Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Obvestilo o uporabi spletnih piškotkov

+ -
Datum: 25.09.2023
Številka: 07121-1/2023/1202
Kategorije: Privolitev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem ste med drugim navedli, da državni organi vsiljujejo samo eno možnost, če želi posameznik do njihove informacije, in sicer da sprejmeš piškotke. Navedli ste primer spletne strani (...) ter dodali, da vas ne zanima izboljšanje uporabniške izkušnje in funkcionalnost spletne strani in da ne želite dati svojega pristanka oziroma svojih podatkov na vse strani.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Če spletna stran uporablja samo piškotke, ki sodijo med eno od izjem iz drugega odstavka 225. člena ZEKom-2, predhodna privolitev uporabnika ni potrebna. V takšnem primeru zadošča obvestilo z informacijami o rabi piškotkov.

O b r a z l o ž i t e v:

Uporabo t.i. spletnih piškotkov v 225. členu ureja Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju ZEKom-2), ki v prvem odstavku določa, da je shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika, dovoljeno samo pod pogojem, da je naročnik ali uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Drugi odstavek določa izjemo, in sicer je, ne glede na določbe prejšnjega odstavka, dovoljeno tehnično shranjevanje podatkov ali dostop do njih izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju, ali če je to nujno potrebno za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

Spletna stran, ki ste jo kot primer navedli v vašem sporočilu, ob prvem obisku izpiše obvestilo glede uporabe piškotkov, in sicer, da za izboljšanje uporabniške izkušnje, ki zagotavlja funkcionalnost spletne strani, le-ta uporablja piškotke. Poleg besedila je povezava na podstran z informacijami o piškotkih. Ob vstopu na navedeno spletno stran se sicer na napravo uporabnika shrani samo t. i. sejni piškotek, ki naj bi zagotavljal nemoteno delovanje spletne strani in praviloma sodi med izjeme iz drugega odstavka 225. člena ZEKom-2, za katere ni potrebno pridobiti predhodne privolitve uporabnika, temveč zadošča zgolj obvestilo z informacijami o rabi piškotkov.

IP redno spremlja rabo piškotkov na spletnih straneh. Ker gre v določenem delu tudi za mednarodno problematiko, pa sodeluje tudi v delovnih skupinah Evropskega odbora za varstvo podatkov, ustanovljenih, da se zagotovi enotna praksa na tem področju. S tem namenom IP pripravlja nove, posodobljene smernice o uporabi piškotkov, ki bodo v pomoč tako upravljavcem spletnih strani kot njihovim uporabnikom.

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravila:                                                                                                                                

Mateja Telič,

državna nadzornica

za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka