Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Fizično varovanje podatkov

+ -
Datum: 17.05.2023
Številka: 07121-1/2023/660
Kategorije: Pravne podlage, Varnost osebnih podatkov

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo 12. 5. 2023 prejeli vaše zaprosilo za mnenje glede zakonodaje, ki nalaga fizično varovanje podatkov. 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Na področju varstva osebnih podatkov obveznosti upravljavcev urejajo določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Varovanje različnih drugih podatkov in informacij pa urejajo področni predpisi (npr. Zakon o tajnih podatkih, Zakon o poslovni skrivnosti, Zakon o informacijski varnosti).

O b r a z l o ž i t e v:

IP uvodoma razlaga, da na področju varstva osebnih podatkov obveznosti upravljavcev določata Splošna uredba o varstvu podatkov in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Na tem mestu vas napotujemo na našo spletno stran, kjer si lahko podrobneje preberete o obveznostih upravljavcev: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/.

Nadalje IP pojasnjuje, da varovanje različnih drugih podatkov in informacij urejajo področni predpisi, na primer:

-           varovanje tajnih podatkov ureja Zakon o tajnih podatkih (https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-varovanje-tajnih-podatkov/),

-           varovanje poslovnih skrivnosti ureja Zakon o poslovni skrivnosti,

-           informacijsko varnost določenih posebej varovanih informacijskih sistemov pa ureja Zakon o informacijski varnosti (https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-informacijsko-varnost/).

V upanju, da smo vam pomagali, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka