Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pacientova prepoved v Centralnem registru podatkov o pacientih (CRPP)

+ -
Datum: 22.05.2023
Številka: 07121-1/2023/699
Kategorije: Zdravstveni osebni podatki

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 14. 5. 2023 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o učinkih in pomenu možnosti, da pacient na spletnem portalu zVEM vloži »Prepoved vpogleda v povzetek podatkov o pacientu«. Ali to pomeni, da v tem primeru nihče drug kot osebni zdravnik nima vpogleda v kreirani dokument o zdravstvenem stanju. Od skrbnika sistema odgovora niste prejeli.

Nadalje vas zanima, zakaj je vaš lečeči zdravnik na kliniki v CRPP vpogledal eno uro po tem, ko ste že zaključili zdravstveno obravnavo, pri čemer zdravnik med obravnavo ni pojasnil, da vam bo sploh lahko kaj pomagal.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov (Splošna uredba), 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, ZVOPOKD) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

Pri tem še pojasnjujemo, da se lahko IP dokončno opredeljuje do konkretnih obdelav osebnih podatkov le v nadzornih postopkih, kar zlasti velja za vaše drugo vprašanje.

1.   Pacientova prepoved – ki se lahko poda za enega ali več izvajalcev zdravstvene dejavnosti (torej za vse zdravstvene delavce, ki tam opravljajo delo) – velja le za povzetek podatkov o pacientih, ne pa tudi za zdravstvene dokumente v interoperabilni hrbtenici CRPP, ki služi izmenjavi zdravstvene dokumentacije med izvajalci za potrebe zdravstvene oskrbe.

2.   Zdravnik lahko vpogleda v dokumente v interoperabilni hrbtenici CRPP še 45 dni po prenehanju veljavnosti napotne listine ali privolitve, če je vpogled s strokovnega vidika potreben za izvedbo zdravstvene oskrbe.

O b r a z l o ž i t e v:

K točki 1:

Možnost pacientove prepovedi v CRPP določata tretji in četrti odstavek 14.c člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ). Prepoved je možna le za povzetek podatkov o pacientih, ki vsebuje tri skupine podatkov: pacientove identifikacijske in statusne podatke, pacientove zdravstvene podatke brez časovne omejitve in pacientove zdravstvene podatke s časovno omejitvijo. Povzetek ne vsebuje zdravstvene dokumentacije (npr. izvidov). Izjema od prepovedi so naslednji podatki: osebno ime, EMŠO, ZZZS številka zavarovane osebe, podatki o pisnih izjavah volje pacienta in podatek o smrti. Če pacient poda prepoved za določenega izvajalca, to pomeni, da nihče, ki opravlja delo pri tem izvajalcu, ne bo mogel dostopati do podatkov v povzetku. Prepovedi ni mogoče podati le za določene zdravnike ali druge zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce.

K točki 2:

Zakoniti razlog za vpogled, pridobitev in uporabo zdravstvene dokumentacije v IH znotraj CRPP je obstoj napotne listine. To pomeni, da lahko npr. zdravnik, ki pacienta obravnava na podlagi napotitve, vpogleda v relevantno zdravstveno dokumentacijo, ki je nastala pri drugih izvajalcih. Vpogledi v zdravstveno dokumentacijo se ne izvajajo nujno le pri izvajanju storitve (v vašem primeru pri pregledu), pač pa lahko tudi pred njo in določen čas po njeni izvedbi, na primer zaradi priprave izvida, nadaljnjih napotitev, administrativnega zaključevanja storitve ipd. Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih lahko osebe, ki so do vpogleda upravičene, vpogledujejo, pridobivajo in uporabljajo posamezno zdravstveno dokumentacijo pacienta največ 45 dni po prenehanju veljavnosti napotne listine ali pacientove privolitve. Seveda to pomeni, da mora biti tudi v tem času za vsak vpogled podana pravna podlaga oziroma zakoniti namen.

V vašem primeru lahko le sklepamo, da je zdravnik z namenom zaključka zdravstvene oskrbe (npr. priprava izvida ali izvedba drugih strokovno-administrativnih opravil neposredno po pregledu) vpogledal v določene dokumente, ki se nanašajo na vas. Ne moremo pa izven nadzornega postopka presojati zakonitega namena tega vpogleda. Če menite, da je v konkretnem primeru prišlo do nezakonitih vpogledov ali druge uporabe vaše zdravstvene dokumentacije iz IH CRPP in imate o tem po možnosti dokazila, lahko pri IP vložite prijavo. Lahko s pomagate tudi s pomočjo enotnega obrazca prijave (obrazec VOP prijava) na tej povezavi https://www.ip-rs.si/obrazci/.

 

Pripravil:

dr. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka