Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Izbris osebnih podatkov

+ -
Datum: 16.05.2024
Številka: 07121-1/2024/578
Kategorije: Pravica do izbrisa - pozabe

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 14. 5. 2024 prejeli zaprosilo za mnenje glede izbrisa uporabniškega računa in z njim povezanih osebnih podatkov. Zanima vas tudi, na koga se lahko obrnete, če podjetje podatkov ne želi izbrisati oziroma se na vašo zahtevo za izbris sploh ne odziva.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

1. V splošnem IP pojasnjuje, da  lahko posameznik poda zahtevo za izbris v vsakem primeru, če meni da je izpolnjen kateri izmed pogojev iz 17(1) člena Splošne uredbe ter ni podan noben izmed razlogov iz 17(3) člena Splošne uredbe, ki terja, da se osebni podatki še naprej obdelujejo (na primer za izpolnjevanje pravnih obveznosti ali za uveljavljanje pravnih zahtevkov).

2. Posameznik mora zahtevo za izbris osebnih podatkov nasloviti na upravljavca, ki mora osebne podatke, če so za to izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe, izbrisati brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve.

3. V primeru, da upravljavec zavrne vašo zahtevo za izbris ali če vam sploh ne odgovori, se lahko pritožite. Pritožbo zoper obe podjetji (tako podjetje s sedežem s Sloveniji kot tudi zoper podjetje s sedežem na Nizozemskem) lahko vložite na pristojni nadzorni organ v Sloveniji, to je Informacijski pooblaščenec, pritožbo zoper upravljavca s sedežem na Nizozemskem pa lahko vložite tudi neposredno pri nizozemskem nadzornem organu.

O b r a z l o ž i t e v:

IP uvodoma pojasnjuje, da izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka nima zakonskih pooblastil za presojo zakonitosti konkretnih obdelav osebnih podatkov in morebitnih kršitev pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo. V nadaljevanju vam zato podajamo zgolj splošna pojasnila in pravna izhodišča v zvezi z vašim dopisom.

Splošna uredba v 17(1) členu posamezniku daje pravico, da od upravljavca (v obravnavanem primeru sta to podjetji, ki obdelujeta vaše osebne podatke) zahteva izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, če je izpolnjen en izmed navedenih pogojev:

-         če ti ne služijo več prvotnemu namenu obdelave;

-         če posameznik prekliče privolitev in za nadaljnjo obdelavo ni druge pravne podlage;

-         če za obdelavo osebnih podatkov ni (več) pravne podlage, ker je posameznik uveljavljal ugovor po 21. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov;

-         če so bili podatki obdelani nezakonito;

-         če je izbris podatkov obvezen po predpisih;

-         če so bili podatki zbrani v zvezi s storitvami informacijske družbe po prvem odstavku 8. člena Splošne uredbe.

V zaprosilu za mnenje ne navajate natančneje, za kakšno podjetje gre oziroma kakšne osebne podatke obdeluje in s kakšnim namenom, zato zgolj na podlagi navedenih podatkov IP ne more podati dodatnih pojasnil glede izpolnjevanja pogojev za izbris. V splošnem IP pojasnjuje, da  lahko posameznik poda zahtevo za izbris v vsakem primeru, če meni da je izpolnjen kateri izmed navedenih pogojev iz 17(1) člena Splošne uredbe ter ni podan noben izmed razlogov iz 17(3) člena Splošne uredbe, ki terja, da se osebni podatki še naprej obdelujejo (na primer za izpolnjevanje pravnih obveznosti ali za uveljavljanje pravnih zahtevkov). Več o pravici do izbrisa si lahko preberete na: https://tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/.

Posameznik mora zahtevo za izbris osebnih podatkov nasloviti na upravljavca, ki mora osebne podatke, če so za to izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe, izbrisati brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Pri uveljavljanju pravice do izbrisa si lahko pomagate z obrazcem, ki je dostopen na spletni strani IP (https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOP/Zahteva_za_izbris_lastnih_osebnih_podatkov.docx).

V primeru, da upravljavec zavrne vašo zahtevo za izbris ali če vam sploh ne odgovori, se lahko pritožite. Pritožbo zoper obe podjetji (tako podjetje s sedežem s Sloveniji kot tudi zoper podjetje s sedežem na Nizozemskem) lahko vložite na pristojni nadzorni organ v Sloveniji, to je Informacijski pooblaščenec, pritožbo zoper upravljavca s sedežem na Nizozemskem pa lahko vložite tudi neposredno  pri nizozemskem nadzornem organu (Autoriteit Persoonsgegevens, Hoge Nieuwstraat 8, P.O. Box 93374, 2509 AJ Den Haag/The Hague). Če boste pritožbo vložili v Sloveniji, si lahko pri tem pomagate  z obrazcem, ki je dostopen na spletni strani IP (https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOP/Enotni%20obrazec.docx). Pritožbi priložite tudi kopijo komunikacije z upravljavcem iz katere izhaja, da je upravljavec zavrnil vašo zahtevo za izbris podatkov. Če odgovora upravljavca niste prejeli, to prav tako navedite v prijavi. Ker negativnih dejstev ni mogoče dokazovati, za dokazovanje molka upravljavca ni treba prilagati posebnih dokazov; to dejstvo bo državni nadzornik preveril v pritožbenem postopku (v t. i. postopku prijavitelja s posebnim položajem).

IP ob tem pojasnjuje, da postopka zoper nizozemsko podjetje v nobenem primeru, torej tudi če pritožbo vložite v Sloveniji, ne bo vodil IP, temveč bo vaša pritožba obravnavana v postopku čezmejnega sodelovanja. V tem postopku bo IP vašo pritožbo posredoval pristojnemu organu na Nizozemsko, ki bo postopek vodil kot vodilni nadzorni organ, IP pa bo v postopku sodeloval kot zadevni nadzorni organ, prav tako pa boste lahko preko IP komunicirali z nizozemskim nadzornim organom.

V upanju, da ste dobili odgovor na vaša vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravila:

dr. Pika Šarf,

Svetovalka IP za mednarodne odnose

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka