Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Snemanje vzgojiteljice brez privolitve in objave posnetkov na spletu

+ -
Datum: 14.01.2022
Številka: 07121-1/2022/42
Kategorije: Privolitev, Šolstvo, Svetovni splet

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste zaposleni v dijaškem domu. Zanima vas, ali vas lahko dijaki, študentje in druge osebe snemajo z mobilnim telefonom brez privolitve in to objavijo na spletnih omrežjih.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja neobvezujoča mnenja in pojasnila, ne sme pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov preverjati zakonitosti obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru.

 

IP je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Ustava RS; Uradni list RS, št. 33/91-I, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: Ustava RS). Snemanje posameznikov pa ne predstavlja nujno kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov, lahko pa gre za poseg v pravico do zasebnosti v širšem smislu iz 35. člena Ustave RS, ki sodi v pristojnost sodišč in je varovana z instituti civilnega in kazenskopravnega varstva, za posledico pa ima lahko tudi kazensko in odškodninsko odgovornost.

 

IP nadalje pojasnjuje, da snemanje, ki ga izvaja fizična oseba, lahko sodi v okvir povsem zasebne oziroma domače dejavnosti, za kar se pravila varstva osebnih podatkov ne uporabljajo. IP torej v primeru snemanja za zasebno uporabo, ni pristojni organ.

 

IP je mnenja, da lahko posamezniki snemajo zaposlene v dijaškem domu, če zaposleni v to privolijo. Privolitev mora biti prostovoljna, jasna, dana vnaprej, pred snemanjem, za vsako snemanje posebej. Kadar privolitev ni podana, ali pa bi bila podana, pa bi bili posnetki naknadno brez privolitve posredovani tretjim osebam ali objavljeni na spletu, bi to lahko predstavljalo poseg v zasebnost, v smislu 35. člena Ustave. Posameznik, ki je prepričan, da je določeno dejanje poseglo v njegove osebnostne pravice, lahko skladno z določbami 134. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: OZ) od sodišča zahteva, da prepreči takšno dejanje ali da odstrani njegove posledice. Možen je tudi obstoj kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja po 149. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12, s spremembami in dopolnitvami; KZ-1), ki se preganja na predlog oškodovanca. V vsakem primeru pa lahko tisti, ki meni, da mu je zaradi posega v njegovo zasebnost nastala premoženjska in/ali nepremoženjska škoda, na podlagi OZ vloži odškodninsko tožbo pred pristojnim sodiščem in zahteva povračilo škode.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodlocas.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                    Mojca Prelesnik

                                                                                    informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.