Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Obveščanje drugih oseb o položaju oseb s težavami v duševnem zdravju s strani centrov za socialno delo

+ -
Datum: 17.05.2023
Številka: 07120-1/2023/283
Kategorije: Postopki na centrih za socialno delo, Zdravstveni osebni podatki

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 8. 5. 2023 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem:

1.     ali lahko center za socialno delo (CSD) – v okviru izvajanja osnovnega strokovnega dela (ne javnih pooblastil) – stopi v kontakt s svojci slovenske državljanke, ki je bila v tujini hospitalizirana v psihiatrični bolnišnici. Obvestilo o tem ste prejeli s strani veleposlaništva v tujini, vi pa bi na njihovo prošnjo o tem radi obvestili svojce, saj gre za uporabnico s težavami v duševnem zdravju;

2.     ali lahko kot CSD obvestite osebno zdravnico uporabnika z velikimi težavami v duševnem zdravju, ki je zaprt v stanovanju že več mesecev in nikogar ne pusti blizu. Komunicira pa prek elektronske pošte, ogroža svoje zdravje, obveščanju osebne zdravnice pa izrecno nasprotuje. 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov (Splošna uredba), 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, ZVOPOKD) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem še pojasnjujemo, da se IP lahko dokončno opredeljuje do konkretnih obdelav osebnih podatkov le v nadzornih postopkih. Poleg tega je dokončni odgovor odvisen od konkretnih okoliščin vsakega primera posebej, npr. od konkretnega zdravstvenega stanja, konkretne ogroženosti, volje uporabnika in njene relevantnosti, konkretnih razlogov za obveščanje, ocene smiselnosti obveščanja, objektivne potrebe po obveščanju, vrste podatkov, ki bi se sporočili, kdo je subjekt, ki se ga obvešča itd.

Po mnenju IP je načeloma dopustno, da CSD – tudi v okviru izvajanja storitev (npr. krizne intervencije) – uporabnikove bližnje svojce obvesti o dejstvu hospitalizacije uporabnika v tuji psihiatrični bolnišnici in drugih pomembnih in nujno potrebnih podatkih v zvezi s tem, če glede na okoliščine konkretnega primera lahko objektivno oceni, da je to neizogibno potrebno za varovanje zdravstvenih, ekonomsko-socialnih in drugih bistvenih interesov uporabnika.

Smiselno enako velja tudi za obveščanje uporabnikovega osebnega zdravnika, če uporabnik resno ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih oseb.

O b r a z l o ž i t e v:

V vašem primeru so splošne podlage, ki lahko utemeljujejo zakonitost posredovanja osebnih podatkov brez privolitve uporabnika naslednje (posamič ali v kombinaciji):

-      (e) točka prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov skupaj s četrtim odstavkom 6. člena ZVOP-2. Omenjena (e) točka določa, da je obdelava osebnih podatkov dopustna, če je »je ta potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu«. Po tretjem odstavku 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov je podlaga za obdelavo iz točke (e) prvega odstavka določena v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca. Taka, za konkreten primer relevantna nacionalna podlaga je urejena v četrtem odstavku 6. člena ZVOP-2, ki določa, da se lahko v javnemu sektorju (npr. pri CSD, veleposlaništvu, javnemu zdravstvenemu zavodu) izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujno potrebni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja (npr. naloge na področju osnovnih storitev CSD), če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (npr. v konkretnih primerih gre za posredovanje podatkov v korist in ne v breme posameznika);

-      (d) točka prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da je obdelava osebnih podatkov dopustna tudi, če je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe (ta podlaga se nanaša na »navadne osebne podatke«);

-      (c) točka drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da je obdelava osebnih podatkov dopustna tudi, če je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali drugega posameznika, kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, fizično ali pravno ni sposoben dati privolitve (ta podlaga se nanaša na posebne kategorije podatkov, npr. na podatke o zdravstvenem stanju).

Pri izmenjavi osebnih podatkov so udeleženci dolžni upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov iz 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pri obrazložitvi se sklicujemo tudi na mnenje IP št. 0712-1/2019/2916 (ta se sklicuje na stari ZVOP-1, ki je imel podobno določbo kot novi ZVOP-2) ter na točko 2.4. (stran 20) Smernic za CSD na naslednji povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_CSD_julij2017.pdf.

 

Pripravil:

dr. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka