Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Zbiranje in posredovanje podatkov inšpektoratu

+ -
Datum: 15.03.2022
Številka: 07121-1/2022/307
Kategorije: Fotografije kot OP, Pravica do pozabe, Pravne podlage

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem navajate, da podjetje X osebno in z droni snema vrtičke na zemljiščih v zasebni lasti, zbira podatke vrtičkarjev in jih posreduje inšpektoratu. Kmalu sledi obvestilo inšpektorja, da zemljišče povrnete v prvotno stanje. Prosite za mnenje, ali lahko od inšpektorata zahtevate, da podatke izbriše in opusti postopek. Kakšne postopke lahko začnete proti podjetju X oziroma prijavitelju osebi A?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 in 177/20, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati, zato vam v nadaljevanju podajamo splošna pojasnila.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da se Splošna uredba v skladu s členom 2(1) uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki se v celoti ali delno izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, in za obdelavo osebnih podatkov, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke, ki se ne izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Pri tem je potrebno upoštevati tudi izjeme od uporabe Splošne uredbe, ki so podane v členu 2(2) le-te.

 

Pojem »osebni podatek« v skladu s členom 4(1) Splošne uredbe pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Fotografija oziroma videoposnetek tako predstavlja osebni podatek tedaj, ko je posameznik na fotografiji oziroma videoposnetku jasno in nedvoumno razviden ter bi se ga dalo na ta način identificirati, prepoznati in določiti ali, ko se hkrati s fotografijo oziroma videoposnetkom obdelujejo tudi druge informacije o posamezniku, ki omogočijo določljivost posameznika (na primer ime in priimek, letnica rojstva posameznika in podobno). Če posameznik na primer zaradi oddaljenega ali slabe kakovosti na fotografiji oziroma videoposnetku ni določljiv, ne gre za osebnih podatek in se posledično določbe Splošne uredbe in ZVOP-1 ne uporabljajo.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov mora obstajati ustrezna in zakonita pravna podlaga. Možne pravne podlage so naštete v členu 6(1) Splošne uredbe in so sledeče:

a)    privolitev v obdelavo;

b)    sklenitev ali izvajanje pogodbe;

c)     zakonska obveznost;

d)    zaščita življenjskih interesov posameznika;

e)    opravljanje naloge v javnem interesu ali izvajanje javne oblasti;

f)      zakoniti interesi upravljavca, ki ne prevladajo nad interesi in pravicami posameznika.

 

Podjetje, ki snema, mora imeti za obdelavo osebnih podatkov, ki jih (morebiti) s tem obdeluje, ustrezno pravno podlago. Iz podanega opisa sicer ni razvidno, katera od zgoraj navedenih točk bi lahko predstavljala pravno podlago.

 

Organ, ki vodi postopek inšpekcijskega nadzora, ima lahko pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov za potrebe posamičnega postopka v členu 6(1)(e) Splošne uredbe. IP tu izpostavlja, da ni pristojen za komentiranje vodenja postopkov drugih inšpekcijskih ali prekrškovnih organov, zato se do uporabe posnetkov s strani inšpektorata, čeprav so bili morda s strani podjetja narejeni nezakonito, ne more opredeljevati ali presojati obstoj morebiten okoliščin za ustavitev postopka inšpekcijskega nadzora, kot izhajajo iz 28. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 in naslednji). V skladu s sklepom Ustavnega sodišča RS, št. U-I-92/12-13, z dne 10. 10. 2013, IP tudi ne sme izvajati inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, tako, da pri izvrševanju svojih zakonsko določenih pooblastil poseže v posamične pravne postopke, ki jih vodijo za to pristojni državni organi ter ne sme preverjati, ali se v konkretnih pravnih postopkih ustavnoskladno in zakonito spoštuje varstvo osebnih podatkov.

 

V kolikor bi na inšpekcijski organ naslovili zahtevo za izbris vaših osebnih podatkov, je potrebno upoštevati, da je pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«), kot jo ureja člen 17 Splošne uredbe, omejena na v členu 17(1) Splošne uredbe taksativno naštete primere, v členu 17(3) pa so določene tudi izjeme od njene uporabe. Pri presoji utemeljenosti tovrstne zahteve za izbris, bi bilo potrebno upoštevati predvsem točko (b) navedenega člena, ki izključuje pravico do izbrisa, če je obdelava potrebna za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, ki velja za upravljavca, ali za opravljanje nalog v javnem interesu ali izvajanje javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu.

 

IP na koncu še pojasnjuje, da zakonodaja na področju letalstva predpisuje posebne pogoje za letenje in upravljanje z brezpilotnimi zrakoplovi (droni). Predpisani so posebni postopki registracije (pred pričetkom uporabe brezpilotnega zrakoplova) in zahteve glede usposabljanja za upravljanje z brezpilotnimi zrakoplovi. V tem delu je pristojna Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije. Več informacij v zvezi s pogoji upravljanja z zrakoplovom v skladu s predpisi s področja letalstva (vključno z obvezno registracijo) najdete na spletni strani https://www.caa.si/brezpilotni-zrakoplovi.html.

 

V kolikor na podlagi zgoraj navedenega menite, da je v vašem primeru prišlo do kršitev predpisov s področja varstva osebnih podatkov, ki sodijo v pristojnost IP, lahko na IP naslovite prijavo. Pri tem vam je lahko v pomoč obrazec »Prijava kršitve varstva osebnih podatkov (Obrazec ZIN PRIJAVA)«, ki je dostopen na naši spletni strani https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik,

informacijska pooblaščenka

 

Žiga Veber,

državni nadzornik

za varstvo osebnih podatkov