Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Zahteva operaterja po davčni številki

+ -
Datum: 13.05.2021
Številka: 07121-1/2021/919
Kategorije:EMŠO in davčna, Telekomunikacije in pošta

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo z mnenje. Zanima vas, ali sme operater elektronskih komunikacij od vas zahtevati davčno številko, če želite prejemati račune v elektronski obliki.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP uvodoma poudarja, da je za zakonito obdelavo osebnih podatkov treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v prvem odstavku 6. člena, kjer določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
 5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
 6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Točka (f) se ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in naslednji; v nadaljevanju ZEKom-1) v prvem odstavku 148. člena določa, da lahko izvajalci storitev o svojih naročnikih zbirajo naslednje podatke:

 1. osebno ime oziroma firmo naročnika in njeno organizacijsko obliko,
 2. naslov naročnika,
 3. naročniško številko in druge elemente oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev zveze do naročnika,
 4. na željo naročnika akademski, znanstveni ali strokovni naziv, naslov njegove spletne strani in druge vrste njegovih osebnih stikov (npr. IM-naslov) ali njegov e-naslov,
 5. davčno številko za fizično osebo ter davčno in matično številko za pravno osebo,
 6. na podlagi plačila naročnika še dodatne podatke, če to želi naročnik in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb.

 

Skladno z drugim odstavkom 148. člena ZEKom-1 lahko izvajalci navedene podatke obdelujejo le za:

 1. sklepanje, izvajanje, spremljanje in prekinitev naročniške pogodbe,
 2. zaračunavanje storitev,
 3. pripravo in izdajanje imenikov po tem zakonu,
 4. na podlagi soglasja naročnika tudi za druge zakonite namene.

 

Izvajalec elektronskih komunikacij torej ima zakonsko podlago za obdelavo vaših določenih osebnih podatkov, tudi davčne številke, za namene določene v drugem odstavku 148. člena ZEKom-1, med katere pa bi lahko uvrstili tudi izdajanje računov v elektronski obliki.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                   Mojca Prelesnik,

                                                                                   informacijska pooblaščenka

 

Žiga Veber,

državni nadzornik

za varstvo osebnih podatkov

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.