Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Potreba po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov pri izvajanju videonadzora

+ -
Datum: 21.06.2021
Številka: 07121-1/2021/1133
Kategorije: Video in avdio nadzor, Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 27. 5. 2021 prejel vaš dopis, v katerem navajate, da

imate kot občina v upravljanju grad, ker pa prihaja do vandalizmov (predvsem v času, ko je grad zaprt za obiskovalce), zato imate namen postaviti videonadzor, ki ga boste izvajali v času, ko je grad zaprt. Zanima vas, ali morate kljub temu pripraviti oceno učinka v zvezo z varstvom osebnih podatkov (DPIA) ter ali se takšen grad kljub temu šteje za javno površino, saj imajo dostop v grad samo obiskovalci, ki kupijo karto, zato morda sploh ne gre za uvedbo videonadzora na javni površini, kjer bi prišlo do obsežnega sistematičnega spremljanja javno dostopnega območja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 in 177/20, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora ali drugega upravnega postopka ne more podajati konkretnih stališč v zvezi s posameznimi vprašanji s področja varstva osebnih podatkov. IP zato v okviru izdaje mnenja ne more presojati, ali so v konkretnem primeru potrebno izdelati oceno učinka v zvezi varstvom podatkov (DPIA), zaradi česar vam v nadaljevanju v zvezi s tem posredujemo zgolj nekaj splošnih pojasnil.

 

IP je upravljavcem osebnih podatkov kot pomoč pri presoji, kdo, kdaj, zakaj in kako naj izvede oceno učinka v zvezi z varstvom (osebnih) podatkov (DPIA) pripravil Smernice ocene učinkov na varstvo osebnih podatkov, ki so objavljene na spletni strani IP, na naslovu: https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/. Priloga navedenih smernic je tudi Seznam vrst dejanj obdelave, za katere velja zahteva po oceni učinka, ki ga je IP izdal na podlagi četrtega odstavka 35. člena Splošne uredbe.

 

Kot izhaja iz točke (c) tretjega odstavka 35. člena Splošne uredbe, se ocena učinkov v zvezi z varstvom (osebnih) podatkov zlasti zahteva med drugim tudi v primeru obsežnega sistematičnega spremljanja javno dostopnega območja. Podobno je tudi IP v zgoraj navedenem Seznamu vrst dejanj obdelave, za katere velja zahteva po oceni učinka glede dejanj obdelav osebnih podatkov, v 3. točki med primeri sistematičnega nadzora nad posameznikom brez njegovega zavedanja, za katere bo izvedba ocene učinkov obvezna, določil tudi videonadzor javnih površin.

 

Iz zgoraj citiranih določb tretjega odstavka 35. člena Splošne uredbe in seznama vrst dejanja obdelave, ki ga je pripravil IP, izhaja, da je pri izvajanju videonadzoru izdelava ocene učinka obvezna v primeru, ko gre za obsežno in sistematično izvajanja videonadzora javnih površin. Do takšne situacije pridemo v primeru, ko videonadzor izvaja na tistih javnih površinah, na katera lahko brez posebnih omejitev običajno dostopa veliko število ljudi. Kot izhaja iz Zakona o urejanju prostora ter Gradbenega zakona, se kot takšna javna površina šteje grajena in zelena površina izven stavb, namenjena splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.

 

Iz zgoraj pojasnjenega tako izhaja, da v primeru, če se bo videonadzor izvajal zgolj na vhodih v grad ter v njegovih notranjih prostorih, izdelava ocene učinka najbrž še ni nujna (je pa vsekakor priporočljiva), če pa se bo videonadzor izvajal tudi na določenih mestih v okolici gradu, npr. na parkirišču, igrišču, delu zelenice, parka ali javne poti, potem pa bi bila izdelava ocene učinka najbrž že obvezna.

 

Obveznost izdelave ocene učinka v zvezi z izvajanjem videonadzora je torej v vašem opisanem primeru odvisna od tega, s koliko kamerami in nad katerimi prostori oz. površinami se bo izvajal videonadzor, pri čemer IP predlaga, da izvajalec videonadzora (podobno velja tudi za druge upravljavce) v primeru dvoma vsekakor izdela oceno učinka. Ocena učinka namreč služi predvsem kot orodje za identifikacijo, analizo ter prepoznavo in sprejem ukrepov za zmanjšanje tveganj, s katerimi se zmanjša oziroma prepreči nevarnost nezakonitih ravnanj z osebnimi podatki, do katerih lahko pride pri določeni vrsti njihove obdelave ali pri uporabi določene tehnologije.

 

IP na koncu še opozarja, da mora izvajalec videonadzora poleg izdelave ocene učinka vedno poskrbeti tudi za izpolnitev drugih zahtev, ki mu jih nalaga Splošna uredba, pri čemer velja opozoriti zlasti na spoštovanje temeljnih načel v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (5. člen Splošne uredbe) ter zagotovitev ustreznih obvestil in informacij o izvajanju videonadzora (74. člen ZVOP-1 in 13. člen Splošne uredbe).

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

Jože Bogataj,

namestnik informacijske pooblaščenke 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka