Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Preverjanje pogoja PCT

+ -
Datum: 13.08.2021
Številka: 07121-1/2021/1457
Kategorije: Sodni postopki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je e-pošti prejel vaše vprašanje. Navajate, da ste zasledili novico IP na spletni strani (https://www.ip-rs.si/novice/aplikacija-pct-informacijski-poobla%C5%A1%C4%8Denec-bo-prekinil-in%C5%A1pekcijski-postopek-in-vpra%C5%A1anje-ustreznosti-odloka-pct-s-katerim-vlada-dolo%C4%8Da-obdelavo-osebnih-podatkov-prepustil-v-presojo-ustavnemu) in sprašujete, ali to pomeni, da na srečanju old-timer avtomobilov, ki je uradno prijavljeno in organizirano na javni ploščadi, hkrati pa zaradi ostalih obiskovalcev formalno ograjeno, ni treba preverjati PCT pogojev?

 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi člena 58 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Kot ste navedli, je IP prekinil inšpekcijski postopek in odlok Vlade RS (Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z boleznijo COVID-19, Uradni list RS, št. 126/21), ki ureja ugotavljanje izpolnjevanja pogojev PCT, skladno s svojo pristojnostjo, ki jo ima v primerih nastanka vprašanja ustavnosti ali zakonitosti v odprtem inšpekcijskem postopku, dal v presojo Ustavnemu sodišču. Pojasnjujemo, da navedeno ne pomeni, da PCT pogoja ni potrebno preverjati skladno z navedenim odlokom, saj je odlok veljaven, dokler o njem ne odloči Ustavno sodišče. Namreč, kadar Ustavno sodišče odloča o ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, lahko odloči skladno s 45. členom Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21) in protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise ali splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, odpravi ali razveljavi. Skladno z 48. členom pa v primeru, kadar oceni, da je zakon, drug predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, protiustaven ali nezakonit zato, ker določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ne ureja ali ga ureja na način, ki ne omogoča razveljavitve oziroma odprave, sprejme o tem ugotovitveno odločbo. Zakonodajalec oziroma organ, ki je izdal protiustaven oziroma nezakonit predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, mora nato ugotovljeno protiustavnost oziroma nezakonitost odpraviti v roku, ki ga določi Ustavno sodišče.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

svetovalka pooblaščenca za preventivo