IP uvodoma pojasnjuje, da izven nadzornega postopka ne more presojati zakonitosti ravnanja določenega upravljavca. Zato vam v zvezi z vašim vprašanjem v nadaljevanju podaja zgolj splošna pojasnila ter pravna izhodišča.

Kot navajate, javni zavod (upravljavec) oziroma konkretneje namestnik direktorice javnega zavoda na podlagi odločbe ZZZS že razpolaga s podatkom o predvidenem trajanju bolniške odsotnosti direktorice. To je nedvomno osebni podatek, kot je opredeljen v 1. točki 4. člena Splošne uredbe.

V primeru, ki ga opisujete, gre za vprašanje posredovanja oziroma dostopa do osebnih podatkov znotraj upravljavca. Ker kot članica strokovnega sveta delujete v okviru javnega zavoda, posebne dodatne pravne podlage za pridobitev tega podatka v smislu prvega odstavka 6. člena ZVOP-2 ne potrebujete.

Pravila varstva osebnih podatkov pa v zvezi s tem zahtevajo, da se osebni podatki v javnem zavodu obdelujejo v skladu z zahtevo po zagotavljanju varnosti (5. in 32. člen Splošne uredbe). V ta okvir spada ureditev ustreznih pooblastil in omejitev glede dostopov, upoštevaje naravo nalog posameznikov, ki delujejo pod okriljem zavoda. Kot izhaja iz spletne strani javnega zavoda, je to v konkretnem primeru urejeno s Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, iz katerega med drugim izhaja, da se podatki zaposlenih pri upravljavcu osebnih podatkov in ostalih oseb lahko posredujejo znotraj upravljavca osebnih podatkov tistim osebam, ki jih potrebujejo v okviru opravljanja svojih del in nalog ter da je vodja notranje organizacijske enote oziroma pooblaščena oseba enote za svoje področje dela dolžan skrbeti za ažurnost seznama, iz katerega je za vsako zbirko osebnih podatkov jasno razvidno, kdo je odgovorna oseba za posamezno zbirko osebnih podatkov ter kdo so pooblaščeni obdelovalci teh osebnih podatkov.

Kot že izpostavljeno, pa IP v okviru mnenja ne more presojati o upravičenosti dostopa do osebnih podatkov v konkretnem primeru, saj je to odvisno predvsem od interne organizacije javnega zavoda in nalog strokovnega sveta. Pojasnjuje pa, da zgolj dejstvo, da gre za osebnih podatek direktorice, samo po sebi še ne pomeni, da člani strokovnega sveta javnega zavoda do tega podatka ne bi bili upravičeni, temveč je pri tej presoji bistveno, ali ta podatek res nujno potrebujejo za učinkovito izvrševanje svojih nalog (spoštovanje načel omejitve namena in najmanjšega obsega podatkov iz 5. člena Splošne uredbe).

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravila:                                                                                                                                

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka