Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pridobivanje OP s strani NO od upravnika večst. stavbe

+ -
Datum: 20.01.2023
Številka: 07121-1/2023/61
Kategorije: Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo prejeli vaše sporočilo, v katerem nas sprašujete:

(1)   Ali ima NO večstanovanjske stavbe ustrezno pravno podlago (ob tem velja upoštevati sprejeti interni akt glede uporabe parkirnih mest in Izjave GDPR članov NO), da mu posredujete ime in priimek uporabnika parkirnega mesta, št. parkirnega mesta v navezavi na garažno hišo, za katero veljajo pravila glede uporabe parkirnih mest?

(2)   Ali lahko NO pridobi podatke o vseh poravnanih obveznosti s strani uporabnikov in etažnih lastnikov, ki uporabljajo parkirno mesto v garaži (npr. stroški upravljanja, obratovalni stroški, rezervni sklad)?

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, 177/20, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Pojasnjujemo še, da se IP lahko dokončno opredeljuje do konkretnih primerov obdelav osebnih podatkov le v inšpekcijskih in pritožbenih postopkih.

IP meni, da je glede na 39. člen SZ-1 temeljna funkcija nadzornega odbora nadzor nad delom upravnika ter sodelovanje z upravnikom pri zadevah upravljanja, zaradi česar je nadzorni odbor tako kot vsak posamezni etažni lastnik upravičen pridobiti seznam etažnih lastnikov, uporabnikov, št. parkirnega mesta za garažno hišo, ki pripada večstanovanjski stavbi in podatke o dolgovih, ki se nanašajo na stroške, ki niso vezani na individualne zajeme porabe, kot tudi podatke o dolgovih, ki izhajajo iz skupnega računa za plačila v rezervni sklad.

V zvezi z vašim vprašanjem o dopustnem posredovanju osebnih podatkov uporabnikov in etažnih lastnikov, ki uporabljajo parkirna mesta v garaži najprej pojasnjujemo, da mora upravnik večstanovanjske stavbe za vsako obdelavo osebnih podatkov, zagotoviti ustrezno in zakonito pravno podlago. Pravne podlage so določene v členu 6(1) Splošne uredbe in so sledeče:

  • privolitev (točka (a)),
  • sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),
  • zakon (točka (c)),
  • zaščita življenjskih interesov posameznika (točka (d)),
  • izvajanje javne naloge (točka (e) v zvezi s četrtim odstavkom 9. člena ZVOP-1),
  • zakoniti interesi upravljavca, ki ne prevladajo nad interesi in pravicami posameznika (točka (f)).

Glede posredovanja osebnih podatkov nadzornemu odboru IP pojasnjuje, da je glede na 39. člen SZ-1 temeljna funkcija nadzornega odbora nadzor nad delom upravnika ter sodelovanje z upravnikom pri zadevah upravljanja, zaradi česar je nadzorni odbor tako kot vsak posamezni etažni lastnik upravičen pridobiti seznam uporabnikov garaže, ki pripada večstanovanjski stavbi. Navedeno izhaja že iz dejstva, da so v predstavljenih okoliščinah člani NO tisti, ki na podlagi v naprej določenih pravil potrjujejo, kdo ima pravico uporabe parkirnega mesta v garaži.

Ker ste že sami navedli, da ste se seznanili z vsebino Smernic za upravnike večstanovanjskih stavb, ki so dostopne na: 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_upravnike_vecstanovanjskih_stavb.pdf

vam svetujemo, da si preberete odgovore na smiselno enaka vprašanja kot so vaša in se nahajajo na strani 17 in 18.

Določbe novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki se začne uporabljati dne 26. 1. 2023, na zgornje mnenje ne vplivajo.

Lepo vas pozdravljamo,

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

mag. Tanja SLAK

država nadzornica za varstvo osebnih podatkov