Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Zbiranje podatkov v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri športnem tekmovanju

+ -
Datum: 12.05.2021
Številka: 07121-1/2021/907
Kategorije:Društva, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 7. 5. 2021 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, kdo ima pravico do vpogleda v vaše zdravstvene podatke ali v zdravstvene podatke otrok. Vaše vprašanje se navezuje na organizacijo košarkarskega tekmovanja, kjer naj bi te podatke pregledovali košarkarski sodniki in pomožni sodniki.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V konkretnem primeru se preverjanje pogojev za udeležbo tekmovalcev in drugih oseb na tekmovanju izvaja v skladu s posebnim protokolom pristojne organizacije in v skladu z internimi pravili organizatorja ter obsega vrsto kompleksnih obdelav osebnih podatkov, pri čemer podrobnosti glede teh obdelav zgolj iz elektronskega sporočila organizatorja niso razvidne (npr. ali se potrdila predloži le na vpogled, ali se izmerjene temperature sploh beležijo, ali se beležijo vse izmerjene temperature ne glede na vrednost, način evidentiranja podatkov, hramba podatkov itd.). Tega IP ne more presojati izven inšpekcijskega postopka, v nobenem primeru pa ne more presojati strokovnosti ukrepov. Zato vam lahko podamo le splošno pojasnilo.

 

 

 

 

Če so pogoji za udeležbo tekmovalcev in drugih oseb, ki sodelujejo pri izvedbi športnega tekmovanja strokovno utemeljeni oziroma skladni s predpisi in navodili s področja preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2, je dopustno, da organizator športnega tekmovanja od udeležencev zahteva dokazilo o cepljenosti proti COVID-19 ali prebolelosti COVID-19.

 

Enako velja glede merjenja telesne temperature, če se ta izvaja na način, ki ne posega pretirano v zasebnost posameznikov.

 

Predložena dokazila in izmerjeno temperaturo lahko preverjajo osebe, ki jih določi organizator ali pristojna športna organizacija. Pri tem je treba spoštovati pravilo, da se s podatki lahko seznanjajo le osebe, ki morajo podatke poznati zaradi izvajanja nalog, da je teh oseb čim manj, da so seznanjeni s pravili o zaupnosti teh podatkov, in da je nasploh poskrbljeno za ustrezno varnost podatkov ter da so spoštovana druga načela in pravila varstva osebnih podatkov (načelo najmanjšega obsega podatkov, načelo omejitve namena, pravilo o ustrezni obveščenosti posameznikov itd.).

 

Če bi organizator ne le preverjal pogoje za udeležbo z vpogledom v dokazila in evidentiranjem vpogledov, temveč bi kopije dokazil tudi hranil, po mnenju IP za tako hrambo ni izrecne zakonske podlage.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Če so za določeno aktivnost določeni utemeljeni pogoji, je nosilec dejavnosti oziroma dogodka, upravičen preverjati izpolnjevanje teh pogojev. Zato je predložitev ustreznih potrdil o cepljenosti in prebolelosti lahko skladno z varstvom osebnih podatkov, če so ob tem spoštovana vsa splošna načela in pravila o varstvu osebnih podatkov. Mnenja s področja splošnih načel (ta so urejena v 5. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov) in drugih pravil lahko najdete na spletni strani IP s pomočjo iskalnika po mnenjih. Na voljo pa so tudi nekatere smernice. Enako velja za problematiko merjenja temperature (pravila merjenja temperature na delovnem mestu pridejo smiselno v poštev tudi pri sodelovanju na športnem tekmovanju).   

 

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov s strani organizatorja oziroma pooblaščenih oseb je lahko – odvisno od okoliščin primera in vrste podatkov – (a), (b), (c) in (f) točka prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ali (a), (d) in (i) točka drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Tudi o teh podlagah so na spletni strani IP že na voljo nekatera mnenja.

 

Po mnenju IP je v skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov (5. člen Splošne uredbe) primerno, da se izvajajo le vpogledi v dokazila ter beleženje vpogledov, ne pa tudi, da se izvaja hramba kopij ali celo originalnih dokazil.  

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka