Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Snemanje izpolnitve pojasnilne dolžnosti

+ -
Datum: 22.06.2022
Številka: 07120-1/2022/222
Kategorije: Privolitev, Video in avdio nadzor, Zdravstveni osebni podatki

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo 17. 6. 2022 prejeli vaše zaprosilo za mnenje, ali je dopustno, da član Zdravniške zbornice Slovenije snema sebe in pacienta med izpolnjevanjem svoje pojasnilne dolžnosti. Ocenjujete, da je za tako postopanje potrebno pridobiti izrecno, informirano in ustrezno privolitev pacienta, ki ga je potrebno ustrezno dokumentirati, pri čemer morebitna zavrnitev podaje soglasja za snemanje ne sme vplivati na obravnavo pacienta. Pacientom, ki bodo privolili v snemanje, morajo izvajalci zagotoviti tudi vse informacije, kot to zahteva 13. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Prosite za potrditev navedenega in za določena pojasnila v zvezi s hrambo takega posnetka. Izvajalec mora namreč v obvestilu navesti obdobje hrambe, pacient pa ima praviloma pravico kadarkoli preklicati soglasje za obdelavo osebnih podatkov, kar zahteva izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Ocenjujete, da ko posnetek nastane, postane del zdravstvene dokumentacije (1. a člen Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva), ter da tudi v primeru preklica soglasja s strani pacienta še vedno obstaja zakonska obveznost ustrezne hrambe zdravstvene dokumentacije, zato bi uničenje lahko predstavljalo kršitev zakonskih obveznosti. IP prosite za stališče.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Snemanje izpolnitve pojasnilne dolžnosti bi bilo načeloma dopustno le na podlagi veljavne privolitve vseh posameznikov, ki so na posnetku določljivi.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

IP uvodoma poudarja, da v okviru mnenja ne more potrjevati posameznih rešitev z vidika skladnosti z obstoječimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Presojo o ustreznosti lahko namreč izvede le v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka. Zato v nadaljevanju podaja zgolj splošna pojasnila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Ob tem pa dodaja, da se s snemanjem lahko posega tudi v druge pravice posameznika, ki jih varuje 35. člen Ustave RS (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic), za kar IP ni pristojen.

 

Če posnetki štejejo za osebne podatke, varovane po Splošni uredbi o varstvu podatkov, ker so posamezniki na njih določljivi, je njihovo snemanje dopustno le ob obstoju ustrezne pravne podlage. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, za posebne vrste osebnih podatkov, med katere spadajo tudi podatki v zvezi z zdravjem, pa mora biti hkrati izpolnjen eden izmed posebnih pogojev, ki so določeni v členu 9(2) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Pravno podlago za snemanje pacienta ob izpolnjevanju pojasnilne dolžnosti zdravnika po 20. členu Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20; v nadaljevanju ZPacP) bi načeloma lahko predstavljala njegova izrecna privolitev po členu 6(1)(a) v zvezi s členom 9(2)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V skladu s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20) je namreč uporaba in druga obdelava pacientovih zdravstvenih in drugih osebnih podatkov za potrebe zdravljenja dopustna tudi na podlagi pacientove privolitve ali privolitve oseb, ki imajo pravico do privolitve v medicinski poseg ali zdravstveno obravnavo, če pacient ni sposoben odločanja o sebi.

 

IP pojasnjuje, da mora veljavna privolitev zadostiti štirim zahtevam, in sicer mora biti prostovoljna, konkretna, informirana in nedvoumna. Kot poudarjate, morebitna zavrnitev podaje privolitve za snemanje ne bi smela vplivati na obravnavo pacienta. Posameznik namreč ne sme biti postavljen v situacijo, ko privolitve ne more zavrniti ali preklicati brez morebitnih sankcij oziroma škodnih posledic. Prav tako bi moral biti pacient med drugim seznanjen, za kakšen posnetek gre, za kakšne namene se bo uporabljal, kdo je upravljavec posnetkov, kdo so morebitni uporabniki in koliko časa se bodo shranjevali. Upravljavec mora biti tudi sposoben dokazati, da je posameznik veljavno privolil v obdelavo, obdelava pa mora ustrezati vsem načelom iz člena 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov in drugim pravilom, ki jih predpisuje ta uredba (npr. zagotavljanje informacij po členu 13 in varnosti osebnih podatkov po členu 32 Splošne uredbe o  varstvu podatkov). IP opozarja predvsem na načelo omejitve namena, po katerem morajo biti osebni podatki zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni. Prav tako morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (načelo najmanjšega obsega podatkov).

 

Več o pogojih za veljavnost privolitve si lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/klju%C4%8Dna-podro%C4%8Dja-uredbe/privolitev ter v Smernicah Evropskega odbora za varstvo podatkov, ki so dostopne na povezavi: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_sl.

 

Ker iz vašega zaprosila izhaja, da bi bil na posnetku tudi zdravnik, ki izpolnjuje pojasnilno dolžnost, pa IP izpostavlja, da mora obstajati pravna podlaga za snemanje vseh posameznikov, ki so na posnetku določljivi. Ker snemanja izpolnitve pojasnilne dolžnosti izrecno ne ureja niti ZPacP niti noben drug zakon, bi bilo načeloma takšno snemanje dopustno le na podlagi veljavne privolitve tako pacienta kot zdravnika, ki izpolnjuje pojasnilno dolžnost, oziroma drugih udeleženih posameznikov.

 

Glede na to, da bi šlo v primeru predlaganega snemanja in hrambe teh posnetkov najverjetneje za obsežno obdelavo zdravstvenih podatkov, IP izpostavlja tudi oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov, ki je urejena v členu 35 Splošne uredbe o varstvu podatkov in je v določenih primerih obvezna. Več o oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov si lahko preberete na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/klju%C4%8Dna-podro%C4%8Dja-uredbe/ocena-u%C4%8Dinka-v-zvezi-z-varstvom-podatkov/#kdajizvesti.

 

Glede preklica privolitve in nadaljnje hrambe posnetkov pa IP pojasnjuje, da skladno z določbo 7(3) Splošne uredbe o varstvu podatkov preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Prav tako ima upravljavec skladno s členom 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov obveznosti izbrisa osebnih podatkov v primeru preklica privolitve, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2) le, kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga. Obveznost izbrisa pa ne velja, če je obdelava potrebna na primer za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu oziroma če je potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Če bi bil posnetek izpolnitve pojasnilne dolžnosti torej zakonito ustvarjen in bi skladno z določbami Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP) predstavljal zdravstveno dokumentacijo, za katero velja zakonsko predpisan rok hrambe, potem tudi v primeru preklica privolitve posnetka ne bi bili dolžni izbrisati.

 

IP je sicer na temo snemanj že izdal številna mnenja, ki so objavljena na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/. Prav tako so glede snemanj uporabna mnenja, ki so bila izdana pred začetkom uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov (zato jih je treba razlagati smiselno in v skladu s predstavljeno veljavno zakonodajo) in so dostopna na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/mnenja-zvop/.

 

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravila:                                                                                                                                

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka