Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Posredovanje poročil in drugih informacij o otroku razvojni ambulanti s strani vzgojno-izobraževalnega zavoda

+ -
Datum: 16.11.2022
Številka: 07121-1/2022/1232
Kategorije: Vrtec, Privolitev, Zdravstveni osebni podatki

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 13. 11. 2022 prejeli vaše vprašanje o tem, ali je dopustno, da se na željo razvojne ambulante tej pošlje poročilo vzgojitelja oziroma opis funkcioniranja otroka v vrtčevski situaciji, z osredotočenostjo na otrokovo sodelovanje, razumevanje, vedenje, čustvovanje in socializacijo, tudi na način izpolnjevanja vprašalnikov. Poleg tega vas zanima, ali je prav, da multidisciplinarni timi zdravstvenih domov vrtcem nalagajo dolžnosti, da naj strokovne skupine ob koncu vsakega leta pripravijo poročila o delu in napredku pri otroku in predloge za naprej.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Pojasnjujemo še, da se lahko IP dokončno opredeli do konkretnih primerov obdelave osebnih podatkov le v morebitnem inšpekcijskem postopku.

 

Vrtec oziroma vzgojitelj lahko posreduje poročilo o otroku neposredno razvojni ambulanti ali centru za zgodnjo obravnavo pod pogojem, da starši v to privolijo. Privolitev je lahko dana razvojni ambulanti ali vrtcu.

 

Brez privolitve je posredovanje osebnih podatkov možno le izjemoma v primeru varovanja življenjskih interesov otroka ter ob izpolnjevanju drugih pogojev iz (d) točke prvega odstavka 6. člena in (c) točke drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov mora biti na voljo ustrezna pravna podlaga, ki jo zahtevata 6. člen in 9. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov. Taka podlaga je lahko izrecno določena v zakonu ali višjem predpisu, lahko pa je podlaga tudi privolitev posameznika ali njegovega zakonitega zastopnika.  

 

Na podlagi pregleda:

-      Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21),

-      Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17; ZOPOPP),

-      Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI; ZUOPP-1),

-      Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 200/20; ZOOMTVI),

-      Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 80/04) ter

-      Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih (Uradni list RS, št. 61/12 in 52/22)

IP ni našel jasne in izrecne pravne podlage, ki bi dopuščala neposredno izmenjavo osebnih podatkov otroka med izvajalcem zdravstvene dejavnosti, vključno z razvojno ambulanto ali centrom za zgodnjo obravnavo na eni strani in vrtcem oziroma tam zaposlenimi vzgojitelji in strokovnimi delavci na drugi strani. Enako velja za določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov, ZVOP-1, Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Pravilnik, ki naj bi urejal sodelovanje multidisciplinarnega tima z drugimi institucijami po 10. členu ZOPOPP, še ni bil sprejet. Tudi sicer IP ni znano, kako in v kakšni sestavi delujejo omenjeni multidisciplinarni timi, ter ali so v te time morebiti formalno vključeni tudi predstavniki vrtca. 

 

Izjema od povedanega je določena v (c) točki drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe, po kateri bi bilo posredovanje osebnih podatkov izjemoma v posamičnem primeru dopustno, če bi bilo to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali drugega posameznika, kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, fizično ali pravno ni sposoben dati privolitve. Ta določba velja za zdravstvene podatke. Za druge osebne podatke velja (d) točka prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, po kateri je obdelava podatkov izjemoma dopustna, če je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Omenjeni določbi ne omogočata rednega posredovanja osebnih podatkov, temveč le v primeru izpolnjevanja strogih pogojev, ki jih treba presojati v vsakem primeru posebej.

 

Brez privolitve bi bilo možno posredovanje osebnih podatkov tudi, če bi šlo za posredovanje osebnih podatkov pristojni komisiji za usmerjanje po ZUOPP-1 ali strokovnemu centru po ZOOMTVI. V vašem primeru ne gre za te primere.

 

Če bi vrtec osebne podatke obdeloval na način razkrivanja podatkov iz zbirk podatkov razvojni ambulanti oziroma centru za zgodnjo obravnavo, bi za to bila potrebna veljavna privolitev staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Za tako obdelavo osebnih podatkov nam namreč ni znana posebna zakonska podlaga kot alternativa privolitvi. Privolitev je sicer urejena v členih 4 (točka 11), 6 (prvi odstavek, točka a), 7, 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Privolitev lahko dajo starši pri izvajalcu, kjer deluje razvojna ambulanta ali center za zgodnjo obravnavo. V tem primeru mora ta predložiti kopijo privolitve vrtcu, od katerega želi pridobiti poročilo. Lahko pa starši privolitev podajo tudi pri vrtcu, ki ga obiskuje otrok. Zaradi medsebojnega dokazovanja in dokazovanja navzven je priporočljivo, da je privolitev dana v pisni obliki.

 

Možno je tudi, da poročilo ali druge dokumente vrtca prejmejo starši in jih potem sami posredujejo razvojni ambulanti ali centru za zgodnjo obravnavo.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.


informacijska pooblaščenk