Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pridobitev poročil v zvezi z otrokom s posebnimi potrebami

+ -
Datum: 01.06.2022
Številka: 07121-1/2022/589
Kategorije: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Šolstvo

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 17. 5. 2022 prejeli vaše vprašanje, ali in kako lahko pri šoli ali drugi ustanovi pridete do poročil učiteljic in izvajalke dodatne strokovne pomoči, ki se nanašajo na zaključeno evalvacijo. Ste mati otroka s posebnimi potrebami, ki obiskuje 2. razred osnovne šole. Do sedaj poročil še niste uspeli pridobiti.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pojasnjujemo še, da se lahko IP dokončno opredeljuje do konkretnih primerov le v inšpekcijskih in pritožbenih postopkih.

 

 

  1. Če poročila vsebujejo osebne podatke, ki se nanašajo na vašega otroka ali na vas, lahko pri osnovni šoli ali drugi organizaciji, ki ima poročila, vložite zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki. Če vam zahtevo zavrnejo ali nanjo ne odgovorijo v enem mesecu, lahko vložite pritožbo, za reševanje katere je pristojen IP.

 

  1. Ni izključeno, da so poročila lahko tudi (deloma) prosto dostopna informacija javnega značaja. Tudi v tem primeru lahko pri zavezancu za posredovanje informacij javnega značaja vložite zahtevo za pridobitev kopije dokumentov. Če vam zahtevo zavrne ali nanjo ne odgovori v 20 delovnih dneh, lahko vložite pritožbo, za reševanje katere je pristojen IP.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Če ste zaprosilo že vložili pri organizaciji, ki želena poročila ima, pa ste prejeli zavrnilni pisni odgovor, lahko pri organizaciji vložite pritožbo v 15 dneh od prejema odgovora. Organizacija bi morala potem pritožbo odstopiti nam v reševanje, če je bilo o zahtevi odločeno na podlagi 15. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali če je bilo o zahtevi odločeno na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

 

Če ste zahtevo že vložili, pa niste prejeli odgovora v enem mesecu (Splošna uredba) oziroma 20 delovnih dneh (ZDIJZ), lahko pri nas vložite pritožbo, kateri priložite kopijo zahteve in informacijo o datumu pošiljanja.

 

Če zahteve še niste vložili, vam predlagamo, da to storite na obrazcu “SLOP”, ki je dostopen na naši spletni strani pod zavihkom “obrazci” – rubrika “varstvo osebnih podatkov”. To zahtevo lahko vložite, če se poročila neposredno nanašajo na vašega otroka ali na vas. Če se poročila ne nanašajo na vas ali vašega otroka, pa z njimi razpolaga organ javnega sektorja (npr. osnovna šola), lahko vložite tudi zahtevo po ZDIJZ. Pri tem si lahko pomagate z obrazcem “Z-ZDIJZ”, ki je dostopen pod rubriko “informacije javnega značaja”.

 

V vsakem primeru je možno prejeti le kopijo poročil in je dokončni odgovor glede pridobitve odvisen od konkretne vsebine poročil ter vrste upravljavca, ki z njimi razpolaga.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka