Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Vpogled delodajalca v podatke o PCT pogoju delavca

+ -
Datum: 21.07.2021
Številka: 07121-1/2021/1297
Kategorije: Delovna razmerja

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, ali lahko delodajalec vpogelda v dokumentacijo, s katero zaposleni dokazuje, da izpolnjuje enega od PCT pogojev?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da mora imeti upravljavec za zakonito obdelavo osebnih podatkov ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebne podatke, ki se nanašajo na telesno ali duševno zdravje posameznika, vključno z zagotavljanjem zdravstvenih storitev, in razkrivajo informacije o njegovem zdravstvenem stanju, Splošna uredba o varstvu podatkov v členu 4(15) opredeljuje kot podatke o zdravstvenem stanju. Slednji se na podlagi člena 9(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov uvrščajo med posebno vrsto osebnih podatkov, katerih obdelava je prepovedana, če ni podana katera od izjem, ki so navedene v točkah (a) do (j) člena 9(2) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pri tem je upravljavec dolžan upoštevati tudi načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki so določena v členu 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Skladno z načelom najmanjšega obsega podatkov morajo biti osebni podatki na primer ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

Za obdelavo podatkov v delovnih razmerjih je relevanten predvsem 48. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in naslednji), skladno s katerim se osebni podatki delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Kateri osebni podatki so tisti, ki jih delodajalec lahko obdeluje zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, je potrebno presojati od primera do primer. Na delodajalcu je, da utemelji, zakaj potrebuje določen osebni podatek delavca zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja oziroma v zvezi z delovnim razmerjem.

 

 Ob navedenem IP pojasnjuje, da delodajalec podatkov kot jih navajate načeloma ne potrebuje, razen če to od njega zahtevajo področni predpisi kot na primer odredbe glede obveznih testiranj za zaposlene v določenih dejavnostih. Tudi v takšnem primeru pa lahko delodajalec zbira oziroma obdeluje zgolj tiste podatke, ki so ustrezni in relevantni za takšen namen. V vsakem primeru morajo biti zaposlenim že pri zbiranju podatkov na voljo ustrezne informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov, kot to določa člen 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov, na primer komu se podatki pošiljajo, za kakšen konkretni namen, na kateri podlagi, kakšen je rok hrambe, kdo je upravljavec, kakšne pravice ima posameznik v zvezi z njegovimi podatki ali je zagotovitev podatkov obvezna in podobno.

 

 IP na koncu dodaja, da so vsa mnenja IP objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/?id=270&asId=as0&search=.

 

 Več informacij glede dopustne obdelave osebnih podatkov v delovnih razmerjih si lahko preberete tudi v Smernicah IP »Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih«, ki so dostopne na spletni strani in na naslednji povezavi https://www.ip-rs.si/publikacije/priročniki-in-smernice/.

 

Poleg tega je IP v okviru projekta IDecide izdal tudi priročnike, od katerih je eden namenjen tudi varovanju osebnih podatkov v delovnem razmerju, in vsebuje tudi posebno poglavje glede varstva osebnih podatkov v času epidemije Covid- 19 . Priročnik je dostopen na

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/brosura_delovna_populacija.pdf

 

 

V upanju, da smo vam z našim mnenjem pomagali, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Lep pozdrav,

                                                                                    Mojca Prelesnik

                                                                                    informacijska pooblaščenka

 

 

 

Maja Wondra Horvat, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.