Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pregled mobilnega telefona učenca v šoli

+ -
Datum: 03.03.2022
Številka: 07121-1/2022/251
Kategorije: Razno, Šolstvo, Obdelava osebnih podatkov otrok in mladoletnih

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali je zahteva in prisila učiteljice, da ji učenec pokaže fotografije in video posnetke na svojem telefonu, v skladu z zakoni in predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. 

 

IP uvodoma opozarja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Ustava RS). Pregled vsebine mobilnega telefona učenca ne predstavlja nujno obdelave osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe, ki sodi v pristojnost IP, lahko pa predstavlja poseg v pravico do zasebnosti v širšem smislu iz 35. člena Ustave RS. Ta določa, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Varstvo te pravice je zagotovljeno po sodni poti, za posledico pa ima lahko kazensko in odškodninsko odgovornost.

 

IP nadalje pojasnjuje, da lahko učitelj načeloma pregleda vsebino mobilnega telefona učenca le na podlagi njegove privolitve oziroma do podatkov v mobilnem telefonu dostopa le v izjemnih, posebej utemeljenih okoliščinah (npr. kadar gre za nevarnost za zdravje ali življenje otroka). Poudariti je treba, da je mobilni telefon učenca zasebna lastnina, zato lahko pride do posega v njegovo zasebnost, če učitelj vanj posega, pregleduje vsebino ter se tako seznani z osebnimi in drugimi podatki učenca ali drugače obdeluje osebne podatke. IP je šolam že svetoval, da učitelj ob začasnem odvzemu mobilnega telefona od učenca zahteva, da mobilni telefon izklopi, zaklene ipd., da se ne bi slučajno nepooblaščeno seznanil z morebitnimi osebnimi podatki. Tak način ravnanja lahko pomeni enega izmed možnih varoval pred nedovoljenimi vpogledi s strani učiteljev v zaseženo napravo.

 

V zvezi z navedeno problematiko IP opozarja tudi na aktivnosti točke osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje - Center za varnejši internet SAFE.SI, ki je na svoji spletni strani https://safe.si/ objavil že več prispevkov o rabi mobilnih telefonov v šolah. 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                             informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                                 

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov