Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Odvzem telefona

+ -
Datum: 01.12.2023
Številka: 07121-1/2023/1480
Kategorije: Razno

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede odvzema vašega mobilnega telefona.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju: ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, 51/07 – ZUstS-A; ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP ugotavlja, da ste nanj naslovili dopis, ki ne sodi v njegovo pristojnost.

O b r a z l o ž i t e v:

IP uvodoma pojasnjuje, da sme v skladu z načelom zakonitosti ravnati samo v okviru svojih pooblastil, za katera ima neposredno podlago v 2. členu Zakona o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP; Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, 14/10 - Odl.US: U-I-303/08-9), na podlagi katerega je pristojen za:

– odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in na njegovi podlagi izdanih predpisov;

– inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi;

– odločanje o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika glede pravice posameznika do seznanitve z zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Na podlagi navedenega IP ugotavlja, da ste nanj naslovili dopis, ki vsebinsko ne sodi v njegovo pristojnost.

IP ob tem poudarja, da je pristojen zgolj za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: Ustava RS). V primeru zasega mobilnega telefona, ki ga opisujete v vašem zaprosilu za mnenje, gre namreč lahko za poseg v pravico do zasebnosti v širšem smislu (npr. tajnost komunikacij), ki sodi v pristojnost sodišč in je varovana z instituti civilnega in kazenskopravnega varstva, za posledico pa ima lahko tudi kazensko in odškodninsko odgovornost.

IP ob tem poudarja tudi, da s samim odvzemom mobilnega telefona (še) ne pride do posega v zasebnost, temveč do tega lahko pride šele, če oseba, ki odvzame mobilno napravo, tudi pregleduje njeno vsebino in se tako seznani z osebnimi in drugimi podatki lastnika naprave ali drugih oseb ali v zvezi s tem kako drugače obdeluje osebne podatke. Iz vašega zaprosila za mnenje izhaja, da je v tem primeru prišlo do tega. IP vam svetuje, da svojo zasebnost zaščitite v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko pa se glede na opisan način ravnanja osebe, ki vam je odvzela telefon, obrnete tudi na policijo ali na Inšpektorat za delo, ki v skladu z 215. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1; Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmlS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1) opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, podzakonskih aktov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, ki urejajo delovna razmerja.

Lepo vas pozdravljamo.

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                   

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka