Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Objava podpisne listine na oglasni deski

+ -
Datum: 28.11.2023
Številka: 07121-1/2023/1485
Kategorije: Privolitev, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Varnost osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje. Sprašujete, ali lahko kot upravnik na oglasno desko izobesite podpisno listino, kjer sta navedena ime in priimek etažnih lastnikov, kvadratura njihovega stanovanja in na podlagi le-tega delež lastnine v odstotkih?

 ***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Upravnik lahko podpisno listino, ki vključuje tudi osebne podatke etažnih lastnikov, etažnim lastnikom brez njihove privolitve posreduje le na način, ki onemogoča, da bi se s podatki seznanile tretje osebe (npr. na oglasni deski, ki ni dostopna tretjim osebam, ki vstopajo v večstanovanjsko zgradbo).

Uvodoma pojasnjujemo, da mora biti za vsako obdelavo osebnih podatkov (tako zbiranje, kot npr. tudi za objavo ali posredovanje tretjim osebam) podana ustrezna pravna podlaga skladno s prvim odstavkom 6. člena Splošne uredbe. Za zasebni sektor so pravne podlage naslednje:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Na podobno vprašanje, kot je vaše, je IP že odgovarjal v nezavezujočih mnenjih, ki so dostopna z iskalnikom na www.ip-rs.si/vop, npr. mnenje št. 07121-1/2023/782 z dne 9. 6. 2023. Kot smo poudarili v citiranem mnenju, bi lahko upravnik objavil podpisno listino z osebnimi podatki etažnih lastnikov na oglasni deski zgolj v primeru, če bi imel njihovo privolitev (zgoraj citirana točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe). Podpisna listina namreč ne vsebuje zgolj imen in priimkov etažnih lastnikov ter podatkov kot sta velikost stanovanja ter odstotek lastništva (kot navajate tudi sami), temveč vsebuje tudi druge osebne podatke, med drugim podatek o odločitvi posameznega etažnega lastnika glede predlaganega sklepa. Glasovanje s podpisovanjem listine je torej treba organizirati na način, ki onemogoča, da bi se s podatkom, kako je glasoval določen etažni lastnik, seznanile tretje osebe. Upravnik lahko torej podpisno listino, ki vključuje tudi osebne podatke etažnih lastnikov, etažnim lastnikom brez njihove privolitve posreduje le na način, ki onemogoča, da bi se s podatki seznanile tretje osebe (npr. na oglasni deski, ki ni dostopna tretjim osebam, ki vstopajo v večstanovanjsko zgradbo). Etažnim lastnikom pa lahko listine o glasovanju pošljete tudi npr. v zaprti pisemski ovojnici in jih vložite v njihove hišne predalčnike ali pa jim jih posredujete po elektronski pošti, pri čemer morate biti pozorni, da posameznemu etažnemu lastniku ne boste razkril e-naslovov ostalih etažnih lastnikov (razen če ste seveda pridobili soglasje etažnih lastnikov).

Več informacij o varstvu osebnih podatkov etažnih lastnikov lahko preberete v prenovljenih Smernicah za upravnike večstanovanjskih stavb, ki so dostopne na: https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/smernice-po-splo%C5%A1ni-uredbi-o-varstvu-podatkov-gdpr/smernice-za-upravnike-ve%C4%8Dstanovanjskih-stavb.

V upanju, da vam bodo naša napotila v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

                                                                      

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

Barbara Žurej, univ. dipl. prav.,

svetovalka pooblaščenca za preventivo