Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Pridobivanje OP od upravnika večst. stavbe

+ -
Datum: 25.01.2023
Številka: 07121-1/2023/100
Kategorije: Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo prejeli vaše sporočilo, v katerem nas sprašujete, ali lahko upravnik objavi na spletnem portalu, v katerega imate vpogled vsi lastniki stavbe (uporabniško ime in geslo je na vsakem  računu), stanje aktualnega dolga, skupaj z imenom in priimkom dolžnika (torej kdo je dolžnik glede vplačil v rezervni sklad in glede neplačil npr. za porabljeno vodo, ki jo najprej plača upravnik, nato pa prefakturira).

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, 177/20, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pojasnjujemo še, da se IP lahko dokončno opredeljuje do konkretnih primerov obdelav osebnih podatkov le v inšpekcijskih in pritožbenih postopkih.

IP meni, da ima vsak etažni lastnik v večstanovanjski stavbi pravico pridobiti podatke, ki se nanašajo na stroške, ki niso vezani na individualne zajeme porabe, kot tudi podatke o vplačilih, ki izhajajo iz skupnega računa za plačila v rezervni sklad.

V zvezi z vašim vprašanjem o dopustni objavi osebnih podatkov (na e-portalu, dostopnem zgolj etažnim lastnikom) etažnih lastnikov, ki se nanašajo na stroške, ki niso vezani na individualne zajeme porabe, kot tudi podatke o vplačilih, ki izhajajo iz skupnega računa za plačila v rezervni sklad, vam najprej pojasnjujemo, da mora upravnik večstanovanjske stavbe za vsako obdelavo osebnih podatkov, zagotoviti ustrezno in zakonito pravno podlago. Pravne podlage so določene v členu 6(1) Splošne uredbe in so sledeče:

  • privolitev (točka (a)),
  • sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),
  • zakon (točka (c)),
  • zaščita življenjskih interesov posameznika (točka (d)),
  • izvajanje javne naloge (točka (e) v zvezi s četrtim odstavkom 9. člena ZVOP-1),
  • zakoniti interesi upravljavca, ki ne prevladajo nad interesi in pravicami posameznika (točka (f)).

Ob tem mora upravnik zagotoviti ustrezno varnost osebnih podatkov (preprečiti, da bi osebni podatki prišli v roke nepooblaščenim osebam, se nepooblaščeno uporabljali, brisali, spreminjali ali izgubili).  

IP pojasnjuje, da v kolikor je delitev stroškov za posameznega etažnega lastnika soodvisna od porabe drugih etažnih lastnikov, potem so etažni lastniki upravičeni pridobiti vse podatke (tudi osebne), ki jih potrebujejo, da lahko preverijo, ali je obračun stroškov pravilen. Na ta način lahko etažni lastniki sproti preverijo, ali upravnik pravilno opravlja svoje delo oz. ali je pravilno razdelil stroške med etažne lastnike. Nadzor nad delom upravnika namreč opravljajo etažni lastniki, lahko pa v ta namen imenujejo nadzorni odbor, katerega temeljna naloga je nadzor nad delom upravnika (39. člen Stanovanjskega zakona, Uradni list RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: SZ-1). SZ-1 v 65. členu za namene nadzora določa tudi, da mora upravnik vsakemu etažnemu lastniku na njegovo zahtevo, vendar ne več kot enkrat mesečno, omogočiti vpogled v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede poslov obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe, v knjigovodske listine, ki so pridobljene na podlagi pogodb in poslovnih razmerij upravnika s tretjimi osebami in v stanje rezervnega sklada večstanovanjske stavbe.

Če je torej posredovanje določenih osebnih podatkov potrebno za pravilno ugotovitev obveznosti v odnosu do ostalih etažnih lastnikov, potem ste etažni lastniki do njih upravičeni. To pomeni, da vam jih lahko upravnik posreduje brez privolitve drugih etažnim lastnikom. Ti podatki se smejo posredovati samo na način, ki onemogoča, da bi se z njimi seznanile nepooblaščene osebe.

Glede varnosti objave teh podatkov na e-portalu se IP izven postopka inšpekcijskega nadzora, v katerem bi predhodno pridobil vse potrebne okoliščine in dejstva glede varnosti osebnih podatkov, ne more opredeliti.

Ob tem vam svetujemo, da si več o varstvu osebnih podatkov pri upravljanju večstanovanjskih stavb preberete v smernicah o obdelavi osebnih podatkov v okviru upravljanja večstanovanjskih stavb, ki jih je IP objavil na spletni strani:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_upravnike_vecstanovanjskih_stavb.pdf.

Določbe novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki se začne uporabljati dne 26. 1. 2023, na zgornje mnenje ne vplivajo.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

mag. Tanja SLAK

država nadzornica za varstvo osebnih podatkov