Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Spletna objava urnikov in nadomeščanj v OŠ

+ -
Datum: 03.01.2023
Številka: 07121-1/2022/1457
Kategorije: Obdelava OP javnih uslužbencev in funkcionarjev, Šolstvo, Svetovni splet

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše vprašanje, če je spletna objava urnikov in nadomeščanj v osnovnih šolah sporna.

                                                                                                                                   

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 76. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, v nadaljevanju ZVOPOKD), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

1.     V kolikor pri objavi spletnega urnika prihaja do obdelave osebnih podatkov (npr. objave imen in priimkov učiteljev) bi za tovrstno obdelavo, ustrezno pravno podlago lahko predstavljal zakon.

2.     Obdelovati pa se sme izključno le toliko osebnih podatkov kot je ustrezno, relevantno in potrebno za namen, za katere se podatke obdeluje (npr. obveščanje staršev in učencev; organizacija delovnega in učnega procesa ipd.).


O b r a z l o ž i t e v:

IP uvodoma poudarja, da javna objava urnika z vsebujočimi osebnimi podatki (npr. imena in priimkov učiteljev) na spletni strani osnovne šole predstavlja obdelavo osebnih podatkov v smislu člena 4(2) Splošne uredbe, za katero mora imeti upravljavec zakonito in ustrezno pravno podlago. Splošne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov ureja člen 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov, kjer bi v primeru obdelave osebnih podatkov s spletno objavo urnikov na strani osnovne šole lahko kot eno izmed ustreznih pravnih podlag za obdelavo predstavljal že sam zakon.

V zvezi z objavo urnikov in nadomeščanj na spletni strani osnovne šole, IP najprej pojasnjuje, da je treba najprej ugotoviti, ali in v kolikšni meri gre pri taki objavi sploh za obdelavo osebnih podatkov, kot jo to ureja Splošna uredba. Za obdelavo osebnih podatkov bi šlo namreč le v primeru, če se objavljajo podatki, ki pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (npr. ime in priimek učitelja). V kolikor do obdelave osebnih podatkov ne prihaja (npr. da bi šlo za objavo le informacij o predmetih, predavalnicah, urah predavanj ipd.), potem se predpisi s področja varstva osebnih podatkov ne uporabljajo in s tem tudi ni podana pristojnost IP.

V kolikor pa bi prišlo do obdelave osebnih podatkov (npr. objave imen in priimkov učiteljev) pa poudarjamo, da zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov zaposlenih v osnovni šoli, upoštevajoč točko c člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, predstavlja, zaenkrat še veljavni  drugi odstavek 106. člena ZVOP-1. Ta določa, da lahko upravljavci osebnih podatkov javnosti posredujejo in javno objavijo osebno ime, naziv ali funkcijo, službeno telefonsko številko in naslov službene elektronske pošte predstojnika in tistih zaposlenih, katerih delo je pomembno zaradi poslovanja s strankami oziroma uporabniki storitev, do uveljavitve posebnega zakona, ki bo uredil ta vprašanja. Podobno vsebino, kot že omenjeni 106. člen ZVOP-1, ureja tudi 92. člen novega, pravkar sprejetega ZVOP-2, ki je bil dne 27. 12. 2022 objavljen v Uradnem listu RS in bo začel veljati 26. 1. 2023. Zaenkrat pa velja, da se do uveljavitve novega ZVOP-2 za tovrstno obdelavo še vedno uporabljajo določbe ZVOP-1.

Dodatno pravno podlago za objavo podatkov o zaposlenih na šoli, bi eventualno tudi lahko predstavljal 48. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljevanju ZDR-1), skladno s katerim se osebni podatki delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.

Z drugimi besedami to pomeni, da bi pri obdelavi osebnih podatkov učiteljev v okviru spletne objave urnikov v osnovni šoli najverjetneje šlo za obdelavo, ki je potrebna za namen izvajanja delovnih nalog in poslovanja šole ter za namen obveščanja učiteljev in staršev, katero dopustnost določa že sam zakon (106. člen ZVOP-1 v povezavi z 48. členom ZDR-1). 

Upravljavec mora pred vsakršno objavo kakršnih koli osebnih podatkov na spletu vedno tudi poskrbeti za upoštevanje načela sorazmernosti ter pri tem skrbno preveriti, da ne objavlja morebiti kakšne druge podatke, ki niso ustrezni, relevantni in niso potrebni za namen, za katere se podatke obdeluje; npr. podatke, ki ne bi bili potrebni za namen organizacije delovnega in učnega procesa ter obveščanja učencev in staršev. Kaj je ustrezno, relevantno in potrebno pa IP ne more, niti ne sme presojati v okviru neobvezujočega mnenja temveč lahko to presojo naredi izključno le v inšpekcijskem ali drugem upravnem postopku. Konkretna presoja in s tem povezana odločitev o obdelavi je namreč izključno pristojnost in odgovornost šole kot upravljavca osebnih podatkov.

IP pri tem dodatno še poudarja, da bi pri tovrstnih podatkih lahko šlo celo za podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, ki po določbah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22)  štejejo za prosto dostopne informacije javnega značaja.

V upanju, da ste dobili odgovor na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo.                       

 

 

Pripravil:                                                                                                                                  

Grega Rudolf,

asistent svetovalca pri IP          

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka